Konkurs

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych – w zakresie  diagnostyki obrazowej i wykonywanie badań tomografii komputerowej  oraz  opisywanie badań RTG, TK i mammografii


                                             O G Ł O S Z E N I E
 
„Szpital Tucholski” sp. z o.o.  z siedzibą w Tucholi , ul. Nowodworskiego 14-18
 
                                           ogłasza konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych –   z zakresu  diagnostyki obrazowej: wdrożenie, wykonywanie i opisywanie badań tomografii komputerowej oraz opisywanie badań RTG i mammografii w Szpitalu Tucholskim.
 
i zaprasza oferentów do składania ofert oraz uczestnictwa w konkursie ofert .
 
Konkurs będzie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne  (Dz. U. 1998.Nr 93.poz. 592z późn. zm. )
 
Okres świadczenia usług – 3 lata od daty podpisania umowy.
 
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oferenci mogą zapoznać się na stronie internetowej www.bippowiat.tuchola.pl lub w pokoju nr 1 sekretariat Szpitala Tucholskiego sp. z o.o. 89-500 Tuchola, ul. Nowodworskiego 14-18, od dnia  ogłoszenia  w godzinach od 8,00 do 15,00 nr tel. 052 3360507.
 
Termin składania ofert do dnia 15.09.2010 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Szpitala Tucholskiego sp. z o.o. 89-500 Tuchola, ul. Nowodworskiego 14-18.
 
Ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz z załącznikami należy umieścić w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie. Kopertę wewnętrzną należy opatrzyć danymi składającego ofertę, a zewnętrzną zaadresować na udzielającego zamówienia i opatrzyć napisem :     
„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych –  z zakresu  diagnostyki obrazowej: wdrożenie, wykonywanie i opisywanie badań tomografii komputerowej (TK) oraz opisywanie badań radiologicznych (RTG)  i mammografii.
 
znak sprawy: NZOZXII/6 /2010
 
i nie otwierać przed dniem  15.09.2010 r. godz. 11-tą
 
Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 15.09.2010 r.  o godzinie 11:00.
 
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi dnia 22.09.2010 r. o godz. 12:00
 
Oferent jest związany ofertą  przez  30 dni od upływu terminu składania ofert.
 
„Udzielający Zamówienia” zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert .
 
„Udzielający Zamówienia” żąda złożenia oferty na udostępnionym formularzu.
 
Oferentom przysługują środki odwoławcze w postaci protestu i skargi określone w § 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne  (Dz. U. 1998.Nr 93.poz. 592 z późn. zm. ).
 
szczegółowe warunki konkursu ofert (70kB) word
formularz oferty (42kB) word
projekt umowy (100kB) word

Tuchola 10.09.2010r.

odpowiedź na pytania (32kB) word
Modyfikacja szczegółowych warunków konkursu ofert (22kB) word

22.09.2010

rozstrzygnięcie konkursu (26kB) word

metryczka


Wytworzył: Renata Remus (24 sierpnia 2010)
Opublikował: Renata Remus (24 sierpnia 2010, 13:44:37)

Ostatnia zmiana: Renata Remus (22 września 2010, 12:21:14)
Zmieniono: rozstrzygnięcie konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2122