2


Protokół nr 2/2010
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się 20 grudnia 2010 r.
 
Obecni według listy obecności oraz pani Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu i p. Wiktor Metkowski – Wicestarosta Tucholski.
 
Posiedzeniu przewodniczy pan Andrzej Myszkowski – Przewodniczący Komisji.
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Wypracowanie stanowiska w sprawie projektu budżetu na 2011 r.
2.      Sprawy bieżące.
 
Ad. 1.
p. Przewodniczący – poprosił panią Skarbnik o omówienie projektu budżetu Powiatu na 2011 r.
p. K. Siniło – poinformowała, że budżet został zaplanowany jako budżet zrównoważony. Planowane dochody i wydatki wynoszą 71.802.352,60zł. Następnie omówiła działy związane z funkcjonowaniem Komisji. W dziale 851 – Ochrona zdrowia planuje się pozyskanie środków z Unii Europejskiej na rozbudowę szpitala w kwocie 2.772.871,00 zł. Znajdują się tak również środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za dzieci w Domu Dziecka. W dziale 852 – Pomoc społeczna znajdują się środki na Dom Dziecka, Dom Pomocy Społecznej, rodziny zastępcze, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
p. Przewodniczący – zauważył, że jest dużo rodzin, które mogą zostać rodziną zastępczą, ukończyli kursy. Zapytał, czy są środki zaplanowane jeżeli te rodziny otrzymałyby dzieci.
p. P. Mówiński – stwierdził, że Starosta decyduje o utworzeniu rodziny zastępczej. Była stosowana polityka, aby rodzina zastępcza miała dwójkę dzieci.
p. Skarbnik – poinformowała, że Ośrodek Wsparcia w całości jest finansowany z dotacji Wojewody. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w paragrafach płacowych jest zmniejszenie w związku z przejściem pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności do Starostwa. W Zespole są 2 etaty. Dotacja Wojewody wynosi 103.000,00 zł. Dofinansowanie z dochodów własnych powiatu jest w kwocie 39.824,00 zł. Dom Dziecka finansowany jest z dochodów własnych powiatu. Wysokość wydatków na wydatki bieżące jest o 122.240,12 zł wyższa od budżetu roku 2010. W Domu Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 98,10 % wydatków roku 2010. Powiatowy Urząd Pracy finansowany jest z dochodów własnych oraz ze środków funduszu pracy. W rozdziale 85395  znajdują się realizowane projekty z dofinansowaniem z budżetu państwa i Unii Europejskiej. Na wszystkie projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano kwotę 969.060,60 zł z czego udział własny wynosi 145.358,59 zł. Ponadto poinformowała, że w Domu Dziecka jest potrzeba dostosowania budynku pod względem pożarowym.  Koszt około 238 tysięcy złotych.
p. P. Mówiński – dodał, że został przyjęty harmonogram i protokół dojścia do tego dostosowania. Konieczne jest wstawienie drzwi ogniotrwałych. Po pożarze w Kamieniu zmieniły się zasady i stąd konieczność tego dostosowania.
p. W. Metkowski – niektóre elementy dostosowania w harmonogramie są przewidziane do końca roku. Pani Dyrektor chce wystąpić o zmianę terminu. Ma zostać ogłoszony przetarg i wtedy dopiero będzie można określić rzeczywisty koszt przedsięwzięcia.
p. M. Mróz – kierownicy jednostek zgłaszają potrzeby. Czy te potrzeby są uwzględnione ?
p. Skarbnik - poinformowała, że na bieżąco analizuje wykonanie tych zadań w tym roku. Zostały w budżetach uwzględnione podwyżki mediów. W związku z tym, że budżet ma być zrównoważony nie są wliczone podwyżki wynagrodzeń.
p. P. Mówiński – zauważył, że zawsze kierownik jednostki chce mieć jak największy budżet, a potem robi przeniesienia pomiędzy paragrafami.
p. Skarbnik – poinformowała, że jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do tego projektu. RIO wnosi o wprowadzenie pewnych zmian. Rezerwa ma zostać rozpisana na rezerwę ogólną i celową. Rezerwa celowa jest przeznaczana na zarządzanie kryzysowe. Musi ona stanowić 1 % wydatków bieżących. Ponadto zaproponowała możliwość zaciągania zobowiązań w rachunku bieżącym do kwoty 5 milionów złotych. Wynika to z tego, że środki od Marszałka z tytułu wykonania zadań z dofinansowaniem unijnym nie wpływają na czas.

p. Przewodniczący – na ochronę zabytków na przyszły rok przewidziana jest kwota 30.000 zł. W latach ubiegłych było to 50.000 zł. Uważa, że to się przyjęło i wiele obiektów zabytkowych z tego skorzystało. Zaproponował, aby zwiększyć te środki do 50.000 zł. Powstało coś co się sprawdziło i nie chciałby, aby to zanikło.
p. P. Mówiński – poinformował, że z tego korzystały kościoły. Wnioski były na różnym poziomie i te parafie, które chciały, skorzystały z tego dofinansowania. Myśli też, że zwiększenie nie będzie miało wpływu na budżet. Księża wiedzą też, że większe środki można uzyskać od Marszałka Województwa i z Ministerstwa.
p. M. Mróz – zauważył, że nie wszystkie kościoły z tego skorzystały, bo nie wszystkie były wpisane do rejestru zabytków. Kilka kościołów w tej chwili zabiega o wpis do rejestru.
 
Komisja wypracowała następujący wniosek: Komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu o zwiększenie do 50.000 zł środków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział  92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 2720 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Brakującą kwotę Komisja proponuje przesunąć z rezerwy ogólnej (5-0-0).
 
p. Skarbnik – poinformowała również, że w przyszłym roku może być problem ze środkami na składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych i dzieci z Domu Dziecka.
p. P. Mówiński – dodał, że w 2008 roku była podobna sytuacja. Zarząd szybko zareagował i podpisał porozumienie z prezesem ZUS o przedłużeniu terminy zapłaty do marca 2009 r. Może w tej sytuacji też należy wystąpić o przesunięcie terminu. Był też wniosek konwentu  powiatów, aby zmienić przepisy i środki z Ministerstwa przekazywać bezpośrednio do ZUS bez pośrednictwa powiatów. Rząd szuka oszczędności i chciałby, aby powiaty dofinansowywały ich zadania. Jednak tego nie można dofinansowywać, bo skutkuje to dyscypliną finansów publicznych.
p. M. Mróz – należy zadać pytanie jakie Zarząd podejmie działania w tym zakresie.
Komisja wypracowała następujący wniosek: Komisja wyraża zaniepokojenie w związku z niezabezpieczeniem w 100 % środków w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85149 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz  świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Są to środki na ubezpieczenia dla dzieci z Domu Dziecka oraz dla bezrobotnych. Potrzeby zostały wyszacowane na kwotę 2.093.448,00 zł, natomiast plan przewiduje 1.558.000,00 zł. W związku z powyższym Komisja wnioskuje o wystąpienie do Wojewody o zwiększenie dotacji na ten cel oraz proponuje podjęcie stosownego stanowiska w tej sprawie przez Radę Powiatu Tucholskiego.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r.
 
p. Skarbnik – omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2011 – 2024.
p. M. Mróz – zapytał w jakim celu te założenia są przyjmowane uchwałą.
p. P. Mówiński – odpowiedział, że konieczność przyjęcia takiej uchwały wynika z ustawy o finansach publicznych. To trzyma w ryzach budżety samorządów.
p. M. Mróz – zapytał, jak w najbliższych latach będzie się to miało do wydatków.
p. Skarbnik – poinformowała, że wskaźniki bez zadłużenia i z zadłużeniem według starej ustawy w latach 2011 – 2013 mieszczą się w normie. Według nowej ustawy w tych trzech latach relacja jest zaburzona. Przez najbliższe trzy lata trzeba zwiększyć dochody lub zmniejszyć wydatki. Wydatki trzeba klasyfikować tak, aby były wydatkami inwestycyjnymi.
p. P. Mówiński – dodał, że to podroży niektóre zadania, bo na wszystkie te zadania będzie potrzebna dokumentacja.
p. Skarbnik – poinformowała, że jeżeli wpłyną środki z Urzędu Marszałkowskiego to cały budżet będzie inaczej wyglądał. Ta uchwała będzie modyfikowana przy każdej modyfikacji budżetu.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2011 – 2024 (5-0-0).
 
Ad. 2.
Sprawy bieżące:
Komisja ustaliła, że posiedzenia odbywać się będą w tygodniu przed sesją w poniedziałki o godzinie 18.oo.
Najbliższe posiedzenie zaplanowano na dzień 30 grudnia o godz. 9.oo.
 
p. Przewodniczący – poprosił o informację na temat postępu prac w Szpitalu Tucholskim.
p. Wicestarosta – poinformował, że trwają prace wewnątrz budynku. Zdecydowano też o tym, aby podjazd dla karetek był podgrzewany, bo jest dość stromy i zimą mogłyby być problemy. Projekty dotyczące wentylacji i gazów medycznych są zbyt rozbudowane. Problemem jest też to, że wentylacja i klimatyzacja musi przechodzić przez starą cześć budynku. Termin zakończenia prac przewiduje na około czerwca. Budynek będzie oddawany systematycznie, po kolei piętrami. Najważniejszą rzeczą w tej chwili jest wykończenie parteru i piwnic. Ma się to zakończyć do marca. Prace są wykonywane w ten sposób, aby ograniczyć koszty. W związku z tym są robione częste poprawki w projekcie. Generalny wykonawca przedstawił wykonawcę wentylacji i klimatyzacji, a nam udało się znaleźć wykonawcę tańszego o 300.000 zł.
p. M. Mróz – zapytał, czy jest szansa, aby w przyszłym roku całość inwestycji została zakończona.
p. Wicestarosta – uważa, że całość inwestycji zakończy się w czerwcu.
p. M. Gaca – stwierdził, że pierwotnie poradnie miały zostać oddane do użytku w październiku. Liczy, że może do maja uda się je oddać, więc ma obawy, że całość nie zostanie zakończona w czerwcu.
p. P. Mówiński – uważa, że jeżeli główny wykonawca przestanie zarabiać to bardzo szybko skończy prace.
p. M. Mróz – robi się dużo zmian z powodu szukania tańszych rozwiązań i przez to firmie może nie zależeć na szybkim zakończeniu pracy.  Gdyby prace postępowały zgodnie z projektem to można oczekiwać terminowości i gwarancji ceny.
p. P. Mówiński – dodał, że było kilka wersji projektów i to opóźnia pewne sprawy. Grzechem pierworodnym było długie oczekiwanie na zmianę projektanta pierwotnego. Jeżeli umowa będzie literalnie przestrzegana to firmie nie będzie się opłacać przedłużania prac.
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                    Przewodniczący Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                              Andrzej Myszkowski
 
`

Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (20 grudnia 2010)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (21 lutego 2011, 13:26:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1026

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij