5


Protokół nr 5/2011
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się 14 lutego 2011 r.
 
Obecni według listy obecności oraz pani Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Wiktor Metkowski – Wicestarosta Tucholski, p. Joanna Hanczewska – kierownik PCPR w Tucholi.
 
Posiedzeniu przewodniczy pan Andrzej Myszkowski – Przewodniczący Komisji.
 
Komisja ustaliła następujący porządek posiedzenia:
1.      Analiza materiałów sesyjnych
2.      Funkcjonowanie powiatowej służby zdrowia.
3.      Rozbudowa szpitala.
4.      Sprawy bieżące
 
Ad. 1.
Analiza materiałów sesyjnych:
1)     projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r.
p. Skarbnik – omówiła zaproponowane przez Zarząd Powiatu zmiany. Poinformowała, że  do budżetu przyjmuje się projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą: „Wyjdź z domu, czekamy na Ciebie”. Projekt jest w stu procentach refundowany. Ponadto w projekcie uchwały wprowadza się zmiany pomiędzy paragrafami w wydatkach. Dodaje się też nowe paragrafy.
p. P. Mówiński – zapytał, jaka jest łączna kwota obsługi zadłużenia i kosztów bankowych.
p. Skarbnik – na obsługę jest kwota 2.297.758 zł, a spłata to kwota 3.100.000 zł. Nie ma jeszcze subwencji oświatowej, ale są głosy, że może ona być mniejsza o 3 miliony złotych. Może być również zagrożenie dotyczące zwrotu opłaty za karty pojazdu.
p. P. Mówiński – tą opłatę Powiat musiał pobierać. Te środki zostały skonsumowane. W naszym powiecie może być to kwota ponad 2 milionów złotych. Można też oddalić powództwo zbiorowe. Jednak jeżeli masowo pojedyncze osoby będą składały wnioski to też będą duże koszty.
p. Przewodniczący – zauważył, że należałoby może zwrócić większą uwagę na to, że dzieci mają stopnie niepełnosprawności. Rodzice nie mają obowiązku zgłaszać tego szkole, ale mogłoby to spowodować wzrost subwencji.
 
Komisja w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r. (5-0-0).
 
Ad. 2.
p. Przewodniczący – poinformował, że zmienią się zasady dotyczące opieki nocnej. Kontrakty obowiązują do końca lutego. Jeden lekarz ma być na 50 tysięcy mieszkańców. Rozmawiał z Miejskim Centrum Lekarskim, aby robić to wspólnie. Sprawa nie jest jeszcze rozstrzygnięta.
p. M. Gaca – uważa, że powinno pozostać tak jak było do tej pory. Jak dyżuruje jeden lekarz to jest mało dostępny. Przy wyjeździe do chorego nie ma kto przyjmować w przychodni. Na razie ustalono, że za mniejsze pieniądze będzie przyjmować dwóch lekarzy.
p. P. Mówiński – poinformował, że miał kilka telefonów na temat sytuacji, w której pacjent na karetkę czekał 40 minut. Warto poprosić władze spółki o wyjaśnienie jak to się stało. Jest o jeden zespół wyjazdowy więcej niż dotychczas.
p. Przewodniczący – uważa, że należy spotkać się z prezesem Spółki i porozmawiać między innymi o sytuacji związanej z funkcjonowaniem pogotowia. Sam jako lekarz POZ widzi sytuacje odsyłania  pacjentów przez pogotowie.
p. P. Mówiński – miała być renegocjowana umowa spółki. Skoro są dwie nowe karetki to powinno mieć to odzwierciedlenie w umowie.
p. M. Gaca – pogotowie obsługuje obca firma i lekarze ze Szpitala w nagłym przypadku nawet nie mogą pomóc.
p. Przewodniczący – uważa, że to dziwna sytuacja, że zatrudnia się lekarzy z zewnątrz. Byli lekarze, którzy tu wcześniej pracowali. Sprawa jest zamknięta ale nie powinna być taka tendencja.
p. M. Gaca – jest zadowolony z tego jak pracuje i zarabia. Wcześniej w karetkach musieli jeździć lekarze z dużym doświadczenie. W tej chwili nie ma już takich wymagań i karetki obsługują osoby o niższych kwalifikacjach. 
p. Przewodniczący – zaproponował, aby o tej sprawie porozmawiać w szerszym gronie z udziałem prezesa spółki Szpital Tucholski i właściciela firmy obsługującej pogotowie.
 
Ad. 3.
p. W. Metkowski – poinformował, że generalny wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu zakończenia inwestycji na 30 czerwca br. Prezes spółki wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego o zgodę na podpisanie aneksu nr 4. Jeszcze nie ma odpowiedzi w tej sprawie. Dokumentacja jest w tej chwili już kompletna. Tarcia trwają na płaszczyźnie kwoty na klimatyzację, wentylację i gazy techniczne. Teraz jest podstawa do przedłużenia terminu. Jednak po 30 czerwca będą naliczane kary.
p. W. Kroplewski – może być tak, że firma się nie wyrobi w czasie. Jedynym powodem do przyspieszenia prac jest powód finansowy.
p. M. Mróz – pierwotny projekt został zmieniony i dlatego nastąpiły przesunięcia terminów. Nie chce mu się wierzyć, że do 30 czerwca będzie to skończone.
p. W. Metkowski – martwi go kwestia robót dodatkowych i kwestia pieniędzy. Roboty budowlane mogą być nieznacznie przekroczone. 276 tysięcy złotych może być więcej, ale jest w tym też ocieplenie budynku. To efekt bardzo dobrej pracy inspektora nadzoru branży budowlanej. Jest przerażony jeżeli chodzi o instalacje. Projekt na wentylacje i gazy techniczne znacznie przekracza możliwości. Na dzisiaj kwota brutto wynosi 4.300.000 zł. Rozmawiał z inspektorem nadzoru. Trzeba nad tym usiąść bo jest niemożliwe.
p. M. Mróz – zapytał, czy na sesji będzie obecny prezes spółki.
p. W. Metkowski – poinformował, że na sesji prezes będzie i do piątku powinno się wszystko już wyjaśnić.
p. P. Mówiński – stwierdził, że inwestor znał możliwości finansowe płatnika.
p. W. Metkowski – odpowiedział, że nie wszystko trzeba zrzucać na inwestora, bo są jeszcze wymogi Sanepidu. Sanepid postawił wymogi dotyczące wentylacji i klimatyzacji.
p. Przewodniczący – poprosił, aby na sesję przygotować krótką informację, jaki ma być ostateczny termin zakończenia i ile środków brakuje do zakończenia inwestycji.
p. M. Mróz – zapytał, czy ten termin 30 czerwca zawiera te elementy, że nie brakuje środków na wszystkie zadania. Wykonawca jest obyty z tą budową i zdaje sobie sprawę z realiów technicznych.
p. M. Gaca – stwierdził, że nie wierzy, że szpital do końca czerwca tego roku zostanie oddany do użytku.
 
Ad. 4.
Sprawy bieżące:
p. Przewodniczący – poinformował, że w związku z pismem z PFRON w Warszawie, jakie zostało zamieszczone w materiałach sesyjnych i stanowiskiem jakie Komisja  Zdrowia ma wypracować w tej sprawie zaprosił na posiedzenie Komisji panią Joannę Hanczewską – kierownik PCPR. Uważa jednak, że jest to sprawa Zarządu i pani kierownik.
p. J. Hanczewska – poinformowała, że w ubiegłym roku kontrolą przez PFRON został objęty Powiatowy Urząd Pracy. 
p. M. Mróz – stwierdził, że otrzymał pismo, iż nie zostały dopełnione pewne wymogi formalne. W terminie nie została udzielona odpowiedź, dlatego PFRON poinformował Przewodniczącego Rady. On uznał za istotne poinformowanie o tym Rady. Zapytał, czy PFRON jest w gestii PCPR, czy nie.
p. J. Hanczewska – odpowiedziała, że PCPR otrzymuje łączną kwotę środków przyznaną algorytmem. Wszystkie środki wpływają na konto PCPR. PCPR odpowiada za rehabilitację społeczną, a PUP za rehabilitację zawodową. Ta kontrola dotyczyła rehabilitacji zawodowej. PCPR tylko przekazuje środki na tą rehabilitację.
p. M. Mróz – nie dopełnienie wymogów, o których pisze PFRON rodzi skutek finansowy. Nawet w tym momencie jeżeli nie było odpowiedzi, to kto ma to teraz zrobić.
p. J. Hanczewska – odpowiedziała, że nie odpowiada za PUP. Za realizację tych zadań odpowiada PUP. Nie ma żadnej możliwości, aby nakazywać kierownikowi PUP odpowiadać na pismo. To dotyczy kwoty 16.100 zł. Tak samo ona jak i dyrektor PUP ma pieczątkę „z upoważnienia Starosty”.
p. W. Metkowski – stwierdził, że było wystąpienie pokontrolne i zostało zadekretowane na Sekretarza, Starostę i kierownika PCPR.
p. J. Hanczewska – poinformowała, że na telefoniczną prośbę pani dyrektor PUP przekazała kserokopię wystąpienia pokontrolnego. W swoich dokumentach ma pismo przekazujące ten  dokument. Była zdziwiona, że dyrektor PUP nie otrzymała tego.
p. P. Mówiński – pula środków jest dzielona przez dwie panie kierownik. Za część, która trafia do PUP odpowiedzialny jest kierownik PUP. Widzi problem w dekretowaniu pisma. Trudno, aby kierownik PCPR nadzorował dyrektora PUP.
p. M. Mróz – dla niego ta sprawa wymaga wyjaśnienia. Wnioskuje, aby Komisji Rewizyjnej przekazać tą sprawę. Jest to informacja i jako Przewodniczący nie czuje się kompetentny, aby tą sprawę osobowo załatwić.
p. W. Kroplewski – też uważa, że tym powinna zająć się Komisja Rewizyjna.
p. Przewodniczący – stwierdził, że będzie to najrozsądniejsze rozwiązanie.
 
Komisja wypracowała wniosek, aby tę sprawę przekazać Komisji Rewizyjnej, która jest władna do przeprowadzenia kontroli, celem wyjaśnienia sprawy (5-0-0).
 
p. J. Hanczewska – zaproponowała również przeprowadzenie kontroli finansowej.
p. W. Kroplewski – złożył wniosek o poszerzenie kontroli o kontrolę finansową.
 
Komisja 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących przyjęła wniosek, aby Komisja Rewizyjna przeprowadziła analizę wydatkowania środków w PCPR za 2009 i 2010 r.
 
p. M. Gaca – Rada decydowała o przeznaczeniu środków na turnusy rehabilitacyjne. Czy była mowa o tym, że mniejsze środki mają być na to kierowane ?
p. J. Hanczewska – przygotowała analizy, które znajdują się w załączeniu do oryginału protokołu.
p. Przewodniczący – celem Komisji przez ostatnie cztery lata było to, aby środki kierować najpierw na przedmioty ortopedyczne i pomocnicze, a dopiero potem na turnusy rehabilitacyjne. Z roku na rok środków z PFRON jest coraz mniej i na to Powiat nie ma wpływu.
p. M. Gaca – można powiedzieć, że Rada Powiatu za tym głosowała i taki rozdział środków przyjęła.
p. J. Hanczewska – poinformowała, że PCPR robi projekty unijne i pozyskuje środki. W 2009 roku pozyskano 117 tysięcy złotych. Na 2011 rok jest w trakcie zatwierdzania wniosek. Będą to środki na rehabilitację w miejscu i na turnusy rehabilitacyjne. Od stycznia ruszył projekt na kwotę 405.812 zł na nawiązanie współpracy z pracodawcami i na staże.
p. Przewodniczący – zapytał ile środków łącznie pozyskano.
p. J. Hanczewska – jest to kwota około miliona złotych.
p. P. Mówiński – dodał, że dramatyczna sytuacja będzie też w Powiatowym Urzędzie Pracy w związku ze zmniejszeniem funduszu pracy.
p. J. Hanczewska – mówi się o zaległościach z tytułu niewypłacenia środków za środki pomocnicze. Jest to złe sformułowanie. To jest kwota z wniosków rozpatrzonych negatywnie w związku z brakiem środków. Te wnioski przechodzą na następny rok.
p. M. Mróz – zapytał, czy te 180.000 zł to dla nas skutek finansowy, który rodzi zobowiązania.
p. J. Hanczewska – odpowiedziała, że to nie rodzi skutków. W nowym roku kalendarzowym składa się nowy wniosek z tymi samymi fakturami. Było rozporządzenie o gospodarowaniu środkami PFRON. Ono zostało anulowane i teraz oczekują na nowe rozporządzenie. Możliwe, że będzie tak, że dalej trzeba będzie robić tak jak do tej pory.
p. W. Kroplewski  - wyraża zdziwienie, że nie ma po raz kolejny Pani Starosty na posiedzeniu Komisji. Pani Starosta na sesji mówiła o zaległościach dot.  PFRON. Myślał, że do tych informacji będzie mógł się odnieść na Komisji. 
p. W. Metkowski – poinformował, że wizja Zarządu jest taka, aby środki przesuwać z turnusów na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
p. M. Gaca – uważa, że Komisja powinna wystąpić z wnioskiem jakie środki na jaki cel przeznaczać.
p. Przewodniczący – zaproponował, aby na następne posiedzenie członkowie Komisji przygotowali się i przedstawili swoje wizje.
p. W. Kroplewski – zawsze na sesjach były uwagi, że nie ma dostępności do specjalistów i brakuje środków na turnusy.
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                               Przewodniczący Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                          Andrzej Myszkowski
 
 
 
 
 
 
 

Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (14 lutego 2011)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (18 maja 2011, 11:01:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1404

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij