6.


Protokół nr 6/2011
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się 28 marca 2011 r.
 
Obecni według listy obecności oraz pani Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Wiktor Metkowski – Wicestarosta Tucholski, p. Anna Toby – p.o. kierownika PCPR w Tucholi, p.Aleksandra Myszka – kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, p. Jan Przybysz – członek Zarządu.
 
Posiedzeniu przewodniczy pan Michał Gaca – członek Komisji upoważniony przez przewodniczącego Komisji.
 
Tematyka posiedzenia:
1. Wypracowanie stanowisk w sprawach:
·   funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
·   Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Programu Wyrównywania Szans Osobom   
    Niepełnosprawnych, Koncepcji Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinie i Dziecku.
2. Informacja o działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w
    Rodzinie.
3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Ustalenie porządku posiedzenia:
p. M. Gaca – na wstępie zaproponował, aby pani Skarbnik omówiła projekty uchwał.
p. W. Kroplewski – zaproponował wprowadzenie do porządku posiedzenia stanowiska w sprawie odwołania z funkcji kierownika PCPR w Tucholi pani Joanny Hanczewskiej.

p. M. Mróz – zapytał, czy Komisja ma zajmować się sprawami personalnymi.
p. W. Kroplewski – uważa, że jest to istotna sprawa dla funkcjonowania Powiatu i prosi o przegłosowanie tego.
p. D. Gromowska – zatrudnianie i kreowanie polityki kadrowej zależy od Starosty i Zarządu. Jest wypowiedzenie umowy z przyczyn w nim określonych.
p. W. Kroplewski – złożył wniosek formalny o przegłosowanie tej zmiany.
p. M. Gaca – stwierdził, że co do zatrudniania Komisja nie ma wpływu i nie Komisja o tym decyduje. Jednak Komisja Zdrowia w tak ważnej sprawie ma prawo zająć stanowisko.
p. M. Mróz – dziwi go taki fakt, bo w momencie kiedy Komisja miała zająć się sprawą pisma z PFRON, nie zajęła się tym i przekazała to Komisji Rewizyjnej.
p. M. Gaca – uważa, że Komisja nie powinna zajmować się obsadą stanowisk, ale zajmuje się Powiatowym Centrum.
p. M. Mróz – zapytał, jaką rację bytu ma w takim razie ten wniosek.
p. D. Gromowska – zauważyła, że PCPR funkcjonuje i nic złego się nie dzieje.
p. M. Gaca – stwierdził, że zatrudnianie to rola Starosty i ma też ona prawo do zwalniania, ale do wniosku Komisja może się odnieść.
p. P. Mówiński – zauważył, że poza dyskusją są kompetencje dotyczące polityki kadrowej. Stanowisko będzie ocenne, ponieważ Komisja miała okazję współpracować z panią kierownik.
p. D. Gromowska – zapytała do kogo ma być skierowane to stanowisko.
 
Pan Michał Gaca poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku posiedzenia stanowiska Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia w sprawie odwołania z funkcji kierownika PCPR w Tucholi pani Joanny Hanczewskiej, który został przyjęty 3 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących.
 
Przyjęty porządek posiedzenia:
1.      Analiza materiałów sesyjnych
2.      Wypracowanie stanowisk w sprawach:
·        funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
·        Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnych, Koncepcji Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinie i Dziecku.
3.      Informacja o działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
4.      Stanowisko Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia w sprawie odwołania z funkcji kierownika PCPR w Tucholi pani Joanny Hanczewskiej.
5.      Sprawy bieżące.
 
Ad. 1.
Analiza materiałów sesyjnych:
1)     projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych na rok 2011
p. Skarbnik – poinformowała, że zmiana wynika z tego, iż Powiat otrzymał ostateczną decyzję o wysokości środków na 2011 r. z PFRON. Będzie to kwota o 119.000 zł mniejsza od planowanej. 90 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na rehabilitację zawodową. Pozostałe środki w kwocie 868.910 zł zostaną na rehabilitację społeczną. Z tego 591.840 zł to środki na Warsztaty Terapii Zajęciowej. 50.000 zł planuje się przeznaczyć na turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, 40.000 zł na likwidację barier architektonicznych i 187.070 zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty i środki pomocnicze.
 
Komisja w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych na rok 2011 (5-0-0).
 
2)     projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r.
p. Skarbnik – omówiła zaproponowane zmiany do budżetu. Poinformowała, że budżet ulega zmniejszeniu o kwotę 3.525.078,56 zł. Dochody zostają zmniejszone o kwotę 2.262.747 zł na zadanie Bory Tucholskie w Labiryntach natury. W wydatkach te kwoty zostały dostosowane do wartości poprze targowych. Jednak mimo zrealizowania zadań związanych z Labiryntami natury do tej pory nie wpłynęły żadne środki. Wnioski o środki zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego. Dodała, że na kolejne zadania inwestycyjne Powiat będzie występował o zaliczki. Poprosiła też o uwzględnienie autopoprawki do uchwały, gdzie po stronie dochodów i wydatków zwiększy się kwota o 188.945,12 zł. Wynika to z tego, że przyjmujemy do budżetu projekt na wyposażenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych w Tucholi. Dotyczy to pracowni komputerowych dla Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych oraz Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych. W łącznej kwocie ten projekt opiewać będzie na 290.684,81 zł. Równocześnie na udział własny zmniejszamy wydatki paragrafów 4260 – zakup energii w kwocie 101.739,69 zł. Oszczędności zostały poczynione w Starostwie i w drogach. Na szpital zostaną przeznaczone dodatkowe środki w związku z budową podjazdu i fosy. Od szpitala powiat uzyska kwotę 120 tysięcy złotych z tytułu dzierżawy, bo skończyła się kompensata.
p. P. Mówiński – zauważył, że spółka będzie mogła skorzystać z kredytu dopiero w październiku.
p. Skarbnik – dodała, że przedłuży się okres spłaty w Wieloletniej Prognozie Finansowej, ale na razie nie ma potrzeby jej zmieniać.
 
Salę opuścił radny Wojciech Kroplewski.
 
Komisja w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r. (4-0-0).
 
Radny Kroplewski wrócił na salę. Posiedzenie opuściła pani Skarbnik Krystyna Siniło.
 
Ad. 2.
p. A. Toby – poinformowała, że szeroka informacja znalazła się w materiałach sesyjnych. Dodała, że starają się kłaść nacisk na szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze. W ubiegłym roku udało się przeszkolić 6 rodzin. Z tego 5 rodzin się zakwalifikowało. W chwili obecnej jest dwójka dzieci, która ma trafić do Domu Dziecka, ale starają się, aby one trafiły do rodziny zastępczej. PCPR jest w trakcie pisania projektu na rehabilitację stacjonarną osób niepełnosprawnych.
p. D. Gromowska – dodała, że PCPR jest też w trakcie pisania dwóch projektów na szkolenia i na doposażenie dla rodzin zastępczych. W ramach projektu pod nazwą „Wyjdź z domu, czekamy na Ciebie” zakłady pracy przyjmą na staże 10 osób. Teraz te osoby przechodzą zajęcia komputerowe. Są już po zajęciach z doradcą zawodowym. Widać, że te osoby cieszą się z tego, że coś robią. Dwa zakłady zadeklarowały się, że jeżeli te osoby się sprawdzą to uzyskają zatrudnienie. Na turnusy rehabilitacyjne będzie brakowało środków z PFRON. Jest projekt systemowy, w ramach którego 32 osoby będą mogły skorzystać z turnusów.
p. W. Kroplewski – zapytał ile środków zewnętrznych udało się pozyskać w ciągu ostatnich dwóch lat.
p. A. Toby – w 2010 r. PCPR pozyskało około 750 tysięcy złotych. W 2009 roku pozyskano około 600 – 700 tysięcy złotych. Dodała, że jest problem z pozyskiwaniem osób niepełnosprawnych do projektu systemowego. Na turnusy rehabilitacyjne złożono już 350 wniosków, a budżet ma wynosić 50.000 zł na turnusy dla dzieci.
p. D. Gromowska – poinformowała, że są potrzeby i faktury z roku poprzedniego na środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne.
p. M. Gaca – zauważył, że pieniędzy jest mniej i trzeba starać się pozyskiwać środki zewnętrzne.  Potrzeby są bardzo duże.
p. W. Kroplewski – zapytał czy PCPR prowadzi rejestr skarg.
p. A. Toby – było 5 skarg w ubiegłym roku. Są to skargi na decyzje o przydziale lub nieprzedzieleniu środków.
p. M. Mróz – zapytał, czy w pisaniu projektów biorą udział wszyscy pracownicy PCPR.
p. A. Toby – 2 osoby piszą jeden wniosek. Wnioski pisze się po godzinach pracy.
 
Ponieważ więcej pytań nie było, prowadzący posiedzenie zamknął ten punkt.
 
Ad. 3.
p. A. Myszka – działalność Ośrodka można rozpatrywać w dwóch kategoriach. Jednym elementem jest przebywanie w hostelu kiedy trzeba oddzielić ofiarę od sprawcy. Są też inne usługi, które świadczy Ośrodek. Ośrodek utrzymuje się z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego. W trakcie 2010 roku przez hostel przewinęło się 50 osób, w tym 15 rodzin. Tylko dwa takie ośrodki funkcjonują w województwie. Ośrodek jest wykorzystywany maksymalnie. Są momenty kiedy nie ma mieszkańców. To czas na drobne remonty i naprawy. Ośrodek stara się współpracować z innymi służbami m. in. z policją, ośrodkami pomocy społecznej, kuratorami, pracownikami szkół. Weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
p. P. Mówiński – poprosił o ocenę stosowania nowych narzędzi wynikających z tej ustawy. Jest możliwość izolowania sprawcy przemocy. Do tej pory jest tak, że uciekają ofiary a sprawca w domu ma się dobrze. Czy były już działania odwrotne, że izolowano sprawcę? Zapytał, czy jest jakaś sezonowość obłożenia hostelu.
p. A. Myszka – to się już dzieje. Był już wniosek o zakaz zbliżania się. Jednak bardzo często występują w takich przypadkach problemy natury psychologicznej. Więcej zgłoszeń o przemocy jest w okresach świątecznych.
p. W. Kroplewski – zapytał, czy zgłaszają się do Ośrodka osoby niepełnoletnie.
p. A. Myszka – odpowiedziała, że zdarzają się takie osoby. W takich przypadkach kontaktują się ze szkołą, z rodzeństwem, aby potwierdzić to.
p. M. Mróz – zapytał jak wygląda monitorowanie osób po opuszczeniu Ośrodka i czy to skutkuje.
p. A. Myszka – Ośrodek każdorazowo informuje pomoc społeczną, że dana osoba wraca z hostelu do domu. Jest też kontakt telefoniczny. Wspólnie zespołowo podejmuje się decyzję jak długo z kim współpracować.
p. M. Gaca – zapytał, czy zdarzały się sytuacje, że wypraszano osoby z Ośrodka.
p. A. Myszka – w momencie kiedy takie osoby nie przestrzegają obowiązujących zasad zostają wyproszone. Jeżeli osoba nie wywiązuje się z porozumienia o współpracy to pobyt ulega skróceniu.
 
Ponieważ więcej pytań nie było, prowadzący posiedzenie zamknął ten punkt.
 
Ad. 4.
p. M. Gaca – odczytał stanowisko, które stanowi załącznik nr 1 do oryginału protokołu.
p. W. Kroplewski – jest to tekst do dyskusji. Poinformował, że dzwonił do pana Myszkowskiego i pytał, czy ma jakieś negatywne zarzuty pod adresem pani Hanczewskiej. Pan Myszkowski odpowiedział, że nie ma żadnych zarzutów jako Przewodniczący Komisji poprzedniej i obecnej kadencji.
p. P. Mówiński – dziwi fakt, że zastosowano dość ostry środek po 2,5 roku pracy. Pani Hanczewska poukładała stosunki z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej i stowarzyszeniami. Zaczęto robić pewne rzeczy wspólnie. Wydaje się, że musiały być poważne uchybienia, aby z dnia na dzień podziękować za pracę.
p. M. Mróz – obecny Zarząd otrzymał kilka spraw w spadku. Poprzez tak instytucjonalną rzec pan Kroplewski próbuje podważyć funkcjonowanie całość PCPR. Jest to próba podburzenia opinii publicznej. Zarząd podejmując taką decyzję na pewno miał swoje powody. Czytał, że z powodu ochrony danych osobowych nie są one ujawnione. Nie wiadomo też, czy sama zainteresowana będzie się odwoływać. Taki wniosek to próba destabilizacji działania PCPR.
p. W. Kroplewski – zauważył, że to nie tylko jego stanowisko. On jest jednym z wnioskodawców. Wnioskodawcy podchodzą do sprawy merytorycznie, bo nie było dotąd żadnych merytorycznych zarzutów.
p. W. Metkowski – uważa, że w tym stanowisku radnych jest wiele racji. Jednak jak pisze się stanowisko to nie pani Starosta tylko Zarząd zdecydował. Jest też coś takiego jak zaufanie szefa do podwładnego i albo przyjmuje się linię działania przełożonego albo próbuje się przekazać, że coś jest nie tak. Zarząd zaproponował rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Pani Hanczewska odmówiła. Wypowiedzenie zostało wręczone zgodnie z kodeksem pracy. W nim są zawarte zarzuty objęte ochroną danych osobowych. Pani Hanczewska może udostępnić te informacje. Jeżeli też pani Hanczewska pójdzie z tym do sądu, to on orzeknie, czy było to zgodne z prawem czy nie.
p. D. Gromowska – nie może się zgodzić co do zdania drugiego. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem nie wymaga nawet tłumaczenia.
p. W. Kroplewski – to jest wyrażenie opinii co do merytorycznej pracy pani Hanczewskiej.
p. D. Gromowska – nie chce dalej na ten rozmawiać. Jest to decyzja Zarządu. Nie zgadza się z takim stanowiskiem.
p. W. Metkowski – dodał, że argumenty są bardzo medialne, ale nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.
p. M. Mróz – rozumie, że to stanowisko ma trafić na sesję.
p. W. Kroplewski – poprosił o 5 minut przerwy.
 
Pan Michał Gaca ogłosił 5 minut przerwy. Po przerwie
 
p. M. Gaca – odczytał stanowisko po korekcie, które stanowi załącznik nr 2 do oryginału protokołu.
p. D. Gromowska – zapytała, jakie dalekosiężne skutki dla Powiatu powoduje rozwiązanie umowy z panią Hanczewską. Zadania są realizowane sprawniej i szybciej. Szkoda, że pan Mówiński nie przeczytał wniosków z kontroli w PCPR z 2008 roku.
p. P. Mówiński – w 2008 roku kto inny był kierownikiem PCPR. Po zatrudnieniu pani Hanczewskiej zostały wprowadzone wnioski z tej kontroli w życie.
p. D. Gromowska – zapytała ponownie jakie to skutki dla Powiatu powoduje. To jest decyzja Zarządu.
p. W. Kroplewski – trzeba skonstatować fakt, że odbyło się to bez wiedzy Komisji Zdrowia.
p. D. Gromowska – zapytała, gdzie jest zapis, że to trzeba konsultować z Komisją.
p. P. Mówiński – trafiają do Komisji informacje o pracy PCPR.
p. D. Gromowska – Rada działa poprzez Komisje. Komisja Rewizyjna jest jedyną Komisją, która musi funkcjonować. Pozostałe Komisje są fakultatywne. Zapytała, czy pan radny Kroplewski nagrywa tą wypowiedź.
 
Pan radny Kroplewski poprosił o zaprotokołowanie zdania pani Starosty Doroty Gromowskiej „ Czy pan mnie nagrywa ?”.
Pani Starosta Dorota Gromowska poprosiła o zaprotokołowanie, że pan radny Kroplewski szedł w kierunku p. Starosty z telefonem. Pani Starosta przeprosiła za pytanie.
 
p. D. Gromowska – zapytała, czy pan Mówiński informował, kiedy odchodziła pani Gierchowska.
p. P. Mówiński – informował na sesji, kiedy był zaniepokojony remontem w DPS i na temat pracy pana Nowakowskiego.
p. D. Gromowska – poinformowała, że Zarząd dał szansę pani Hanczewskiej przez 4 miesiące. Pani Hanczewska nie wykazywała chęci współpracy.
p. M. Mróz – poinformował, że zapyta prawników czy wnioskodawcy stanowiska nie przekroczyli swoich uprawnień. Tak formułowane wnioski są oburzające.
p. M. Gaca – nie neguje decyzji o zwolnieniu. Takie jest prawno, ale Komisja Zdrowia może się wypowiedzieć na temat pani Hanczewskiej i wypracować takie stanowisko. To nie jest wiążące.
p. M. Mróz – jest to sprawa personalna i poprosi radców o opinię.
p. M. Gaca – nie rozmawiał z panią Hanczewską, ale uważa, że Komisja ma prawo takie stanowisko przedstawić.
 
Pan Michał Gaca poddał pod głosowanie stanowisko Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia w sprawie odwołania z funkcji kierownika PCPR w Tucholi pani Joanny Hanczewskiej w wersji poprawionej, które zostało przyjęte 3 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.
 
Ad. 5.
Sprawy bieżące:
p. D. Gromowska – poinformowała, że Komisja otrzymała poprawiony schemat organizacyjny. Przed wyjazdem prosiła o przygotowanie schematu pana Sekretarza i Radcę prawnego i nie wszystko zostało ujęte.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Michał Gaca zamknął posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                              Prowadzący posiedzenie
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                                Michał Gaca
 
 
 
 
 
 
 

Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (28 marca 2011)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (7 września 2011, 10:37:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1180

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij