7.


Protokół Nr 7/2011
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się 26 kwietnia 2011 roku
 
 
Obecni według listy obecności oraz pani Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Mariusz Zieliński – kardiolog.
 
Posiedzeniu przewodniczy pan Andrzej Myszkowski – Przewodniczący Komisji.
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Analiza materiałów sesyjnych.
2.      Sprawy bieżące.
 
Ad. 1
Analiza materiałów sesyjnych:
1) projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011.
p. Skarbnik – omówiła zaproponowane przez Zarząd Powiatu zmiany. Zmiany w projekcie uchwały dotyczą zwiększenia dochodów w dziale 853. Jest to kwota 28.084,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego projektu „Teatr bliżej nas” w ramach PO KL. Konsekwencją tej uchwały jest projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2011 – 2014. Zapisy w tej uchwale zostały uaktualnione. Następuje także zmniejszenie poręczenia dla Szpitala Tucholskiego o kwotę 242 tys. zł. W związku z tym zadłużenie zmniejsza się do 55,14%. Poinformowała o autopoprawkach do projektu uchwały o zmianie budżetu. Zmiana dotyczy działu 600, rozdziału 60014, gdzie dokonuje się przeniesienia z §4300 na §4610 w kwocie 8 tys. zł. Zmiana ta odnosi się do Zarządu Dróg Powiatowych w związku ze zwiększonymi kosztami opłat sądowych z tytułu założenia ksiąg wieczystych dla nieruchomości na realizację inwestycji. Kolejne zmiany w autopoprawce dotyczą działu 801, gdzie następuje przeniesienie pomiędzy rozdziałem 80120 § 4010 na §4270 w kwocie 15 tys. zł oraz rozdziałem 80130
§ 4010 na § 4270 w kwocie 443 tys. zł. Zmiana w rozdziale 801 wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie kryteriów podziału 0,6% rezerwy oświatowej i ogólnej. Dotyczy ona możliwości złożenia wniosków na remonty przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych.
p. Przewodniczący – zadłużenie w sprawie Szpitala?
p. Skarbnik – jego wykonanie na razie nie wchodzi w grę. W materiałach sesyjnych jest także uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji. Taka uchwała musi zostać podjęta, ponieważ, aby wszcząć procedury musimy mieć opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Taka sytuacja zaistniała, gdyż nie otrzymaliśmy zwrotu środków za drogi od Marszałka Województwa w ubiegłym roku. Ten kredyt był już wpisany na etapie planowania budżetu. Wolnych środków zaś nie posiadamy.
p. Mówiński – jakich środków od Marszałka nie otrzymaliśmy?.
p. Skarbnik – środki otrzymaliśmy tylko na drogę w Żalnie, natomiast nie mamy na dzień dzisiejszy zwrotu środków za drogę w Raciążu i Cekcynie. To jest kwota 6 mln zł.
p. Mówiński – gdyby te pieniądze wpłynęły w roku ubiegłym nie było by konieczności zaciągania kredytu komercyjnego.
p. Skarbnik – planowałam deficyt na ponad 8 mln zł. W zależności od kondycji jednostek samorządu terytorialnego oprocentowanie jest ustalane adekwatnie do tych wskaźników. Kredyt ten będzie nam potrzebny kiedy w miesiącu wrześniu i październiku tego roku będziemy musieli wykupić obligacje. A jest kwota 1 mln zł. Chciałam dodać, że projekt „Teatr bliżej nas” jest w 100% finansowany ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej.
p. Przewodniczący – czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania do p . Skarbnik. Jeśli nie ma przystępujemy do głosowania.
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 rok (6 – 0 - 0).
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji (6-0-0).
 
Ad. 2
 
p. Przewodniczący – przywitał p. dr Mariusza Zielińskiego. Poinformował, że p. dr Zieliński jest kardiologiem. Chciałby przedstawić propozycję opieki kardiologicznej na terenie naszego powiatu.
p. dr Zieliński – podziękował za zaproszenie na posiedzenie Komisji. Prosi o wskazanie obszaru w jakim miałby się poruszać przedstawiając swoją propozycję. Nie posiada także wiedzy jak samorząd powiatowy zapatruje się na rozwój kardiologii na terenie powiatu tucholskiego
p. Kroplewski – interesuje nas ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie opieki kardiologicznej.
p. dr Zieliński – moja firma obejmuje swoją opieką 160 tys. osób. Mam bardzo dobre relacje z kolegami lekarzami z POZ-ów, gdyż to oni kierują do mnie pacjentów.
p. Kroplewski – aby móc działać w zakresie opieki kardiologicznej trzeba mieć populacje około 200 tys. osób.. No i oczywiście dobre relacje z Narodowym Funduszem Zdrowia.
p. dr Zieliński – dla mnie nie jest problemem to, że mam już nadwykonania. Jeśli chodzi o choroby kardiologiczne to bardzo dużo jest do zrobienia. Ja jestem w stanie stworzyć wymagane podłoże do leczenia chorób kardiologicznych i zapewnić opiekę także już po zabiegach każdemu pacjentowi. Aby to wykonać muszę mieć  spełnione warunki. Są nimi miejsce, pacjenci i płatnik.
p. Przewodniczący – jesteśmy z Panem Prezesem Szpitala w stałych kontaktach, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby jego również zaprosić i porozmawiać na ten temat. My jako samorząd kreujemy opiekę zdrowotną. W ciągu ostatnich 5 lat nastąpił postęp w odniesieniu do opieki specjalistycznej. Jaki rodzaj kardiologii miałby to być?
p. dr Zieliński – rozsądna jest rozbudowa kardiologii szerokopojętej.
p. Kroplewski – jakie są Pana oczekiwania w stosunku do nas?
p. dr Zieliński – czy to ma być kardiologia ambulatoryjna.
p. Mówiński – przymierzając się do rozbudowy szpitala już na etapie projektowania przymierzaliśmy się do stworzenia na I piętrze oddziału kardiologicznego. Najważniejszą, myślę kwestią jest to , na ile będziemy mogli Państwa związać umową z nami. Ponieważ jeżeli podejmiemy decyzję o wyposażeniu tego oddziału to czeka na ogromny wydatek finansowy.
p. dr Zieliński – ustaliliśmy punkt wyjścia. Jestem w stanie odejść z pełnionej przeze mnie w tej chwili funkcji. Temat ten toczy się już od dłuższego czasu. Po to angażuję swój czas w firmę. Nie możemy kwalifikować pacjentów do zabiegów kiedy oni tego nie wymagają. Aby przejść do konkretnych działań trzeba zapoznać się z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia.
p. Kroplewski – jest Pan w stanie zapewnić kadrę odpowiednio wykwalifikowaną?
p. Przewodniczący – jaki klimat mamy stworzyć dla Państwa?
p. dr Zieliński – należy wprowadzić w statucie szpitala zapis o poradniach
i oddziałach, które planujemy. Tylko zapisanie tego w statucie daje nam możliwość ubiegania się o kontrakty na te procedury. To jest wymagalne.
p. Przewodniczący – czy oczekuje Pan od nas zakupu odpowiedniego sprzętu, czy też sam posiada taki.? Jak rozumiem najpierw musimy wprowadzić zmiany do statutu
o dodatkowe poradnie kardiologicznej ubiegać się o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
p. dr Zieliński – tak.
p. Kroplewski – jakie poradnie Pan proponuje?
p. dr Zieliński – kardiologiczną, nadciśnienia tętniczego i wad serca.
p. Przewodniczący – rozumiem poradnia wad serca, kardiologiczna i nadciśnienia tętniczego. Czy poradnia rehabilitacji kardiologicznej wymaga dodatkowych zabiegów z naszej strony?
p. dr Zieliński –w przypadku poradni rehabilitacji kardiologicznej będą powstawały oddziały dzienne. Wygląda to w ten sposób, że pacjent przychodzi do kardiologa otrzymuje poradę i  może iść do domu.
p. Przewodniczący – jak wygląda finansowanie tego?
p. dr Zieliński – nie interesowałem się tą kwestią.
p. Mróz – jak dobrze zrozumiałem z toczącej się tu dyskusji wyartykułował Pan następujące potrzeby. Należy wpisać do statutu szpitala nowe poradnie specjalistyczne, bazą tego przedsięwzięcia ma być szpital po ukończeniu remontu, zapewni Pan kadrę.
p. Przewodniczący – swoją opinię w tej sprawie wyrazić musi także konsultant Wojewody.
p. dr Zieliński- rozmawiałem z p. dr Kubicą konsultantem Wojewody. Wyraził on pozytywną opinię. NFZ jest elastyczny w sprawie poradni ambulatoryjnych.
p. Mróz – jeżeli wpiszemy tę działalność do Krajowego Rejestru Sądowego to musimy udostępnić miejsce do realizacji tego przedsięwzięcia.
p. Mówiński – na etapie projektowania szpitala rozważaliśmy możliwość utworzenia oddziału kardiologicznego.
p. Przewodniczący – zawsze ideą naszą było, aby sprzętu było jak najwięcej na miejscu. Zależy nam lekarzom z POZ na dobrych relacjach z lekarzami specjalistami. Podstawowe badania diagnostyczne są najważniejsze przy wykrywaniu chorób.
p. Mróz – to samo można powiedzieć też o pomocy ambulatoryjnej. Przez takie działania oferta naszego szpitala stanie się bardziej korzystna.
p. Mówiński – na internie mamy część pacjentów z chorobami kardiologicznymi. Taki stan rzeczy powoduje deficyt finansowy tego oddziału.
p. dr Zieliński – chcę zwrócić uwagę także na to, że za te procedury płacić nam będzie nie tylko kujawsko-pomorski NFZ, ale też i pomorski. Zapotrzebowanie na tego rodzaju porady jest duże. Podejmujemy takie działania, aby spółka w przyszłości się finansowała. Podejmuję swoje decyzje z całą konsekwencją. Zdaję sobie sprawę, że są to ogromne koszty, ale to się opłaci.
p. Przewodniczący – jesteśmy za tym, aby te poradnie funkcjonowały na naszym terenie.
p. Mówiński – proponuję przygotować w tej sprawie wniosek komisji.
p. Mróz – powinniśmy wystąpić do Prezesa Spółki, aby ten podjął działania w celu rozszerzenia działalności Szpitala.
p. dr Zieliński – należy wystąpić z wnioskiem do Krajowego Rejestru Sądowego o rozszerzenie działalności.
p. Kroplewski – w przypadku angiografu, mogę powiedzieć, że może on być wykorzystywany do wielu innych procedur.
p. dr Zieliński – proponuję Państwu podjęcie działań, które nie wymagają na razie nakładu finansowego, ale są czasochłonne. Wymagane niezbędnie jeśli mają te poradnie zacząć działać.
p. Przewodniczący – trzeba mieć nadzieję, że jeśli podejmiemy decyzję o zakupie angiografu, to będziemy mogli zapewnić jego działanie nie tylko na potrzeby trzech procedur miesięcznie.
p. dr Zieliński – jeśli skompletuję kadrę to zapewniam, że wszystko będzie dobrze funkcjonowało. Warunkiem jest populacja około 120 tys. osób.
p. Gaca – wszyscy akceptujemy jak najbardziej propozycję Pana doktora, ale nie zapominajmy, że Szpitalem zarządza Prezes. Do niego należy ostatnie zdanie. To jemu najpierw powinniśmy przedstawić te propozycję. Nagle może się okazać, że pomimo pierwotnych planów nie ma tyle pomieszczeń.
p. Mróz – pamiętam jak wnioskowałem o poradnię pulmonologiczną kiedy niektórzy zastanawiali się co to jest. Statystyki nie kłamią i to co możemy przeczytać to nie działają na nasza korzyść. Jeśli powiat tucholski liczy 48 tys. mieszkańców to możemy przyjąć, że 20 tys. osób ma problemy kardiologiczne.
p. Mówiński – spółka została powołana do tego, aby pełnić zadania powiatu w zakresie opieki medycznej. W tej sprawie prowadzone były już rozmowy.
p. Mróz – Pan doktor może perspektywicznie związać z nami swoją działalność.
p. dr Zieliński – miejsce, pacjenci i płatnik, to są warunki, które muszę mieć spełnione, aby wykonać swoje zadanie. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna to dobry pomysł.
p. Przewodniczący – Pańska propozycja wszystkich nas zainteresowała. Obiecujemy, że w tej sprawie spotkamy się z Prezesem. Myślę, że powinniśmy spotkać się wspólnie z Prezesem.
p. Kroplewski – nie wiemy kiedy remont szpitala zostanie zakończony, ale pewne działania musimy podjąć już teraz.
p. dr Zieliński – przed wystąpieniem do Krajowego Rejestru Sądowego wszystko musi zostać zaakceptowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
p. Mróz – poszerzymy ofertę naszego szpitala. Mamy także do dyspozycji duży teren.
p. dr Zieliński – dlatego też musimy już teraz zacząć działać, a nie za pół roku. Patrzę na to także w kategoriach biznesu medycznego. To bardzo ważne.
p. Mówiński – zgadzam się z tym. W spółce także trzeba na to patrzyć w takich kategoriach.
p. Mróz – to będzie miało dodatkowy aspekt finansowy.
p. Mówiński –jeśli się uda stworzyć w miarę spójny system to może przynieść efekty.
p. Mróz – musimy stworzyć podstawy, aby zatrzymać u nas fachowców.
p. Kroplewski – ta propozycja daje nam lepsza jakość leczenia.
p. dr Zieliński – trzeba także pomyśleć o pacjentach spoza naszego województwa.
p. Przewodniczący – mam propozycje dla Pana doktora, abyśmy spotkali się w tym gronie wspólnie z Prezesem Spółki.
p. dr Zieliński – ja jestem tylko trybikiem w wielkiej maszynie. Ja zapewniam odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, ale nie ja jestem stroną w tej dyskusji. Ze swej strony mogę zagwarantować, że zaangażuję się w to osobiście, jeśli będzie taka wola.
p. Przewodniczący – myślę, że nasza deklaracja jest wiążąca. Myślę, że będziemy w kontakcie z Panem. Serdecznie dziękuję za przybycie. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania do Pana Doktora. Jeśli nie ma chciałbym przedstawić Państwu następującą propozycje. Zgłosiło się do mnie niedawno trzech lekarzy ortopedów z propozycja utworzenia u nas pododdziału ortopedii. Prowadziliby procedury, które są kosztowne, ale zaproponowali swój sprzęt.
p. Gaca – nasz oddział wykonywał wszystko poza artroskopią do momentu kiedy konsultant Wojewody nam tego nie zabrał.
p. Przewodniczący – czy chcielibyście coś takiego mieć u siebie?.
p. Gaca – mówiłem, że wykonywaliśmy wszystko poza artroskopią.
p. Przewodniczący – poinformowałem ich, że nasz oddział chirurgiczny dobrze funkcjonował.
p. Gaca – tu najważniejszą kwestia jest ta, czy wystarczy dla nas wszystkich bloków operacyjnych. Najpierw trzeba je zapewnić dla naszych chirurgów. W tej sprawie proponuję najpierw porozmawiać z Prezesem, a także spotkać się z ordynatorem. Przedstawił Pan Przewodniczący listę, z której większość pozycji wykonywaliśmy dopóty nam tego nie zabrano. Tu trzeba najpierw zrobić dobry wywiad czy w ogóle Narodowy Fundusz wyrazi zgodę na wykonywanie tych procedur przez nasz szpital.
p. Przewodniczący – rozumiem, że należy się spotkać z lekarzami na oddziale. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania. Nie widzę. Zamykam posiedzenie komisji.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                           Przewodniczący Komisji
 
Kinga Majer                                                                                   Andrzej Myszkowski

Wytworzył: Kinga Majer (26 kwietnia 2011)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (7 września 2011, 10:46:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1687

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij