8.


Protokół Nr 8/2011
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się 20 czerwca 2011 roku
 
Obecni według listy obecności oraz pani Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Andrzej Bąkowski – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.
 
Posiedzenie odbyło się w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej. Posiedzeniu przewodniczy pan Andrzej Myszkowski – Przewodniczący Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczy czterech członków Komisji.
 
Tematyka posiedzenia:
1)     Działalność Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.
2)     Opinia do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r.
3)     Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Pan Przewodniczący zaproponował, aby rozpocząć posiedzenie od opinii do sprawozdania i analizy materiałów sesyjnych, a punkt pierwszy omówić na zakończenie.
 
Komisja przychyliła się do tej propozycji.
 
Ad. 1
Opinia do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r.
p. Skarbnik – poinformowała, że realizacja zadań określonych w budżecie powiatu na przestrzeni 2010 roku przebiegała bez większych zakłóceń. Podsumowując rok 2010 dochody budżetu powiatu planowane w kwocie 63.837.119,64 zł zostały wykonane tylko w 88,09 % w kwocie 56.233.474,15 zł, to jest 7.603.645,49 zł nie wykonanych dochodów w 2010 r. Nie wykonane dochody to przede wszystkim dochody majątkowe, które powinny wpłynąć w 2010 roku jako zwrot zrealizowanych inwestycji. Dochody bieżące wykonano w 100,15 %. Jednakże dochody majątkowe tylko w 53,96%. Pomimo wykonania tak nisko dochodów są one wyższe od uzyskanych w roku 2009 o 7.016.823,04 zł tj. o 14,26 % więcej. Największy wpływ na niski poziom uzyskania dochodów miały dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych planowane na rok 2010 w kwocie 11.372.501,38 zł, wykonano w 2010 roku w 35,85% tj. w kwocie 4.077.201,85 zł. Uzyskane dochody z UE są o 2.875.056,34 zł wyższe od dochodów uzyskanych w roku 2009. W strukturze dochodów największy udział mają subwencje - stanowią 55,56%, dotacje 12,77%, dochody własne 25,42%, środki z UE 7,25%. Realizacja dochodów wykazała znaczące odchylenia od założonego planu. Nie zrealizowano wpływów, które były zaplanowane w budżecie ze sprzedaży majątku tj. sprzedaży Kamienicy, a przede wszystkim przedłużające się procedury zwrotu środków z UE spowodowały niskie wykonanie dochodów. To zaważyło na wykonaniu deficytu, który został przekroczony o 442.874,15 zł. Wydatki po zmianach budżetowych planowane w wysokości 71.837.119,64 zł zostały wykonane w 2010 roku w kwocie 64.676,348,30 zł tj. w 90,03 % planu rocznego. Wydatki wykonane w 2010 roku są o 7.802.702,52 zł wyższe od wydatków wykonanych w 2009r. Wydatki bieżące wykonano w 94,21%, wydatki majątkowe w 80,48%. Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków, wynoszącej 64.676.348,30 zł, 72,80 % stanowią wydatki bieżące w kwocie 47.082.913,36 zł, a 27,20 % wydatki majątkowe w kwocie 17.593.434,94 zł. W strukturze wydatków najwyższy poziom stanowią wynagrodzenia i pochodne 47,24%, wydatki majątkowe wynoszą 27,20%, dotacje udzielane z budżetu stanowią 1,33%, wydatki rzeczowe 24,22%. Dochody bieżące wynoszą 47.235.398,16 zł a wydatki bieżące 47.082.913,36zł. Różnica jako wynik operacyjny stanowi kwota 152.484,80 zł tj. 0,32 % do dochodów bieżących. Realizując inwestycje w 2010r. dołożono do wykonania inwestycji 8.595.358,95 zł w tym między innymi zaciągając kredyt w wysokości 8.000.000,00 zł. Przychody zaplanowane w kwocie 10.200.000,00 zł wykonano w 117,20 %, tj. w kwocie 11.954.309,65 zł, w tym: z tytułu kredytów: 8.000.000,00 zł, z tytułu innych źródeł w kwocie 3.954.309,65 zł. Rozchody zaplanowane w kwocie 2.200.000,00 zł, zostały wykonane zostały w 2010 roku w 99,77 % w kwocie 2.195.081,92 zł, w tym: z tytułu spłat kredytów i pożyczek 1.295.081,92 zł, z tytułu wykupu obligacji: 900.000,00 zł. W powiecie na koniec grudnia 2010 roku, nie występowały zobowiązania przeterminowane. Kredyty bankowe i wyemitowane obligacje przez powiat na 31.12.2009 roku stanowią kwotę 21.800.000,00 zł, w tym kredyty 8.700.000,00 zł, obligacje 13.100.000,00 zł. Zadłużenie Powiatu wynoszące zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2010r to kwota 27.604.918,08 zł co stanowi 49,1% w relacji do zrealizowanych dochodów zgodnie ze zmianą przepisów i włączeniu do długu wykupu wierzytelności oraz leasingu dług na koniec 2010r. wynosi 34.913.960,14 zł. Powiat nie udzielił poręczeń i gwarancji w roku 2010. Wykonanie wydatków inwestycyjnych odbywało się zgodnie z planem finansowym na kwotę 17.593.434,94 zł. Z zakończonych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w 2010 r. zostały wykonane między innymi: -4 drogi w miejscowościach Żalno, Raciąż, Cekcyn, Śliwice na łączną kwotę 9.755.958,59 zł,        projekt dotyczący „Bory Tucholskie w Labiryntach natury" zrealizowano za 3.680.914,00 zł, przeprowadzono inwestycje w jednostkach oświatowych za 1.548.237,77 zł, w tym między innym termomodernizacja ZSO, budowa ciągów pieszo jezdnych w ZSLiT i TCEZ, modernizację obiektów szkolnych i niezbędne zakupy inwestycyjne, wykonano termomodernizację Domu Pomocy Społecznej za 181.487,58 zł, Domu Dziecka za 159.056,29 zł, modernizację Powiatowego Urzędu Pracy za 82.108,43 zł. Powiat współfinansował również  inwestycje gminne takiej jak: ul Przemysłową w Gminie Tuchola w kwocie 308.808,60 zł, oraz halę sportową w kwocie 690.593,13 zł, inwestycję w Gminie Cekcyn (Wysoka- Mukrz) w kwocie 199.175,79 zł, inwestycję w Gminie Gostycyn (Wielki Mędromierz) 156.087,40 zł. Wniesiono też udziały do Spółki Szpital Tucholski w kwocie 145.000,00 zł. Poza tym dokonano zakupów i innych inwestycji w Starostwie i jednostkach organizacyjnych. Gospodarka pozabudżetowa dotycząca rachunków dochodów własnych gospodarstw i funduszy przebiegała zgodnie z założeniami plany dochodów własnych po stronie dochodów zrealizowano w 68,80% a po stronie wydatków w 73,11%. Gospodarstwo przy TCEZ zamknęło rok ze stratą 33.512,51 zł, wykonując przychody w 47,19% natomiast koszty w 50,21%. Gospodarstwo w ciągu roku 2010 zostało zlikwidowane. Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przychody zrealizowano w 114,58%, koszty zrealizowano w 117,71%. Do wykonania roku 2010 w wyniku zmiany ustawy o finansach publicznych należy się odnieść również do informacji o mieniu oraz o sprawozdaniu finansowym. Z informacji o mieniu wynika, że aktywa trwałe na koniec 2010 roku wynoszą netto 63.421.201,56 zł co jest zgodne z bilansem jednostek umieszczonym w sprawozdaniu finansowym. Wysokość aktywów wzrosła od ubiegłego roku o 18.861.623,62 zł. Wzrost nastąpił we wszystkich grupach aktywów trwałych. Powiązania sum wykazanych w sprawozdaniu finansowym są zgodne z danym w sprawozdaniu z wykonania budżetu.
p. Przewodniczący – stwierdził,  że zrealizowano dużo zadań inwestycyjnych. Trzeba pochwalić Zarząd za to, że tyle udało się zrobić.
p. P. Mówiński – stwierdził, że to był dobry czas na pozyskiwanie środków. W tym roku nie ma już środków na termomodernizacje.
p. Skarbnik – stwierdziła, że największym problemem jest to, że te środki z Urzędu Marszałkowskiego wpływają z dużym opóźnieniem.
p. Przewodniczący – zapytał, czy ustawa dotycząca długu weszła w życie i czy to coś zmienia.
p. P. Mówiński – poinformował, że jest wielka akcja korporacji samorządowych, która ma na celu niedopuszczenie do zmiany ustawy. To zamroziłoby wszystkie inwestycje. Zadłużenie Powiatu Tucholskiego mogłoby wynosić 2 miliony złotych. Jest wystąpienie do Ministra Finansów, że taka ustawa może zagrozić rynkowi pracy i samorządom. Na pierwszej sesji radni otrzymali materiału z Głównego Urzędu Statystycznego i tam Powiat Tucholski jest jako jeden z czterech powiatów, który ściągnął najwięcej środków. Mówi się o zadłużeniu i wzroście zatrudnienia, ale jest to związane z prowadzonymi inwestycjami.
p. M. Mróz – uważa, że jest to jednostronna ocena. 20 osób zostało zatrudnionych i wystąpił stuprocentowy wzrost środków na wynagrodzenia.
p. P. Mówiński – pracownicy chcieli odchodzić, między innymi z Wydziału Budownictwa i Wydziału Geodezji. Żeby zatrzymać pracowników trzeba było dać podwyżki. Zatrudniono też radców prawnych i audytora wewnętrznego. W związku z przeprowadzonymi kontrolami i wskazaniami, zostało zlikwidowane gospodarstwo pomocnicze i pracownicy stali się pracownikami Starostwa.
p. M. Mróz – nastąpił prawie stuprocentowy wzrost wynagrodzeń. Zamiarów politycznych nie należy z tym wiązać.
p. P. Mówiński – mówi się o jednej stronie, a drugiej się unika. Ktoś też tworzył bilans otwarcia.
p. M. Mróz – taki bilans był potrzebny, tylko szkoda, że został on tak późno przygotowany.
p. Przewodniczący – Komisja musi wypracować swoją opinię do sprawozdania. Zaproponował, aby uwypuklić to co zostało zrobione i przedstawić skalę wzrostu pozyskiwania środków zewnętrznych.
p. P. Mówiński – dodał, że były powiaty, które już wcześniej rozpoczynały inwestycje. Zawsze mówił, że drogi powodują napięcia społeczne i to generuje koszty.
p. M. Mróz – stwierdził, że Komisja rozmawia o absolutorium, o wskaźnikach, więc można to zamieścić w opinii. Można też wskazać wzrost wartości aktywów.
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2010 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym. Zdaniem Komisji na uwagę zasługuje fakt wykonania zadań inwestycyjnych na kwotę 17.593.434,94 zł. Spowodowało to znaczący wzrost aktywów w stosunku do roku 2009 o kwotę  18.861.623,62 zł (4-0-0).
 
Ad. 2
Analiza materiałów sesyjnych:
1)     projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r.
p. Skarbnik  – poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały dotyczy przyjęcia do dochodów kwoty 527.256,71 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 1.377.256,71 zł. W związku z tym tworzy się deficyt w wysokości 850.000 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z roku ubiegłego. Po stronie dochodów w dziale 700 przyjmuje się kwotę 25.000 zł w związku ze sprzedażą nieruchomości w Kamienicy. O kwotę 13.000 zł zwiększają się dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w Zarządzie Dróg Powiatowych, o 14.835,71 zł z tytułu wpływu środków z Unii Europejskiej dotyczących termomodernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Gmina Cekcyn przekazała środki w kwocie 5.000 zł na dofinansowanie dowozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Do uchwały wprowadzono również program „Uczeń zawodowiec – gwarancją sukcesu” na kwotę 171.819 zł. Po stronie wydatków zwiększa się udział własny na projekt Bory Tucholskie w labiryntach natury. Dotyczy to ścieżki Tuchola – Świt – Tuchola. W dziale ochrona zdrowia wprowadza się wydatki związane z wykupem udziałów w Spółce Szpital Tucholski od osób fizycznych na kwotę 85.000 zł.
p. P. Mówiński – zapytał, z czego wynika wzrost środków na ścieżkę Tuchola – Świt – Tuchola.
p. Skarbnik – poinformowała, że dotyczy to wielkości udziału własnego. Marszałek Województwa wycofał się z porozumienia i Powiat musi uzupełnić wkład własny. Według porozumienia Marszałek miał dofinansować 1/3 całości ścieżki, a po zmianie dofinansuje 1/3 udziału własnego. Zarząd będzie wnosił autopoprawkę na sesji, którą radni otrzymali. Dotyczy ona między innymi zmniejszenia środków na most w Nowym Młynie i przeniesienie na przebudowę układu drogowego w Wielkim Mędromierzu.
p. P. Mówiński – zauważył, że zawsze przeniesienia w takich przypadkach dokonywano na inne obiekty inżynieryjne.
p. Skarbnik – Zarząd Dróg Powiatowych musi uzyskać zgodę na takie zagospodarowanie środków.
p. M. Mróz – zapytał czy 85.000 zł wystarczy na wykup wszystkich udziałów spółki Szpital Tucholski od osób fizycznych.
p. Skarbnik – poinformowała, że to w pełni zabezpiecza wykup. Uchwała Rady, która została podjęta pozwala na wykup do wysokości maksymalnie 500 zł za udział.
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 rok (4 – 0 - 0).
 
1)      projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2011 – 2024
p. Skarbnik – uchwała ta jest konsekwencją zmian budżetu oraz zmian, które zostały wprowadzone przez Zarząd. Zgodnie z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej zostały rozpisane zadania na poszczególne lata. Należało między innymi wpisać umowę na Lex, co powinno być podstawową działalnością, a zwiększa dług.
p. M. Mróz -  zapytał, czy te decyzje zapadły na poziomie centralnym.
p. P. Mówiński – stwierdził, że izby obrachunkowe różnie interpretują różne przepisy.
p. Skarbnik – poinformowała, że projekt budżetu na 2011 r. przygotowała według starych zasad. Po uchwaleniu budżetu dostała telefon, że trzeba to zmienić.
p. M. Mróz – stwierdził, że ma to konsekwencje przy zaciąganiu kredytów. Jest większa trudność w pozyskaniu kredytu.
p. P. Mówiński – przy zaciąganiu kredytu niezbędna jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
p.  Skarbnik – powoduje to też ryzyko, że kredyt może być na gorszych warunkach i droższy.
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2011 – 2024 (4 – 0 - 0).
 
1)      projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2011 
p. Skarbnik – zmiana spowodowana jest zwiększeniem przez PFRON w Warszawie kwoty środków o 161.219 zł. Środki te zostaną podzielone i rozdysponowane. 30.000 zł trafi na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się, natomiast kwota 131.219 zł trafi na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty i środki pomocnicze.
p. P. Mówiński – dobrze byłoby, aby były też środki na aktywne formy zwalczania bezrobocia.
p. M. Mróz – zapytał, ile środków Marszałek ma do przekazania na rzecz Powiatu z tytułu realizacji inwestycji.
p. Skarbnik – szacuje, że jest to kwota około 3.500.000 zł, ale pełnej informacji udzieli podczas sesji.
p. M. Mróz – przejeżdżał koło szpitala. Jest tam informacja, że inwestycja jest realizowana przy udziale środków unijnych. Zapytał, czy problemy z finansowaniem inwestycji mogą mieć jakiś wpływ na te środki unijne.
p. Skarbnik – poinformowała, że dotacja z Unii Europejskiej wynosi 3.385.920 zł. Jeżeli zostaną zaliczone koszty niekwalifikowane to ta kwota nie jest zagrożona.
p. M. Mróz – przy kontroli wykorzystania środków unijnych sprawdza się celowość projektu. Projekt był zmieniany i jeżeli środki nie będą wydawane zgodnie z projektem to mogą być kłopoty.
p. P. Mówiński – poinformował, że jako wskaźniki podana była ilość łóżek, poprawa standardu, a to zostanie osiągnięte.
p. M. Mróz – zapytał, czy są już wyliczenia ile brakuje środków na zakończenie inwestycji.
p. P. Mówiński – uczestniczył w sesji Rady Miejskiej. Radni pytali ile  środków brakuje. Na Komisji Zdrowia pytał też czy ten brak wynika również z remontu starej części Szpitala. Ten remont pierwotnie był planowany ze środków, które miały wpłynąć z tytułu odzyskania podatku VAT.
p. M. Mróz – uważa, że dla jasności należy w końcu do tej kwoty dotrzeć. Cały czas trwają procedury, które mają na celu ustalenie tej kwoty.
p. P. Mówiński – uważa, że wpisanie w stanowisko „około” podważa wiarygodność tego stanowiska. Gmina Tuchola odpowiedziała, że należy to najpierw policzyć.
p. Przewodniczący – dodał, że są jeszcze inne skutki korzystania ze środków unijnych. Zdjęcia płuc, ani żadnych płatnych badań nie można zrobić, ponieważ zakup odbył się przy udziale środków unijnych.
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2011  (4 – 0 – 0).
 
Ad. 3.
Działalność Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej:
p. A. Bąkowski – poinformował, że Dom Pomocy Społecznej w stu procentach utrzymuje się ze środków, które otrzymuje z tytułu odpłatności za mieszkańców. Część pensjonariuszy przebywa na podstawie starej ustawy i za nich płaci wojewoda, a część na podstawie nowej ustawy i wtedy płaci gmina. Dom będzie wyglądał inaczej, kiedy wszyscy pensjonariusze będą przyjmowani na podstawie nowej ustawy. W ubiegłym roku został położony na nowo dach. Budynek wewnątrz jest powoli remontowany. Wszystkie prace wykonywane są we własnym zakresie. Większych inwestycji DPS nie może robić, ponieważ musiałby zmniejszyć koszt utrzymania mieszkańca.
p. Skarbnik – zapytała czy są jakieś problemy z płatnościami od gmin.
p. A. Bąkowski – odpowiedział, że z gminami nie ma żadnych problemów. Dodał,  że obecnie w DPS przebywa 46 pensjonariuszy. W standardzie jest 42 mieszkańców. Zwiększenie nastąpiło po dorobieniu dwóch pokoi. Pokoi można zrobić jeszcze więcej, ale to się zaraz wiąże z koniecznością zrobienia łazienki.
p. Przewodniczący – zauważył, że te standardy są wysokie. Widać to również po zatrudnieniu.
p. A. Bąkowski – w tym roku nie udało się zaoszczędzić na oleju, ponieważ bardzo podrożał. Najpotrzebniejszą inwestycją w tej chwili jest wykonanie elewacji i parapetów. Koszt wykonania to 240.000 zł. Niestety dostał odpowiedź, że w tym roku nie ma środków na ten cel.
p. Przewodniczący – uważa, że jako Komisja można złożyć wniosek, iż jest konieczność wykonania elewacji i parapetów w DPS. Uważa też, że warto byłoby postawić tabliczki kierunkowe, że znajduje się tu obiekt historyczny. Jedna mogłaby się znaleźć na rondzie w Raciążu, jedna od strony Silna i jedna w Tucholi, przy skręcie na Czersk.
 
Komisja przychyliła się do tej propozycji i zdecydowała o wystąpieniu do Zarządu w tej sprawie.  
Na zakończenie Komisja zwiedziła budynek Domu Pomocy Społecznej.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                             Przewodniczący Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                       Andrzej Myszkowski

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (20 czerwca 2011)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (21 września 2011, 13:51:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1124