10


Protokół Nr 10/2011
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się 24 października 2011 roku
 
Obecni według listy obecności oraz pani Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Zofia Reszka – Sekretarz Powiatu, p. Violetta Neumann – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, p. Wiktor Metkowski – Wicestarosta Tucholski.
 
W posiedzeniu uczestniczyło sześciu członków Komisji.
 
 
Tematyka posiedzenia:
1)     Podsumowanie dotychczasowych działań i plan działania w zakresie narkomanii.
2)     Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
3)     Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
p. Przewodniczący zaproponował, aby posiedzenie rozpocząć od sprawozdania Inspektora Sanitarnego.
 
Komisja wyraziła zgodę na zmianę kolejności.
 
Ad. 1
Do sprawozdania z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego głos zabrali:
p. V. Neumann – przedstawiła informację na temat działalności PPIS w Tucholi. Poinformowała, że w 2010 r. w ramach swojej działalności przeprowadzono 1800 kontroli i wydano 229 decyzji płatniczych. Pobrano 1191 próbek wody, 132 próbki żywności. Wydano 37 postanowień, 4 tytuły wykonawcze i 24 mandaty. Zarejestrowano 3 zgony na posocznicę. Były to zgony szpitalne. Było jedno podejrzenie posocznicy gronkowcowej. Nastąpił spadek zapadalności na grypę. Było sześć przypadków gruźlicy, które dotyczyły różnych grup wiekowych. Zauważyć należy zwiększoną liczbę postępowań dotyczących wykluczenia wścieklizny. W trzech przypadkach doszło do zaszczepienia. Stabilna sytuacja dotyczy zapadalności na WZW. Ośmiokrotny wzrost nastąpił w przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu C, ale dotyczył przypadków przewlekłych. Stwierdzono czterokrotny wzrost dotyczący różyczki i dotyczył głównie dzieci po pierwszym szczepieniu. Pod kontrolą sanepidu są wszystkie wodociągi publiczne. Wszystkie spełniają wymogi. W niektórych wodociągach są zachwiane parametry fizykochemiczne. Pod nadzorem jest też sześć kąpielisk. Sanepid zajmuje się również określaniem chorób zawodowych. Na terenie Powiatu Tucholskiego jest 344 pracowników pracujących w przekroczonych normach. W 2010 r. wydano 16 decyzji o stwierdzeniu chorób zawodowych. 15 z nich dotyczyło boreliozy wśród leśników. Poprawia się sytuacja dotycząca nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej. Wszystkie ośrodki zdrowia oprócz ośrodka w Kęsowie są przystosowane. Bardzo poprawił się stan higieniczno – sanitarny w szkołach.
p. Przewodniczący – zauważył, że w przypadku dostosowania ośrodków zdrowia, trzeba podkreślić rolę pani Inspektor, która stanowczo rozmawiała z samorządami.
p. V. Neumann – dodała, że w przypadku zakażeń WZW nadal dominuje służba zdrowia, potem są pracownie tatuażu, salony odnowy, fryzjerzy. W ubiegłym roku głośna była sprawa dopalaczy. W Tucholi był jeden taki sklep i został zlikwidowany. Jeżeli chodzi o zatrucia, było jedno ognisko nie konkretnie zdiagnozowane jako zatrucie.
p. P. Mówiński – ze statystyk wynika, że powiat jest przeciętny. Zapytał, czy dane są brane z całego województwa kujawsko – pomorskiego czy z byłego bydgoskiego. W województwie jest różnica w poziomie zwodociągowania i skanalizowania. U nas sieć jest bardziej rozbudowana niż na terenach, które podlegały pod zabór rosyjski czy austriacki.
p. V. Neumann – odpowiedziała, że dane dotyczą całego województwa. Wskaźniki w Powiecie Tucholskim nigdy nie były złe.
p. Wicestarosta – zapytał, czy mangan i żelazo w wodzie pitnej są szkodliwe. Chodzi o pole biwakowe w Świcie. Zapytał, czy taka woda będzie mogła być, czy trzeba będzie szukać innego rozwiązania.
p. V. Neumann – z wodą w Świcie jest problem dlatego, że tam jest tylko czasowy pobór wody. Gdyby woda była pobierana stale, to jej parametry byłyby lepsze. Zawartość w wodzie żelaza i manganu nie jest szkodliwa dla zdrowia. Tam gdzie są tylko czasowe ujęcia zawsze będą problemy. Zwracają się do Sanepidu osoby prywatne o badanie wody w studni i bardzo często ta woda jest skażona.
p. Przewodniczący  - zapytał o bieżące funkcjonowanie Sanepidu w Tucholi oraz o to, czy została rozwiązana sprawa samochodu.
p. V. Neumann -  do pewnego czasu inspekcje sanitarne było zakładami opieki zdrowotnej. W tej chwili są one jednostkami budżetowymi. Funkcjonowanie jest uzależnione od stanu budżetu. Jednostka otrzymuje budżet jako dotację z Urzędu Wojewódzkiego. Środki są bardzo małe. Zabezpieczone w pełni są tylko płace. Na miesięczne bieżące utrzymanie potrzeba 8 tysięcy złotych, a w budżecie są 3 tysiące złotych. Samochód będący w posiadaniu Inspekcji został oddany do kasacji. Nie ma środków na zakup innego pojazdu. Pracownicy wykorzystują samochody prywatne do celów służbowych.
p. Przewodniczący – poprosił o informację na temat inwestycji w Szpitalu Tucholskim.
p. Wicestarosta – termin zakończenia inwestycji jest ustalony na 31 lipca 2011 r. Była propozycja przesunięcia terminu do 31 października 2011 r. ze strony firmy Tehand. Na parterze prace trwają, aby uruchomić poradnię kardiologiczną.
p. M. Gaca – zauważył, że jest wiele usterek i będzie problem z odebraniem.
p. Wicestarosta – dodał, że jutro odbędzie się spotkanie z prezesem i będą zgłaszane uwagi. Trwa audyt w szpitalu i Zarząd czeka na jego wyniki. Zakończyła się rozprawa w sądzie z firmą WAW wykonującą pierwotny projekt. Doszło do ugody i firma musi wypłacić spółce 85 tysięcy złotych.
 
Radni nie mieli dalszych pytań, dlatego Przewodniczący zamknął ten punkt posiedzenia.
 
Pan Wicestarosta opuścił posiedzenie.
 
Ad. 2.
Podsumowanie dotychczasowych działań i plan działania w zakresie narkomanii:
p. Przewodniczący – korzystając z obecności pani Neumann zapytał, czy Sanepid też prowadzi jakieś działania w zakresie narkomanii.
p. V. Neumann – zadania z zakresu narkomanii są zadaniami Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, który realizuje je również za pośrednictwem inspekcji powiatowych.
p. Sekretarz – poinformowała, że został uchwalony Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości, w którym zostały zawarte zadania z zakresu narkomanii. Komisja bezpieczeństwa działająca przy Staroście zdecydowała jednak, że częściej w Powiecie występuje problem alkoholowy. W związku z tym została zorganizowana konferencja na temat alkoholizmu. Odbyła się ona 7 października. Uczestniczyli w niej pracownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej, staży pożarnej, pracownicy PCPR. Temat narkomanii będzie podejmowany w przyszłym roku.
p. P. Mówiński – problem alkoholizmu jest przerabiany od 200 lat. Jest on bardziej rozpoznany. Rozpoznanie zagrożeń dotyczących narkomanii jest nadal w powijakach. Dotyka to najmłodszego pokolenia. Jest to dużo mniej zbadany problem, dlatego powinny się odbywać spotkania z fachowcami. Uważa, że gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych w duchu ustawy powinny również zajmować się narkomanią.
p. M. Mróz – dodał, że finansowanie bierze się wprost z ilości wydanych koncesji na sprzedaż alkoholu. Odnośnie narkomanii nie ma finansowania. Powinny być zapisy, że część środków z tego funduszu przeznaczane jest na przeciwdziałanie narkomanii.
p. P. Mówiński – niektóre narkotyki dużo łatwiej uzależniają niż alkohol.
p. Sekretarz – poinformowała, że psycholodzy szkolni kierowani są na szkolenia i potem prowadzą pogadanki w szkołach.
p. Przewodniczący – podziela zdanie pana Mówińskiego. Jest to temat mało zdiagnozowany. Można wypracować wniosek, aby się tym szerzej zająć niż alkoholizmem.
p. P. Mówiński – uważa, że całości zagadnienia nie da się objąć, dlatego może lepiej zająć się wycinkiem. Liceum Ogólnokształcące miało wykonaną diagnozę. Trzeba się pokusić o zbadanie rynku w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, najlepiej przez zewnętrzną firmę. To dałoby obraz sytuacji.
 
Komisja wypracowała następujące stanowisko: Komisja zapoznała się z Powiatowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego i zaopiniowała go pozytywnie z jedną małą sugestią, aby w Lokalnym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego zwrócić szczególnie uwagę na problem narkomanii. Może należy przeprowadzić diagnozę w zakresie zagrożenia substancjami psychoaktywnymi w szkołach prowadzonych przez Powiat. Chcemy problem narkomanii szczególnie uwypuklić, ponieważ wydaje nam się, że jest to mało rozpoznany temat w naszym Powiecie.
 
Ad. 3.
Analiza materiałów sesyjnych:
1)     projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r.
p. Skarbnik – poinformowała, że zmiana budżetu polega głównie na czyszczeniu dochodów i wydatków. Dochody i wydatki zmniejszają się o kwotę 772.753,84 zł. Po stronie dochodów uchwała wprowadza następujące zmiany:
1.      w dziale 020 Leśnictwo – dokonuje się zwiększenia o kwotę 4.792,36 zł na ekwiwalenty za zalesianie ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
2.      w dziale 600 Transport i łączność dokonuje się zmniejszenia w kwocie 569.243 zł. Dotyczy to inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż” w związku ze zmniejszeniem kwoty poprzetargowej,
3.      w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia o kwotę 50.000 zł w związku z dotacją na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dotacja dotyczy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
4.      w dziale 758 Różne rozliczenia dokonuje się urealnienia dochodów i zmian w związku z brakiem wpływu podatku VAT do końca roku,
5.      w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia zgodnie z informacją Kuratorium Oświaty o przyznaniu nagrody dla nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących za osiągnięcia w pracy dydaktycznej,
6.      w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się zwiększenia o 8.273 zł na działalność Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności,
7.      w pozostałych działach dokonuje się urealnienia dochodów.
Po stronie wydatków uchwała wprowadza następujące zmiany:
1.      w dziale 600 Transport i łączność dokonuje się zmniejszenia o kwotę 569.243 zł w związku z urealnieniem kwot poprzetargowych związanych z realizacją inwestycji w Raciążu. W związku z tym zmniejszenia dotyczą też przekazania środków z gmin na realizację zadań,
2.      w dziale 757 Obsługa długu publicznego dokonuje się zwiększenia o kwotę 140.000 zł w związku ze zmianą stóp oprocentowania kredytów bankowych i obligacji,
3.      w dziale 851 Ochrona zdrowia dokonuje się przeniesień w paragrafach w związku z dostosowaniem do spłaty odsetek od wierzytelności w BGK, dokonuje się też zwiększenia w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację Szpitala,
4.      w pozostałych działach dokonuje się urealnienia wydatków i dokonuje przeniesień między paragrafami w celu zabezpieczenia potrzeb.
p. W. Kroplewski – zapytał, jaki jest nieprzekraczalny termin rozliczenia prac w Szpitalu.
p. Sekretarz – poinformowała, że umowy dotyczące dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego mogą być aneksowane. Zwykle rozliczenie finansowe odbywa się dwa miesiące po zakończeniu inwestycji. Można też wystąpić z uzasadnionym wnioskiem o zmianę terminu.
p. M. Mróz – wbrew pozorom cała sytuacja działa na naszą niekorzyść. Trzeba wziąć jeszcze pod uwagę kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
p. Skarbnik – poinformowała, że plan dochodów na przyszły rok szacowny jest na kwotę 50 milionów złotych, natomiast wydatki zgłoszone to 84 miliony. Największe potrzeby zostały zgłoszone przez Zarząd Dróg Powiatowych.
p. M. Mróz – zapytał o różnicę w dochodach między tegorocznym budżetem, a przyszłorocznym.
p. Skarbnik – poinformowała, że w roku bieżącym 18 milionów złotych to były dochody z tytułu realizacji zadań ze środków unijnych. Dodała, że do tej pory nie wpłynęły środki za zrealizowane zadania od Marszałka.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na 2011 r. (5-0-0).
 
2)     projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2011
p. Skarbnik – poinformowała, że projekt uchwały dotyczy przeniesień między zadaniami. Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy nie zostały w pełni skonsumowane i w związku z tym dokonuje się przeniesienia ich na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2011 (5-0-0).
 
Sprawy bieżące:
p. Przewodniczący – poinformował, że wpłynęło pismo Przewodniczącego Rady o zaopiniowanie pisma Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi. Komendant zwraca się o dofinansowanie doposażenia stanowiska kierowania.
p. M. Mróz – dodał, że Komenda zwraca się o 35 tysięcy złotych na przyszły rok. Jednak po informacjach na temat budżetu na przyszły rok ma poważne wątpliwości.
p. Skarbnik – poinformowała, że co roku są zagrożenia przy projektowaniu budżetu. Zagrożona może być również subwencja oświatowa.
p. M. Mróz – był na spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa, którzy potwierdzili obawy pani Skarbnik. Prawdopodobnie w przyszłym roku nie będzie środków z rezerwy 06.
 
Komisja pozytywnie odniosła się do pisma pana Komendanta.
 
p. Przewodniczący – poinformował, że wpłynęła odpowiedź  na wniosek Komisji dotyczący możliwości wykonywania odpłatnie zdjęć RTG w Szpitalu Tucholskim. Odpowiedź znajduje się w teczce Komisji.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                                           Przewodniczący Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                     Andrzej Myszkowski

Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (24 października 2011)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (30 listopada 2011, 10:09:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 986

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij