11


Protokół Nr 11/2011
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się 21 listopada 2011 roku
 
Obecni według listy obecności oraz pani Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Katarzyna Bronikowska – p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, p. Aleksandra Myszka – Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, p. Hanna Zielińska – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, p. Wiktor Metkowski – Wicestarosta Tucholski.
 
W posiedzeniu uczestniczyło siedmiu członków Komisji.
 
Tematyka posiedzenia:
  1. Informacja kierowników instytucji z zakresu zdrowia i pomocy społecznej o aktualnej sytuacji finansowej i wykonywaniu przypisanych im zadań.
  2. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Ad. 1.
p. Przewodniczący – poprosił o przedstawienie krótkiej informacji o sytuacji finansowej i o ewentualnych problemach.
p. A. Myszka – poinformowała, że Ośrodek ma kłopot z ogrzewaniem. Z tego tytułu są duże wydatki. Wystąpili o dodatkowe środki do Wojewody. Kontaktowała się z Urzędem Wojewódzkim i przekazano, że te środki, o które wnioskowali prawdopodobnie otrzymają. Do końca roku środków na pewno wystarczy. Większych remontów w Ośrodku nie było. Przez cały czas mają mieszkańców. Zawsze są co najmniej 2 panie. Aktualnie są  2 panie i 5 dzieci. W większości są to panie z innych powiatów. Mogą przebywać do 3 miesięcy, ale najczęściej są 2 miesiące. W tym budynku część jest przygotowana na archiwum. Być może przy okazji robienia archiwum uda się wygospodarować jakieś małe pomieszczenie dla Ośrodka.
p. Wicestarosta – dodał, że są plany, aby powstało tam archiwum z prawdziwego zdarzenia.
p. A. Myszka – poinformowała, że stan zatrudnienia jest podobny jak był. W przyszłym roku budżet będzie o 15.000,00 zł wyższy niż w tym roku.
p. P. Mówiński – stwierdził, że nie powiększałby hostelu, bo stanie on się przyzwyczajeniem.
p. A. Myszka – odpowiedziała, że dodatkowe pomieszczenie, o którym mówiła miałoby być dla specjalistów. Bo z tym jest problem. Z dodatkowymi pomieszczeniami dla mieszkańców byłby kłopot, bo na 5 osób musi być jedna łazienka i tego węzła sanitarnego nie można już powiększyć.
p. Przewodniczący – uważa, że potrzeby są bardzo duże. Nie wszyscy się zgłaszają o pomoc. Poprosił o przygotowanie nowych informacji do przychodni i ośrodków zdrowia o możliwości skorzystania z pomocy Ośrodka Wsparcia.
p. A. Myszka – korzystając z okazji poinformowała, że są nowe przepisy dotyczące niebieskich kart. Są nowe ustalenia i niebieskie karty musi wypisywać również służba zdrowia i oświata. Jest nowe rozporządzenie i te karty wypisane w ciągu 3 dni muszą trafić do zespołu interdyscyplinarnego w gminie.
p. M. Gaca – do przychodni chirurgicznej można zapisać się za miesiąc. To rozporządzenie jest ważne, ale czy lekarze są zobowiązani, aby to robić. Lekarz ma albo Narodowy Fundusz Zdrowia albo pacjent jest płatny. Miejskie Centrum Lekarskie złożyło pytania do Funduszu Zdrowia.
 
Pani radna Dorota Gromowska opuściła posiedzenie. Od tej pory w posiedzeniu uczestniczy 6 radnych.
 
p. Przewodniczący – zauważył, że nikt nie chce badać kobiet pobitych, bo to się wiąże z wizytami w sądzie np. po 3 latach.
p. M. Gaca – poinformował, że jest biegłym sądowym i wszelkie badania robi na wniosek sądu, policji i prokuratury. Sąd do dzisiaj wysyła do niego osoby,  jak ktoś nie może być na rozprawie. Nie neguje rozporządzenia.
p. Przewodniczący – stwierdził, że może być w tym zakresie blokada systemowa. Nauczyciel może zauważyć, że dziecko ma siniaki i wyśle do lekarza pierwszego kontaktu.
p. H. Zielińska – poinformowała, że PCPR nie ma problemu z płynnością  finansową. Środki są wystarczające. Poinformowała, że PCPR ma prawnika do dyspozycji ludności bezpłatnie. Jest duże zainteresowanie. Udziela on porad we wszystkich zagadnieniach oprócz spraw karnych. Czynią starania o pozyskanie psychologa. Pisali projekt, ale w ROPS ten pomysł się nie spodobał. Skończył się projekt Coaching. Projekt „Wyjdź z domu czekamy na ciebie” też zmierza ku końcowi. Będzie jeszcze konferencja. W Warsztatach Terapii Zajęciowej mają problem z dojazdami. Zmieniono przepisy, że czas podróży wchodzi w czas zajęć. Jest 40 uczestników. Jest problem z rodzinami, które nie chcą wysyłać do WTZ.
p. K. Bronikowska – zauważyła, że zły obraz takiej opieki budują media.
p. H. Zielińska – w Powiecie funkcjonują następujące rodziny zastępcze: 9 niespokrewnionych, 5 zawodowych, w tym 1 pogotowie, 3 wielodzietne, 1 specjalistyczna i 30 spokrewnionych. Wszystkie zadania są realizowane. Do końca roku środków wystarczy. Odnośnie PFRON – u poinformowała, że w tym roku były turnusy tylko dla dzieci. Teraz zostały uruchomione turnusy dla dorosłych. Mogą skorzystać osoby mniej zamożne. Nastąpił znaczący wzrost faktur za przedmioty ortopedyczne i  środki pomocnicze. PCPR robi wszystko, aby wydać wszystkie środki z PFRON. Zaprosiła na obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, które odbędą się 2 grudnia 2011 r. Będzie rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego.
p. Przewodniczący – zapytał, czy w DPS została naprawiona elewacja.
p. K. Bronikowska – poinformowała, że jest złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. 28.11.2011r. przyjedzie przedstawiciel konserwatora zabytków, ponieważ były naruszenia bryły zewnętrznej budynku. Chcą zrobić podjazd od strony jeziora. Będą się starali o odnowienie schodów od strony jeziora, ale może być to trudne. Może być też problem z podjazdem, bo schody są dosyć wysokie. Tynk odpada wielkimi płatami w jednym miejscu. Nie wie, czy to ze starości, czy od naruszenia przy zmianie dachu.
p. P. Mówiński – w nagłych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia jest możliwość zrzucenia tego tynku.
p. K. Bronikowska – liczą na to, że pomoże im opinia nadzoru budowlanego w tym zakresie. W DPS jest 46 podopiecznych. W sobotę zmarła mieszkanka, ale już mają na to miejsce pana. Teraz nie ma żadnej osoby oczekującej.
p. Skarbnik – zapytała, ile jest mieszkańców na starych zasadach.
p. K. Bronikowska – odpowiedziała, że większość jest na nowych zasadach.
p. D. Tyda – zapytała jaki jest koszt utrzymania jednego mieszkańca.
p. K. Bronikowska – na chwilę obecną jest to 2523 zł.
 
Radni nie mieli więcej pytań, dlatego Przewodniczący zamknął ten punkt posiedzenia. Podziękował paniom za przybycie.
 
Ad. 2.
Analiza materiałów sesyjnych:
1)     projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r.
p. Skarbnik – poinformowała, że uchwała powoduje zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 314.373,47 zł. Dochody są zmniejszane o to, czego w tym roku już nie uzyskamy. Zmiany w dochodach związane są między innymi z otrzymanymi dotacjami. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wpłynęła dotacja w wysokości 3.000 zł na wykonanie prac związanych z aktualizacją i odnowieniem map glebowo rolniczych, gleboznawczą klasyfikacją zmienionych klas i użytkowników oraz gruntów zmeliorowanych. W dziale 852 pomoc społeczna wpłynęła dotacja w wysokości 16.928,25 zł dla PCPR, Domu Pomocy Społecznej, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Domu Dziecka na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku. Zwiększenie dotyczy także zespołu orzekania o niepełnosprawności. W wyniku dotacji budżet zostaje zwiększony o 11.169 zł. W dziale 600 Transport i łączność zmiana wynika ze zmniejszenia w kwocie 100.000 zł udziału zaplanowanych środków z Gminy Śliwice w związku z rezygnacją z inwestycji drogowej. Zmniejszenie dotyczy też działu 851 Ochrona zdrowia o 345.058,87 zł. Jest to związane z przesunięciem terminu zakończenia inwestycji. W związku z tym nie będzie wpływu środków z Unii Europejskiej w tym roku. Zwiększenie następuje także w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu wpływu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.000 zł. W wydatkach zaplanowano środki na zakup samochodu dla Starostwa. Środki na ten cel zdjęto z wynagrodzeń i z diet radnych. Uchwała zawiera również przeniesienia pomiędzy paragrafami. Zarząd na sesji będzie wnosił również autopoprawki do tego projektu uchwały. Powiat otrzymał środki z rezerwy 06 na oświatę w wysokości 600.000 zł. Środki zostaną przyjęte do jednostek oświatowych w paragrafach remontowych oraz na archiwum w ZDP. Ponadto, jest bardzo trudna sytuacja tegorocznego budżetu, ponieważ istnieje duże zagrożenie, iż Marszałek Województwa nie przekaże środków za zrealizowane projekty z udziałem środków unijnych. Za projekt Bory Tucholskie w labiryntach natury Powiat powinien otrzymać 3.450.000 zł. Zamknięcie tego roku będzie bardzo trudne. Nie ma zagrożenia, że jakiejś inwestycji nie wykonamy.
p. P. Mówiński – zapytał, czy inne samorządy mają podobne problemy.
p. Skarbnik – poinformowała, że inni też mają problemy. Nie ma też zwrotu za drugi etap inwestycji drogowej w Raciążu na kwotę 408.000 zł. Brakuje fizycznych pieniędzy na koniec roku. Dlatego być może będzie na sesji projekt uchwały o zaciągnięciu kredytu na 3 miesiące. Ponadto w autopoprawce znajdą się przesunięcia pomiędzy paragrafami w jednostkach.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r. (6-0-0).
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała również projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji przez Powiat Tucholski projektu w ramach dotacji Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pn.: „Prace konserwatorsko – restauratorskie budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej” (6-0-0).
 
p. M. Mróz – zauważył, że pani Skarbnik powiedziała, że Powiat Tucholski nie jest wyjątkiem jeżeli chodzi o brak wpływów środków zewnętrznych. Może wszystkie samorządy łącznie powinny wystąpić do Marszałka o te środki.
p. Skarbnik – poinformowała, że Komisja musi spotkać się w sprawie projektu budżetu na rok 2012. Trzeba ograniczyć wskaźniki długu.
p. P. Mówiński – zauważył, że w budżecie są pokazane dość kosztowne inwestycje.
p. Wicestarosta – poinformował, że Zarząd zastanawia się nad tym, licząc, że na koniec roku uda się uzyskać kredyt i Marszałek wywiąże się ze swoich zobowiązań. Jeżeli Marszałek nie przekaże tych środków, to prawdopodobnie Zarząd się z tego wycofa.
 
Ustalono, że posiedzenie w sprawie projektu budżetu na 2012 r. odbędzie się w dniu 25 listopada br. zaraz po sesji.
 
p. Przewodniczący – stwierdził, że pojawiają się głosy na temat funkcjonowania aptek i dyżurów nocnych. Poprosił pana Wicestarostę o kilka słów na ten temat.
p. Wicestarosta – poinformował, że było spotkanie z przedstawicielami aptek. W tej chwili napływają pisma z aptek. Apteki pokazują, że nie ma sensu organizować dyżurów nocnych, ponieważ są one bardzo kosztowne, a podczas takich dyżurów kupowano najczęściej specyfiki, które można dostać m.in. na stacjach benzynowych.
 
Radni nie mieli dalszych pytań, dlatego Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                                               Przewodniczący Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                       Andrzej Myszkowski
 

Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (21 listopada 2011)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (2 stycznia 2012, 10:04:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 914

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij