14

Protokół Nr 14/2012 
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, 
które odbyło się 30 stycznia 2012 roku 
 
W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji (lista w załączeniu) oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu.
 
Tematyka posiedzenia:
1. Funkcjonowanie powiatowej służby zdrowia.
2. Rozbudowa szpitala.
3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Posiedzeniu przewodniczył p. Andrzej Myszkowski – Przewodniczący Komisji.
 
Przewodniczący – przywitał członków Komisji i p. Krystynę Siniło. Przedstawił tematykę posiedzenia. Poinformował, że Prezes Pluciński nie będzie obecny na posiedzeniu Komisji. W odniesieniu do 1 punktu porządku posiedzenia poinformował, że kardiologia już funkcjonuje. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia opiewa na 2 mln zł.
p. M. Gaca – poruszył sprawę niskich temperatur panujących w poradni chirurgicznej i poczekalni dla pacjentów. Poinformował, że ten problem wielokrotnie zgłaszał Prezesowi. Jednakże pozostało to bez odpowiedzi ze strony Prezesa. Dzisiaj panowały temperatury w poczekalni i przychodni w granicach 11 – 14 stopni. Występuje również grzyb.
p. D. Gromowska – poinformowała, że inwestor dokonał odbioru części robót w pomieszczeniach kardiologii inwazyjnej. Zostało wydane pozwolenie na użytkowanie. Prezes Szpitala powołał za radą Zarządu Powiatu komisję odbiorową. W jej skład wchodzą przedstawiciele inwestora, wykonawcy i dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu: Pan Wiktor Metkowski – Pełnomocnik Zarządu i Pan Wojciech Kociński. W trakcie odbioru komisja wskazała wiele usterek, które muszą zostać naprawione. Komisja odbiorowa nie była jeszcze na obecnym etapie w poradni chirurgicznej.
p. P. Mówiński – powiedział, że nie rozumie, został dokonany odbiór. Komisja wskazała błędy, które trzeba naprawić. Prawo budowlane jest jedno. Stwierdził, że dobrze, że członkiem komisji odbiorowej jest Pan Wojciech Kociński. Pan Radny Kociński 4 razy zadawał mu pytanie na temat funkcjonowania szpitala. Stwierdził „dobrze, że chłopak jest w tej komisji, bo się nauczy”.
Przewodniczący – poinformował, że ma ten sam problem w przychodniach, co w szpitalu. Ma pozwolenia na warunkowe użytkowanie. Niektóre rzeczy należy wykonać do 2017 roku.
p. M. Gaca – poinformował, że był już na kardiologii, która jest nowocześnie wykonana. Wskazuje jednak, że poważny problem to nieogrzewane pomieszczenia poradni chirurgiczne, rejestracja i poczekalnia dla pacjentów. Poinformował także, że należy zabudować rejestrację, gdyż pracujące tam rejestratorki pracują w trudnych warunkach: w przewiewach, zimnie i w otwartej przestrzeni. Uważa, że powinno się wydzielić rejestrację i zabudować.
p. M. Mróz – poinformował, że Radny Michał Gaca od pół roku zgłasza uwagi co do tematu poradni chirurgicznej i rejestracji. Stwierdził, że takie działanie ze strony zarządzających szpitalem to objaw niechęci. Skoro Radny zgłaszał wielokrotnie takie problemy.
p. D. Gromowska – poinformowała, że była prowadzona korespondencja w tej sprawie ze Szpitalem Tucholskim. Znany jest Zarządowi Powiatu ten problem. Są pisemne odpowiedzi od Pana Prezesa i były dostarczane Państwu Radnym. Zwraca jednak uwagę, że należy przyjrzeć się projektowi, gdyż wykonawca odpowiadając na zarzuty powołuje się na projekt. Trzeba więc spojrzeć najpierw na projekt, aby o cokolwiek wnosić.
p. M. Mróz – uważa, problemem w szpitalu jest zbyt mała liczba grzejników.
p. P. Mówiński – przypomniał, że Prezes Pluciński już odpowiadał na sesji w tej sprawie.
p. Przewodniczący – poinformował, że w tej sprawie skontaktuje się z dyrektorem Panią Krzysztofczyk. Także Komisja może złożyć oficjalny wniosek.
p. M. Mróz – stwierdził, że do wielu warunków można się przyczaić, ale teraz najbardziej dokuczliwe jest zimno.
p. D. Gromowska – stwierdziła, że prace muszą być zgodne z projektem. Dziwi się, że nie ma żadnego odzewu ze strony Prezesa pomimo informacji, które przekazuje Pan dr Gaca Panu Prezesowi osobiście.
p. Przewodniczący – poinformował, że na kardiologię zakontraktowane zostało ponad 3 mln zł. Jest to roczny kontrakt.
p. D. Gromowska – poinformowała, że wykonawca nie otrzyma zapłaty za faktury dopóty dopóki nie wykona poprawek.
p. Przewodniczący – zaproponował, aby komisja odbiorowa rozmawia na temat prac odbiorowych z pracownikami szpitala.
p. D. Gromowska – poinformowała, że komisja odbiorowa rozmawia na temat prac odbiorowych także z pracownikami.
p. P. Mówiński – stwierdził, że był świadkiem tego, że robotnicy w szpitalu chcieli montować uchwyty do sprzętu medycznego, a nie w tym miejscu, które jest w projekcie.
p. W. Kroplewski – poprosił o zrozumienie, że pytania nie mają w sobie nic ze złośliwości. Radnym leży na sercu prawidłowe działalnie szpitala.
p. Przewodniczący – zgodnie z planem pracy na sesji w marcu tematyką jest funkcjonowanie powiatowej służby zdrowia. Obecni będą z pewnością Prezes Pluciński i wykonawca.
p. D. Gromowska – poinformowała, że Zarząd Powiatu wyraził zgodę, aby Prezes Pluciński  złożył wniosek o docieplenie obiektu szpitala do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Ponieważ jest to inwestycja pilna procedura przetargowa w tym przypadku będzie realizowana szybciej. Zarząd sfinansuje zakup windy do szpitala. Pozyskane zostały na ten cel środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie około 152 tys. zł. Drugie tyle trzeba będzie wyasygnować ze środków własnych. Zostanie to wniesione na sesję marcową.
p. P. Mówiński – zapytał się, czy Zarząd zapoznała się z audytem.
p. Przewodniczący – Pan Pluciński chciałby się ustosunkować do audytu. Prosił, żeby dać mu 2 tygodnie czasu na ustosunkowanie. Przekazał taką samą prośbę od wykonawcy.
p. M. Mróz – rozumie, że Zarząd Powiatu nadal pracuje nad audytem.
p. D. Gromowska – poinformowała, że Zarząd Powiatu otrzymał audyt. Odbyło się spotkanie z audytorem, na którym omówiono raport końcowy. O złożenie wyjaśnień poproszeni zostali poproszeni przez Zarząd Powiatu specjaliści z poszczególnych branż i inwestor. Na udostępnienie audytu tym osobom Zarząd Powiatu otrzymał zgodę od autorów audytu.
p. P. Mówiński – zapytał się kiedy audyt otrzymał Prezes Pluciński.
p. D. Gromowska – poinformowała, że Prezes audyt otrzymał 2 tygodnie temu.
p. P. Mówiński – wyraził chęć spotkania się ze Starostą Dorotą Gromowską.
p. M. Mróz – zapytał się co zawiera raport.
p. D. Gromowska – raport zawiera wiele uwag.
p. M. Mróz – audyt jest zamknięty i jest jeden. Zapytał się do czego będą odnosić się prezes, specjaliści z branży i były Starosta.
p. D. Gromowska – poinformowała, że audytorzy nie otrzymali wszystkich dokumentów, których powinni otrzymać. W audycie są uwagi, które należy wyjaśnić.
p. W. Kroplewski – złożył formalny wniosek, aby mógł zapoznać się z treścią audytu.
p. Przewodniczący – zapytał się jaki termin odpowiada Radnemu na przedstawienie audytu.
p. W. Kroplewski – bez zbędnej zwłoki.
p. M. Mróz – powiedział, że pamięta jak wypowiadał się Radny Mówiński, że jako były
Starosta jest zainteresowany treścią audytu. Chce udostępnić jego treść Radnym, ale najpierw powinni odnieść się do niego specjaliści z branż. Jak powiedział audyt jest już zamknięty, ale powinni specjaliści złożyć wyjaśnienia. Po tym fakcie odbędzie się spotkanie z Radnymi.
p. Przewodniczący – zapytał się jaki jest realny termin na takie spotkanie w sprawie audytu.
p. D. Gromowska – po 3 lutym 2012 roku.
p. Przewodniczący – czy 7 luty br. jest realną datą?
p. D. Gromowska – powiedziała, że nie może obiecać, że to będzie 7 luty.
p. Przewodniczący – zapytał się czy do posiedzenia komisji w marcu uda się zorganizować takie spotkanie.
p. W. Kroplewski – zaakceptował propozycje p. Przewodniczącego.
p. P. Mówiński – powiedział, że z wypowiedzi Wicestarosty podczas sesji grudniowej wynikało, że audyt będzie negocjowany.
p. W. Kroplewski – powtórzył, że prosi o udostępnienie treści audytu bez zbędnej zwłoki.
p. Przewodniczący – zaproponował zwołanie w tym celu posiedzenia komisji.
p. P. Mówiński – powiedział, że przed tym posiedzeniem chciałby się zapoznać z treścią audytu.
Radny Piotr Mówiński i Starosta Dorota Gromowska ustalili wspólne spotkanie na dzień
3 luty 2012 roku po obradach XIV sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
p. D. Gromowska – zapytała się czy Radni maja uwagi do Wojewódzkiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
p. Przewodniczący – stwierdził, aby położono większy nacisk na współpracę gminnych ośrodków pomocy społecznej z powiatowym centrum pomocy rodzinie. Poinformował, że punkt szpitala mieszczący się na ul. Świeckiej 45 w Tucholi został zamknięty. Wszyscy pacjenci w ramach nocnej i świątecznej pomocy medycznej zgłaszać się mogą do Miejskiego Centrum Lekarskiego na ul. Świeckiej 27 w Tucholi.
p. M. Mróz – poinformował Członków Komisji o piśmie Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Powiatu Tucholskiego w sprawie aptek podjętej na sesji grudniowej. Poinformował, że pismo wpłynęło bardzo późno i Wicewojewoda dał krótki termin na udzielenie wyjaśnień, ale terminy wyznaczone przez niego zostały zachowane przez Przewodniczącego.
p. Przewodniczący – zapytał się czy Członkowie Komisji maja uwagi i propozycje do planu pracy komisji na rok 2012.
 
Członkowie Komisji nie wnieśli żadnych uwag w związku z czym Przewodniczący stwierdził, że plan pracy Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia został przez Komisję przyjęty.
 
p. Przewodniczący – poprosił o zabranie głosu Skarbnika Powiatu.
p. K. Siniło – poinformowała, że dochody i wydatki Powiatu zmniejsza się o kwotę 416.038,20 zł. Jest to spowodowane wycofaniem Gminy Tuchola z inwestycji drogowej. Wkład ze strony powiatu w tę inwestycję wynosił 580.331,53 zł. Po stronie dochodów dokonuje się zwiększenia na kwotę 18.220,20 zł. Te środki wpłynęły w ramach projektu Commenius – „Uczenie się przez całe życie”. Kolejnego zwiększenia dokonuje się w dziale 853 dotyczący polityki społecznej. Kwota zwiększenia wynosi 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tucholi. O kwotę 66.302,17 zł dokonuje się także zwiększenia w rozdziale 85395 w związku z realizacją zadania pn.: „Uczeń zawodowiec gwarancją sukcesu”. W dziale dotyczącym gospodarki komunalnej mamy zagwarantowaną kwotę 32 tys. zł na wypłatę odszkodowania za ziemię zajętą pod ścieżkę pieszo – rowerową na drodze Lińsk – Śliwice. Na wypłatę odszkodowań za karty pojazdy zabezpieczone są środki w kwocie 50 tys. zł. W tej chwili pozwy opiewają na kwotę 70 tys. zł. W tym roku przeprowadzone zostaną także przetargi na realizację projektu pn.: „Borowiackie Szlaki”. Nie wiadomo jeszcze na jaką kwotę będą opiewać. Umowa na realizację tego projektu podpisana została dopiero w grudniu ubiegłego roku.
Przewodniczący – zapytał się czy środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęły do powiatu?.
p. K. Siniło – powiedziała, że algorytm wyliczony zostanie dopiero lutym lub marcu.
Przewodniczący – wobec braku dalszych pytań przystąpił do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2012.
 
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie (7-0-0) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2012.
 
Przewodniczący – zapytał się czy ktoś z Radnych chciałby poruszyć na posiedzeniu jeszcze jakąś sprawę. Wobec braku propozycji zamknął posiedzenie Komisji.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                       Przewodniczący Komisji
 
Kinga Majer                                                                              Andrzej Myszkowski

metryczka


Wytworzył: Kinga Majer (2 kwietnia 2012)
Opublikował: Kinga Majer (2 kwietnia 2012, 15:22:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1428