Protokół Nr 16/2012 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2012 r.


Protokół nr 16/2012
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się 23 kwietnia 2012 roku
 
Obecni według listy obecności oraz pani Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu, p. Justyna Szulc – Powiatowa Inspekcja Sanitarna, p. Krystyna Koczwara, p. Wiktor Metkowski – Wicestarosta Tucholski.
 
W posiedzeniu uczestniczyło sześciu członków Komisji. Pani Starosta uczestniczyła w tym czasie w konferencji z okazji promocji projektu  w Bysławiu.
 
Tematyka posiedzenia:
1)     Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi.
2)     Przygotowanie do konferencji „Dieta i wysiłek fizyczny dla każdego”.
3)     Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Komisja zdecydowała, że temat przygotowania do konferencji omówi na końcu.
 
Ad. 1.
p. Przewodniczący – poprosił o informację na temat działalności Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.
p. J. Szulc – poinformowała, że Inspekcja Sanitarna realizuje zadania z zakresu bezpieczeństwa  i zdrowia publicznego, prowadzi nadzór nad higieną środowiska, żywienia dzieci, nadzór nad higieną w zakładach pracy. Inspekcja prowadzi również nadzór przeciw epidemiologiczny. Polega to między innymi na tym, że lekarze mają obowiązek zgłaszać wszystkie choroby zakaźne. Sytuacja epidemiologiczna w Powiecie Tucholskim jest stabilna i nie odbiega od sytuacji w województwie i w kraju. Nie rejestrowano zachorowań na błonicę, tężec. Szczepienia ochronne pełnią swoją rolę. W 2011 było jedno zachorowanie na meningokoki. W roku tym wzrosła zachorowalność na choroby przewodu pokarmowego. Stwierdzono zakażenie pałeczkami salmonelli. Cały czas dominują czynniki etiologiczne. Dominują zakażenia wirusowe i rotawirusowe. Ognisko zachorowań wystąpiło w Domu Dziecka. Ciekawie rozkładają się też zachorowania na boreliozę. Bardzo wysokie  wskaźniki były w latach poprzednich. W ubiegłym roku dotyczyło to tylko jednej osoby związanej z leśnictwem. Pozostałe osoby, u których wykryto boreliozę były w lasach w celach rekreacyjnych. Były dwa zgony na choroby zakaźne. Zachorowania na grypę nie stanowiły zagrożenia epidemiologicznego. Stacja sprawuje również nadzór nad jakością wody. W Powiecie jest 16 wodociągów. W 2011 roku nie stwierdzono nieprawidłowości w infrastrukturze. W zakresie jakości wody było 16 przekroczeń bakteriologicznych i 8 fizykochemicznych. Zostały wydane trzy decyzje nakładające obowiązek doprowadzenia do właściwej jakości. Kontroli została poddana też ciepła woda w internacie Zespołu Szkół Leśnych. Badania wykazały średni stopień zagrożenia pałeczkami legionella. Wydano decyzję nakazującą doprowadzenie do właściwego stanu. Nadzorem nad żywnością i żywieniem były objęte zakłady produkcyjne i sklepy. W sklepach nieprawidłowości dotyczą głównie braku czystości i porządku oraz nie przestrzegania terminów ważności. Z tego tytułu wydano 19 decyzji nakazujących doprowadzenie do odpowiedniego stanu higieniczno – sanitarnego. Wydano decyzję nakazującą zamknięcie działalności w związku z brakiem decyzji dopuszczającej do prowadzenia działalności. Inspekcja pobiera do badań próby środków spożywczych. Wszystkie pobory prób są z góry narzucone. Inspekcja uczestniczy w systemach monitorowania jakości środków spożywczych i artykułów kosmetycznych. Monitoruje się również warunki higieniczno – sanitarne dzieci i młodzieży w szkołach. Inspekcja prowadzi również nadzór nad warunkami higieny pracy. W 2011 roku ponad 300 osób pracowało w najwyższych przekroczeniach stężeń na pył, hałas i wibrację. W tym roku nie stwierdzono chorób zawodowych. Podsumowując, wszystkie zadania nałożone na inspektora sanitarnego zostały zrealizowane i dzięki temu bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu zostało zapewnione.
p. P. Mówiński­ – są stwierdzone zachorowania na boreliozę. Zapytał, czy później inspekcja ma wiedzę, co się z tymi osobami dalej dzieje, czy się nadal leczą.
p. Przewodniczący – poinformował, że w Nadleśnictwach nie ma nowych etatów więc nie ma dalszych zachorowań. Ponadto borelioza nie jest zarejestrowana do lecznictwa ambulatoryjnego. Wszystkie przypadki powinno się kierować do szpitala. Jest jednak szereg przypadków takich, że są to już kolejne etapy tej choroby. Nikt tego nie monitoruje i nie ma do tego narzędzi. Zapytał, jak w chwili obecnej wygląda funkcjonowanie, czy były remonty i czy została rozwiązana sprawa samochodu.
p. J. Szulc – poinformowała, że remont był już dawno. W 2010 r. składali wniosek do budżetu o samochód. Była odmowa. Stacja w tej chwili nie ma środka transportu. Budżet na ten rok został przyznany i jest niedofinansowany o nagrody jubileuszowe dla pracowników. Były w tej sprawie monity do Wojewody i do Wojewódzkiej Stacji. Odpowiedzi są odmowne.
 
W związku z zakończeniem dyskusji, Przewodniczący zamknął ten punkt posiedzenia.
 
Ad. 3.
Analiza materiałów sesyjnych:
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 r.:
p. Skarbnik – poinformowała, że dochody i wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 36.242,00 zł. W dochodach dokonuje się zmniejszeń w następujących działach: 750 – Administracja publiczna, 752 – Obrona narodowa, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zwiększenia dotyczą działu 852 – Pomoc społeczna i działy 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej. W wydatkach zabezpieczono środki w wysokości 300.000 zł na obsługę długu publicznego. Środki pochodzą z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w związku z rezygnacją z remontu internatu przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych. W budżecie zostały zabezpieczone środki na pieczę zastępczą w wysokości 100.000 zł.
p. Przewodniczący – zapytał, w jakiej wysokości są potrzebne środki na pieczę zastępczą.
p. Skarbnik – odpowiedziała, że dokładnie nie wiadomo jeszcze, ale ta kwota jest na pewno niewystarczająca.
 
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 r.
 
 
p. P. Mówiński – zapytał, jaki jest aktualny poziom zadłużenia.
p. Skarbnik – poinformowała, że poziom zadłużenia wynikający z budżetu wynosi 59,4 % a poziom wykonany 61,9 %.
p. Przewodniczący – zapytał o uchwałę dotyczącą umarzania zaległości dotyczących pieczy zastępczej.
p. Wicestarosta – uchwała jest potrzebna, dlatego że nie wszystkie rodziny płacą za dzieci w pieczy zastępczej. Są sytuacje kiedy trzeba umorzyć lub rozłożyć na raty należność.
p. W. Kroplewski – zapytał, czy droga w Gminie Kęsowo będzie robiona.
p. Wicestarosta – droga będzie robiona. Przetarg został rozstrzygnięty na kwotę 3.200.000 zł. Gmina Kęsowo pokrywa kwotę 1.400.000 zł, Wojewoda 1.000.000 zł a reszta leży w gestii Powiatu.
 
Radni nie mieli dalszych pytań, dlatego Przewodniczący zamknął ten punkt posiedzenia.
 
Ad. 2.
p. Przewodniczący – poinformował, że w posiedzeniu uczestniczy pani Krystyna Koczwara. Poprosił ją o zabranie głosu.
p. K. Koczwara – podziękowała za zaproszenie na posiedzenie i za kontynuację konferencji. Mając na uwadze poprzednie konferencje zaproponowała, aby kolejna odbyła się w dniach pracy np. we wtorek i trwała około 3 godzin. Myślała o zaproszeniu słuchaczy z Uniwersytetu III Wieku i którejś z klas szkoły średniej. Z doświadczenia można zauważyć, że zwykle pomysł konferencji jest świetny, ale zwykle termin jest nieodpowiedni. Ma już czterech pewnych wykładowców. Wykłady musiałyby być przygotowane na maksymalnie 15 minut. Na początek miałoby być śniadanie przygotowane przez klasę technikum gastronomicznego. Każdy z wchodzących na salę otrzymałby program i kartę dla wykładowcy z numerem oraz długopis. Na koniec miałaby być loteria. Jeżeli byłyby pytania do wykładowcy to zbierane z sali podczas wykładu.  Słowo wstępne wygłosiłby pan Przewodniczący Komisji.
p. Przewodniczący – zapytał pana Wicestarostę, czy Komisja może liczyć na materiały promocyjne dla wykładowców.
p. P. Mówiński – zaproponował, aby zaprosić młodzież ze szkół powiatowych. Jest to kwestia dogadania się z dyrektorami szkół. Powinno zostać też wystosowane pismo do Tygodnika Tucholskiego o objęcie patronatem i do dyrektorów szkół z zaproszeniem dla uczniów.
p. Wicestarosta – poinformował, że gadżety dla wykładowców zostaną przygotowane.
 
Komisja ustaliła wstępny termin konferencji na 12 czerwca 2012 r.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Komisji
Elżbieta Damasiewicz  
                                                                                                Andrzej Myszkowski

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (23 kwietnia 2012)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (26 czerwca 2012, 11:27:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1159