Protokół Nr 17/2012 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia z dnia 18 czerwca 2012 r.


Protokół nr 17/2012
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się 18 czerwca 2012 roku
 
Obecni według listy obecności oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu, p. Zofia Reszka – Sekretarz Powiatu, p. Henryka Dziurzyńska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, p. Wiktor Metkowski – Wicestarosta Tucholski.
 
W posiedzeniu uczestniczyło pięciu członków Komisji.
 
Tematyka posiedzenia:
1)     Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2011 r.
2)     Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 2011 r.
3)     Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Ustalono, że na początku zostanie omówiony punkt 2 posiedzenia Komisji.
 
Ad. 2.
p. Przewodniczący – poprosił panią Dyrektor o przedstawienie informacji o pracy Powiatowego Urzędu Pracy.
p. H. Dziurzyńska – przekazała pisemne uzupełnienie do materiałów sesyjnych, które znajduje się w załączeniu do oryginału protokołu. Poinformowała, że PUP wystąpił o realizację programu specjalnego i otrzymał środki na aktywizację osób bezrobotnych do 30 roku życia, zarejestrowanych co najmniej 6 miesięcy i po 50 roku życia. Stwierdziła, że jest małe zainteresowanie osób bezrobotnych. Do programu do 30 roku życia zgłosiło się 7 osób, a do programu 50+ zgłosiło się około 20 osób. Z tego programu osoby bezrobotne są kierowane na staż i następnie mają gwarancję zatrudnienia na dwa lata. Oferty były publikowane przez dwa tygodnie, ale zainteresowanie było niewielkie. W Hydrotorze udało się zapewnić miejsca dla kobiet. Nie ma zainteresowania pracami interwencyjnymi. Największym zainteresowaniem pracodawców cieszą się staże, ale bez gwarancji zatrudnienia. Na prace społeczno użyteczne jest miejsce dla ponad 100 osób. Dotyczy to osób, które pobierają środki z pomocy społecznej. Co miesiąc odbywają się spotkania klubu pracy. Jednak mimo tego, że osoby bezrobotne mają niskie kwalifikacje nie chcą z tego korzystać. Nowością jest to, że Wojewódzki Urząd Pracy wraz ze wszystkimi powiatowymi urzędami pracy realizuje projekt w ramach programu 6.2, z którego będzie można pozyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Program obejmuje 3 lata i jest kierowany do osób po pięćdziesiątym roku życia, osób długotrwale bezrobotnych i do niepełnosprawnych.
p. Sekretarz – zapytała, czy jest możliwość przedłużenia staży, bo słyszała, że w innych urzędach są one dłuższe.
p. H. Dziurzyńska – w ubiegłym roku przyjęto, że staże będą trwały 3 miesiące. Długość może zależeć od tego z czego są one finansowane. Skrócenie staży do 3 miesięcy było związane z mniejszą ilością środków. Efektywność jednak jest taka sama zarówno przy stażach trzymiesięcznych jak i dłuższych.
p. Wicestarosta – stwierdził, że na efektywność nie ma co liczyć. Dodał, że Starostwo jest bardzo zadowolone ze stażystów, są to osoby bardzo chętne do pracy.
p. Przewodniczący – zapytał, czy są jakieś programy dla bezrobotnych na wsi.
p. H. Dziurzyńska – poinformowała, że 70 % bezrobotnych to osoby z terenów wiejskich. Bardzo często nie mają oni możliwości dojazdu do pracy w innych miejscowościach.
p. Przewodniczący – zauważył, że wiele osób sezonowo wyjeżdża do pracy za granicę. Na sesjach były poruszane sprawy pracownicze w PUP. Poprosił o informacje jak się to zakończyło.
p. H. Dziurzyńska – pani została zwolniona i jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna.
p. P. Mówiński – zapytał jakie są pomysły na te pozyskane środki.
p. H. Dziurzyńska – PUP planuje zapraszać pracodawców, reklamować się i prosić o rozważenie możliwości skorzystania ze środków na utworzenie stanowiska pracy.
p. Przewodniczący – zapytał, czy w PUP zakończyły się remonty.
p. H. Dziurzyńska – remonty na chwilę obecną się skończyły. Teraz trzeba wykonać wentylację. PO za tym wszystkie pracy zostały wykonane i warunki pracy się poprawiło. Ponadto nie stwierdzono żadnych grzybów na ścianach.
 
Dalszych pytań nie było, dlatego Przewodniczący zamknął ten punkt posiedzenia.
 
Ad. 1.
p. Przewodniczący – poprosił o komentarz do tego co na Komisji Rewizyjnej mówiła przewodnicząca tejże komisji, że kwota zadłużenia Powiatu rośnie, a nie maleje.
p. Skarbnik – poinformowała, że Komisja opiera się na sprawozdaniu opisowym, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosku Komisji Rewizyjnej. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej nie jest ani pozytywna, ani negatywna. Zadłużenie na koniec grudnia 2011 roku wynosiło 61,9 %. RIO podkreśliło, że miało na to też wpływ niewpłynięcie środków z Urzędu Marszałkowskiego i wykup wierzytelności. Umowa wykupu wierzytelności jest na kwotę 10,5 miliona złotych. Do długu należało wliczyć całą tą kwotę. W 2011 roku należało przeliczyć też kwotę z 2010 r. Wskaźnik wynosił ponad 50 %. Nie miało to wpływu na opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. RIO odpisało w piśmie, że jeżeli zostałby wliczony wykup wierzytelności to zadłużenie wynosiłoby około 65 %. Dopiero po przeliczeniu w kwietniu taki wskaźnik wychodził, ale nie znaczy to, że nie było zadłużenia.
p. Przewodniczący – zapytał, czy te wskaźniki rosły i czy jest jakiś program naprawczy.
p. Skarbnik – jest decyzja o ograniczeniu wszystkich wydatków rzeczowych. Renegocjowane są też wcześniejsze umowy. Starostwo rezygnuje z frankownicy i z ISO. Wyłączane są ksera, bo tonery są bardzo drogie.
p. Wicestarosta – poważniejsze oszczędności wynikają z kwestii zarządzania projektami. Zostało to włączone w fundusz płac. Dla zmniejszenia wskaźników rozważane jest przekazanie wykupu wierzytelności na rzecz spółki. To pozwoliłoby złapać oddech i wziąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Zarząd Spółki jest za taki rozwiązaniem, ale pewne wątpliwości ma bank, który zajmował się tym wykupem. Być może zaproponują zmniejszenie kwoty.
p. Przewodniczący – zapytał, czy wpłynęły środki z Urzędu Marszałkowskiego dotyczące szpitala.
p. Skarbnik – poinformowała, że środki jeszcze nie wpłynęły. Dodała, że jest jeszcze możliwość konsolidacji kredytów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
p. Wicestarosta – zrolowanie kredytów pozwala na przesunięcie rat np. o rok. Wierzytelności można też zbywać i byłoby wtedy zbycie na rzecz spółki. Spłata odbywałaby się np. poprzez podniesienie udziałów lub podniesienie czynszu na szpital do wartości raty.
p. P. Mówiński – zapytał, ile środków powinien jeszcze przekazać Marszałek.
p. Sekretarz – w tej chwili Powiat oczekuje na zwrot około 2.500.000 zł.
p. W. Kroplewski – stwierdził, że istnieje pewne ryzyko utraty wpływów.
p. M. Mróz – zapytał, o ile spadną wskaźniki, jeżeli do Spółki zostanie przekazana połowa kwoty wykupu.
p. Skarbnik – wskaźniki obniżyłyby się o około 5 %.
p. W. Kroplewski – zauważył, że przy tąpnięciu w Narodowym Funduszu Zdrowia wierzyciele mogliby się dobrać do Spółki.
p. Przewodniczący – zauważył, że w gestii Powiatu jest zabezpieczenie opieki zdrowotnej.
p. Wicestarosta – rozwiązanie jakie zastosowano w Świeciu jest bardzo korzystne dla Powiatu.
p. P. Mówiński – rozwiązaniem może być podniesienie dzierżawy spółce. W Urzędzie Skarbowym pokazywano, że budowa odbywa się na dzierżawę i w związku z tym można było odzyskać podatek VAT.
p. M. Mróz – właścicielem nieruchomości jest Powiat, a Spółka dzierżawi tą nieruchomość. Są dwie drogi: jedna to podniesienie wysokości dzierżawy, a druga to przeniesienie wierzytelności. Zapytał, ile czasu jest na podjęcie jakichkolwiek działań.
p. Wicestarosta – pierwszym takim terminem jest 26 czerwca i Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki.
p. P. Mówiński – nie chciałby powtarzać tego co mówił na Komisji Rewizyjnej, jednak bulwersujące jest to, że Pani Starosta nie przedstawiła pełnej korespondencji z Regionalną Izbą Obrachunkową, programu naprawczego itp. Tak jak na Komisji Rewizyjnej będzie głosował przeciw. To nie jest korespondencja prywatna, więc co Pani Starosta musiała tam napisać, żeby tego nie pokazać.
p. Przewodniczący – stwierdził, że Pani przewodnicząca Komisji podobno została zaznajomiona z tym. Szkoda jednak, że nie wszyscy zostali z tym zapoznaniu. Zawsze gdy są duże inwestycje to są pewne błędy.
 
W wyniku głosowania 3 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2011 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 
Komisja 3 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Tucholskiego z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.
 
Ad. 3.
Analiza materiałów sesyjnych:
1)     projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 r.
p. Skarbnik – omówiła projekt uchwały, który znajduje się w materiałach sesyjnych. Poprosiła o dokonanie poprawki w paragrafie drugim uchwały. Jest tam błędny zapis, że wydatki zwiększą się. Należy wpisać, że zmniejsza się je. Dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 3.404.884,96 zł. Największe zmniejszenie dotyczy subwencji oświatowej i wynosi 2,347,728 zł. Wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 3.338.431,60 zł. Z planu usunięto też wszystkie drobne inwestycje.
p. W. Kroplewski – zapytał, czy takie zmniejszenie subwencji oświatowej jest spowodowane takim zmniejszeniem ilości uczniów.
p. Skarbnik – do 30 września roku poprzedniego sporządza się informację o ilości uczniów. Na etapie przygotowywania tej informacji było więcej uczniów niż w marcu tego roku.
p. M. Mróz - zapytał, czy przy tej kwocie subwencji budżet był zrównoważony.
p. Skarbnik – poinformowała, że budżet był z nadwyżką 2.000.000 zł. W tej chwili nadwyżka wynosi 700.000 zł. W jednostkach oświatowych obcięto wydatki rzeczowe, inwestycje. W wieloletniej prognozie finansowej urealniono wszystkie raty spłaty kredytów. Pokazano rozchód na odsetkach i ratach kredytowych.
p. Przewodniczący – zapytał, czy od września uczniów będzie mniej. Zauważył, że aby mieć więcej uczniów szkoły powiatowe muszą być lepsze od szkół np. w Bydgoszczy.
p. Skarbnik – ilość uczniów faktycznie będzie znana dopiero we wrześniu.
p. P. Mówiński – stwierdził, że były zajęcia dodatkowe dla uczniów, ale niewiele osób korzystało. Problem powoduje też karta nauczyciela.
p. W. Kroplewski – to jest istota problemów budżetowych. W Szpital włożono 10 milionów złotych, ale są efekty. Jest wykwalifikowana kadra i dobry sprzęt. W szkołach dużo zależy od demografii. Może warto w szkołach coś zainwestować, aby potem zyskać.
p. M. Mróz – przykładem takich działań jest gimnazjum powiatowe. Mogłoby się w nim uczyć 160 dzieci.
p. P. Mówiński – była przygotowana mapa z których kierunków można dowozić dzieci.
p. Przewodniczący – zaproponował, aby zorganizować wspólne spotkanie z Komisją Edukacji.
 
Po dyskusji Komisja 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 r.
 
2)     projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tucholskiego
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia w wyniku głosowania  5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tucholskiego.
 
p. Wicestarosta – poinformował, że na sesję wprowadzone zostaną 3 projekty uchwał. Dwa projekty dotyczą dzierżawy mienia. Trzecia uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gostycyn na budowę ścieżki Gostycyn – Piła. Wszystkie koszty tego zadania mają zostać pokryte przez Gminę Gostycyn. Poinformował też, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie napisało projekt na utworzenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej. Znajdzie się on na parterze i pierwszym piętrze internatu w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych. Finansowanie odbywać się będzie ze środków z projektu.
 
Radni nie mieli dalszych uwag, dlatego Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:
                                                                                              Przewodniczący Komisji
Elżbieta Damasiewicz       
                                                                                                 Andrzej Myszkowski

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (18 czerwca 2012)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (19 października 2012, 10:50:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1126