Protokół Nr 18/2012 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia z dnia 24 września 2012 r.


Protokół nr 18/2012
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się 24 września 2012 roku
 
Obecni według listy obecności oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu, p Katarzyna Bronikowska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej, p. Jan Przybysz – członek Zarządu.
 
Posiedzenie odbywało się w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej i uczestniczyło w nim pięciu członków Komisji.
 
Tematyka posiedzenia:
1)      Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2012 r.
2)      Wyjazd do Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.
3)     Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Komisja postanowiła o zmianie kolejności punktów posiedzenia i o rozpoczęciu od punktu drugiego.
 
Ad. 2.
p. Przewodniczący – podziękował za możliwość odbycia Komisji w DPS i poprosił o kilka słów na temat bieżącej działalności.
p. K. Bronikowska – poinformowała, że były plany renowacji elewacji., w tej chwili trwa docieplenie z izolacją fundamentów. Zostały też usunięte luźne tynki. Być może w przyszłym roku uda się pozyskać środki na pozostałą część. Pan Adamczewski wykonał wejście główne do budynku. Został odnowiony i przerobiony balkon. W tej chwili nie ma problemu z zaciekaniem. W ramach własnych działań wykonano pomieszczenie dla pracowników gospodarczych. W wakacje był brak skierowań do DPS i nie było pełnej obsady. Od 18 września udało się zapełnić miejsca. Prze trzy miesiące brakowało 3 osób. Ostatnio najwięcej osób kieruje Toruń. Wiele z trafiających tu osób wymaga całkowitej opieki.
p. M. Mróz – zapytał, czy skład radzi sobie z tym, że coraz więcej osób wymaga stałej opieki.
p. K. Bronikowska – kadra jest wysoko wykwalifikowana i opieka jest zapewniona. DPS cały czas wspomaga się też stażystami.
p. Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja obejrzała dom, a później omówi pozostałe punkty.
 
Po zwiedzeniu DPS Przewodniczący zauważył, że miło zobaczyć, iż stan techniczny budynku ulega poprawie.
 
Ad. 1.
p. Przewodniczący – poprosił panią Skarbnik o przedstawienie informacji.
p. Skarbnik – poinformowała, że jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu. Rio nie wniosło do niego uwag. W sprawozdaniu zostało zawarte to, co nas czeka, czyli nie wykonanie dochodów. W projekcie zmiany budżetu wszystkie te dochody zostaną zdjęte. Ta sytuacja, która jest tera jest wynikiem działań w 2009, 2010 i 2011 r. Nie wiadomo czy uda się to związać. Wszystkie działania są teraz na bieżąco konsultowane z kolegiantka w RIO. Wszystko starała się opisać w tym sprawozdaniu. Patrząc jednak na to sprawozdanie może powiedzieć, że Powiat sobie radzi. Na projekty unijne jest stanowisko RIO, że żeby wyłożyć, trzeba mieć środki. W tej chwili wydatki zostały wykonane, a dochodów nie ma. Pani Oller wskazywała, że wskaźnik w 2009 r. wynosił 46 %, a w 2010 r. – 62 %. RIO zadaje pytanie, jak w jednym roku mógł wzrosnąć tak wskaźnik.
p. Przewodniczący – należy się skupić na przyjęciu materiałów. Zapytał, czy wskaźniki nadal rosną.
p. Skarbnik – poinformowała, że w czerwcu zaciągnęła jedną transzę kredytu, a we wrześniu zaciągnie drugą  na spłatę obligacji. Dodała, że zablokowanie wydatków pozytywnie wpłynęło na oszczędności.
p. J. Przybysz – dodał, że ten budżet jest realizowany przy wielkich cięciach i oszczędnościach. Wszystkie wydatki są realizowane za zgodą Zarządu.
p. Przewodniczący – zapytał, jakiej wielkości oszczędności są zza pierwsze półrocze.
p. Skarbnik – nie można tego jednoznacznie określić.
p. J. Przybysz – zostały zablokowane podwyżki i nagrody.
p. P. Mówiński – zapytał jakiej wielkości środki Powiat powinien jeszcze otrzymać od Marszałka Województwa.
p. Skarbnik – nie ma środków w wysokości 1.290.000 zł za Labirynty natury, nie wpłynęły też wszystkie środki za Szpital i za Borowiackie Szlaki oraz z projektów mniejszych.
p. P. Mówiński – zauważył, że na Borowiackie szlaki była zaliczka w wysokości 1.000.000 złotych.
p. Skarbnik – środki wydane ponad zaliczkę nie wpłyną do końca roku.
p. Przewodniczący – uważa, że niepojęte jest to, iż Marszałek może nie chcieć zapłacić tych pieniędzy.
p. P. Mówiński – poinformował, że w poprzedniej kadencji był problem ze środkami na projekt „Kadry oświaty podnoszą swoje kwalifikacje”. Po naciskach okazało się, że Marszałek również nie otrzymał środków na ten cel. Taka sytuacja dotyczy wszystkich samorządów. Zakładana subwencja była o 2 miliony wyższa, 2 kolejne miliony były założone ze sprzedaży działek. Na sesji zwracał uwagę, że te działki za taką kwotę nie zostaną sprzedane.
p. Skarbnik – poinformowała, że Powiat będzie składał wniosek o pożyczkę z Budżetu Państwa. Dodała, że w zmianie budżetu na sesję jest zachwiana relacja, bo wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących. Otrzymanie takiej pożyczki jest związane z długą procedurą. Muszą zostać złożone wszystkie załączniki. Na sesji zostanie przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa bo musi ona być zgodna z programem naprawczym. Informowała w związku z tym RIO, że radni nie otrzymają wszystkich materiałów w terminie.
p. Przewodniczący – zapytał ile będzie kosztowało przygotowanie tego programu naprawczego.
p. Skarbnik – po negocjacjach udało się ustalić kwotę na 20.000 zł. Starostwo byłoby w stanie opracować taki program, ale nie w tak krótkim czasie.
p. W. Kroplewski – zapytał, co się stanie, jeżeli Powiat nie otrzyma pożyczki i do kiedy jest ona nam potrzebna.
p. J. Przybysz – pożyczka musi być do końca bieżącego roku, a jeżeli nie będzie w takim przypadku wejdzie Komisarz. Zarząd prowadził rozmowy z kierownikami jednostek i z naczelnikami. Jest zrozumienie wszystkich.
p. P. Mówiński – zapytał, ilu środków brakuje, aby zejść ze wskaźnika.
p. Przewodniczący – zapytał, czy udało się załatwić sprawę z przeniesieniem wierzytelności na szpital.
p. M. Mróz – zauważył, że jeżeli przyjdzie Komisarz to od razu podniesie Spółce czynsz.
p. P Mówiński – podniesienie czynszu jest rzeczą oczywistą. Pan Pluciński był o tym poinformowany. Prosił obecny Zarząd o zapoznanie się z protokołami Zarządu poprzedniej kadencji, gdzie pan Pluciński był informowany, że po zakończeniu inwestycji czynsz zostanie zwiększony.
p. M. Mróz – finanse to kluczowa sprawa. W czerwcu była mowa, że jest wariant przeniesienia zobowiązań. To umożliwiłoby wzięcie kredytu i rozwiązanie sytuacji. W tej chwili mówi się o jedynej możliwości jaką jest pożyczka.
p. J. Przybysz – sprawa przeniesienia wierzytelności jest aktualna i trwają rozmowy, ale to jest związane z kosztami.
p. P. Mówiński – nie dziwi się, że są to koszty, bo bank ma dokonać przekazania. Zapytał, jak wysoka jest dzierżawa.
p. Skarbnik – bank nie pozwala przenieść tej wierzytelności, bo spółka wykazała stratę. Jako poręczyciele musielibyśmy te wierzytelności spłacić.
p. P. Mówiński – zapytał, czy spółce zostało przedstawione zadanie, że ma ona wypracować zysk. Przy 19 milionach złotych budżetu, to ile spółka ma wypracować zysku to zabieg czysto finansowy.
p. Skarbnik – przeniesienie wierzytelności wydawało się proste. Ale to nie jest takie proste, bo Zarząd brałby na siebie następne zobowiązania. Pan radny Kroplewski na sesji mówił, że jest to działanie na szkodę spółki.
p. W. Kroplewski – potwierdził, że mówił o tym.
p. M. Mróz – uważa, że jesteś li nie można tego zrobić, to należy podnieść czynsz. Tutaj jest pole do popisu dla prezesa. Można wpisać czynsz na 100.000 a nawet 200.000 zł.
p. Przewodniczący – zauważył, że należy o tym rozmawiać z prezesem wcześniej.
p. M. Mróz – stwierdził, że Gminy są również udziałowcami w spółce. W tej chwili jest inna wartość majątku. Sposobem doraźnym jest podniesienie czynszu.
p. J. Przybysz – poinformował, że było spotkanie, na którym pan Prezes został poinformowany, że czynsz może być podniesiony.
p. P. Mówiński – przypomniał, że proponował powołanie zespołu do opracowania i poprawy sytuacji finansowej Powiatu.
p. Skarbnik – do pracy przyszła w kwietniu, a już w czerwcu została osądzona za to, dlaczego tak jest. Stara się pracować, aby uratować te finanse. Trudno spiąć ten budżet bo nastąpiło przeinwestowanie.
p. Przewodniczący – uważa, że trzeba zrobić wszystko, aby Zarząd Komisaryczny nie wszedł.
p. Skarbnik – dodała, że jeżeli zostaną przekazane wierzytelności, a będziemy chcieli kredyt, to RIO nie wyda pozytywnej opinii.
p. P. Mówiński – uważa, że należy starać się o pożyczkę, ale też przenieść wierzytelności i podnieść czynsz.
p. Przewodniczący – uważa, że sprawa jest jasna i oczywista, że w s Starostwie też muszą zostać poczynione drastyczne oszczędności. Można też sobie pomyśleć, że w szpitalu jest nowa kubatura, a czynsz jest stosunkowo niski. Nie chodzi przy tym też o to, aby pogrążyć szpital.
p. P. Mówiński – przypomniał, że w ostatnich 10 latach szpitale padały, były przekształcane w spółki. Szpital Tucholski nie był poddawany drastycznym zabiegom. Wzrastały kontrakty, co jest zasługą prezesa. Wyhamowane zostały roszczenia płacowe i spółka nie jest na krawędzi zapaści. Ten zdecydowanie podniesiony czynsz nie zatopi spółki.
p. M. Mróz – dodał, że Spółka nie padnie, a organ założycielski może.
 
Komisja wypracowała następujący wniosek: Komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu o przyspieszenie rozmów i podjęcie działań w celu podwyższenia czynszu dzierżawnego Spółce „Szpital Tucholski” w związku z zakończeniem rozbudowy i modernizacji obiektów.
 
p. P. Mówiński – niepokoi go kwestia wynagrodzeń w oświacie. Może warto pomyśleć o tym, aby oddać część subwencji i przeznaczyć ją na dowożenie.
p. J. Przybysz – rozważali dowożenie, ale nie ma osób zainteresowanych. Trzeba rozmawiać z dziećmi już w klasie VI szkoły podstawowej.
 
Radni nie mieli dalszych uwag, dlatego Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2012 r., które zostało pozytywnie zaopiniowane 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym
 
Ad. 3.
Analiza materiałów sesyjnych:
1)     projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 r.
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego za 2012 r. (5-0-0).
2)     projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Tucholskim a Gminą Tuchola w sprawie założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Tucholskim a Gminą Tuchola w sprawie założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego (5-0-0).
 
3)     projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2015
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2015 (5-0-0).
4)     projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2012
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2012 (5-0-0).
5)     projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego
p. M. Mróz – poinformował, że Prokurator Rejonowy wniósł do Sądu Administracyjnego o uchylenie obecnie obowiązującej uchwały. Jeżeli doszłoby do uchylenia, to apteki działałyby bez podstawy prawnej. W dostarczonym dzisiaj uzasadnieniu opinia Izby Aptekarskiej w części jest pozytywna, a w części negatywna.
p. J. Przybysz – poinformował, że był w Biurze prawnym Wojewody i ten przygotowany projekt uchwały został przyjęty bez zastrzeżeń. Były cztery spotkania z aptekarzami. Ustawa jednoznacznie mówi co należy zrobić.
p. Przewodniczący – zapytał, co się dzieje w sytuacji, gdy opinia jest negatywna.
p. J. Przybysz -  poinformował, że to tylko opinia.
p. M. Mróz – przypomniał, że w grudniu była uchwała Rady Powiatu w tej sprawie i została ona później uchylona.
p. P. Mówiński – kiedy funkcjonowały 3 apteki to nie było problemu i dyżury nocne odbywały się.
p. M Mróz – zauważył, że ustawodawca narzucił na Powiat ten obowiązek. Jedną z odpowiedzi do sądu może być odpowiedź, że Rada podjęła uchwałę, dlatego apeluje o podjęcie takiej uchwały.
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego (5-0-0).
 
Komisja przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.
 
Radni nie mieli dalszych uwag, dlatego Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:
                                                                                           Przewodniczący Komisji
Elżbieta Damasiewicz       
                                                                                               Andrzej Myszkowski

Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (24 września 2012)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (19 listopada 2012, 08:25:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1134

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij