Protokół Nr 19/2012 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia z dnia 29 października 2012 r.


Protokół nr 19/2012
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się 29 października 2012 roku
 
Obecni według listy obecności oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu, p. Wiktor Metkowski – Wicestarosta Tucholski.
 
Posiedzenie rozpoczęło się przy udziale 5 radnych. Posiedzeniu przewodniczy Pan Andrzej Myszkowski – Przewodniczący Komisji.
 
Tematyka posiedzenia:
  1. Informacja o bieżącej działalności powiatowej służby zdrowia.
  2. Działania Powiatu przeciw narkomanii.
  3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Przewodniczący poinformował, że zaprosił na posiedzenie Prezesa Spółki Szpital Tucholski. Ponieważ Prezes nie przybył Komisja zdecydowała, aby nie omawiać tego punktu porządku posiedzenia. Ponadto z porządku zdjęto też punkt 2: Działania Powiatu przeciw narkomanii.
 
Analiza materiałów sesyjnych:
1) projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 r.
p. Skarbnik - omówiła zmianę budżetu. Poinformowała, że dochody i  wydatki wzrosły o kwotę 83.933,80 zł. Zmiany są kosmetyczne. Zabezpieczono dodatkowe środki na wypłaty za karty pojazdu w wysokości 76.000 złotych. Wzrost dotyczy również Zakładów Aktywności Zawodowej na nadzór sanitarny i inwestorski. Nadzór budowlany prowadzi bezkosztowo pracownik Wydziału Budownictwa pan Wojciech Kujawa.
p. Przewodniczący – zapytał, czy są środki na wypłaty dla pracowników i nauczycieli.
 
Na posiedzenie przybył radny Michał Mróz. W posiedzeniu uczestniczy 6 radnych.
 
p. Skarbnik – poinformowała, że środki na wynagrodzenia będą zabezpieczone. Wszystko na razie jest zabezpieczone i zapłacone. Na dzień dzisiejszy nie ma zaległości płatniczych.
p. P. Mówiński – zapytał, czy są przesunięte terminy płatności faktur.
p. Skarbnik - na razie wszystko było zapłacone w terminie. Jeżeli zajdzie taka potrzeba to będą one odkładane. Blokada wydatków rzeczowych spowodowała, że faktur jest mniej. Do wszystkich instytucji wysłano pisma z prośbą o możliwość przesunięcia terminów płatności.
p. Wicestarosta – na te prośby wpływają odpowiedzi. Większość wyraża zgodę na przesunięcie terminów płatności, za wyjątkiem gazowni.
p. Przewodniczący – zapytał, czy są prowadzone rozmowy z bankami w sprawie kredytów.
p. Wicestarosta – poinformował, że Pani Starosta dzisiaj odwiedza banki i będzie prowadziła rozmowy na ten temat.
p. Skarbnik – dodała, że asekuracyjnie banki zostały również poproszone o możliwość przesunięcia terminów spłaty. Jeżeli nie trzeba będzie to nie będą z tego korzystać.
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie (6 za) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 r.
 
2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2012
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie (6 za) zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2012.
 
3) projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tucholskiego
p. Przewodniczący – zapytał, jak wygląda sprawa sprzedaży Białej.
p. Wicestarosta – Zarząd wystąpił z pismem do Chorągwi ZHP. Przyszła odpowiedź, że w 2013r. i 2014r. harcerze zainwestują w ośrodek 2,5 mln złotych, a potem rozważą możliwość zakupu. Zgłosił się też Tucholski Park Krajobrazowy, że jest zainteresowany kupnem tego ośrodka. Miałby to być zakup w partnerstwie. W tej sprawie rozmawiał z Wicemarszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Spisał notatkę służbową z tej rozmowy. RIO chciało zobaczyć działania. Nie wiadomo co z tego wyjdzie. Kwota przyjęta w programie naprawczym to 3,5 mln złotych, ale ostateczna kwota będzie ustalona po wykonaniu aktualnej wyceny. Ta wycena została zlecona.
p. Przewodniczący – cieszy go fakt, że jest zabezpieczona płynność finansowa i będą środki na wypłaty.
p. Skarbnik – zauważyła, że płynność finansowa to jedno, a wynagrodzenia to drugie. Dodała, że pożyczka z Ministerstwa prawdopodobnie będzie dopiero w pierwszych miesiącach przyszłego roku.
p. Wicestarosta – dodał, że najtrudniejszy jest teraz okres do końca roku. Ministerstwo przesyła dodatkowe pytania, na które Zarząd odpowiada.
p. M. Mróz – zapytał, czego dotyczą te pytania.
p. Wicestarosta – pytania dotyczą konkretnych rzeczy, które znajdują się we wniosku.
p. P. Mówiński - żeby złożyć wniosek do Ministerstwa musi być opinia RIO o programie naprawczym. Muszą ocenić na ile jest on wiarygodny. Wojewoda potem się wypowiada.
p. M. Mróz - główny punkt programu naprawczego w RIO w kwocie 3,5 mln złotych zostanie obroniony. Ciężar wartościowy leży po stronie sprzedaży Białej. Potrzebne będą pieniądze ze sprzedaży.
p. W. Kroplewski – zapytał, kiedy i na jaką kwotę był operat szacunkowy.
p. P. Mówiński – ostatni operat był robiony w 2010 r. i opiewał na kwotę 1.400.000 złotych.
p. W. Kroplewski – stwierdził, że nikt przy zdrowych zmysłach 3,5 mln złotych nie przyjmie. Nikt przy zdrowych zmysłach też nie da takiego czynszu za Szpital. Dokapitalizowania wymaga szpital na szybko w kwocie pół miliona złotych. Mówił to przy każdej uchwale budżetowej.
p. P. Mówiński – na drogi wydano około 6 mln zł w 2011r. Gdyby  nie te inwestycje to nie byłoby problemu. Inwestycje w drogach 2011r. jeżeli nie rozumiemy co to umowa i zarządzanie, to nie ma o czym mówić. Pani Starosta mówi, że nie odpuści dróg, bo są ważne.
p. Wicestarosta - z perspektywy czasu teraz to widać. Jak były te decyzje podejmowane Zarząd nie miał wiedzy, że jest tak źle. Było nas stać na kupno samochodu.
p. P. Mówiński – w 2011 roku były prośby, aby dokończyć Szpital, policzyć pieniądze i dopiero wtedy robić następne inwestycje. Jednak była mowa, że drogi zaczęte trzeba dokończyć. Burmistrz powiedział, że go nie stać i zrezygnował z dofinansowania. Pani Starosta powtarza, że nie było analizy. Przy każdym kredycie RIO wyrażało pozytywną opinię. W perspektywie lat każdy kredyt był opiniowany, sprawozdania również. Nie ma wprost zarzutów do Wiktora Metkowskiego.
p. Wicestarosta – jest przynajmniej teoretycznie zbiorowa odpowiedzialność. Może sobie zarzucić, że osobiście nie miał siły, aby realizować to co znalazło się w bilansie otwarcia, czyli nic oprócz zarządzania.
p. P. Mówiński – zapytał jak przebiegają rozmowy ze Szpitalem. Prezes powiedział, że nie ma wyjścia na temat wykupu wierzytelności.
p. Wicestarosta – nic by to nie dało. Przeniesienie wykupu wierzytelności miało być, ale spłacać miał Powiat. Jeszcze 200.000 złotych trzeba byłoby zapłacić za przeniesienie.
p. Skarbnik – jeżeli chodzi o wskaźniki, to jak było 40% to już się paliło czerwone światło. Przy małych dochodach to jest maksymalnie 40%. 56 mln złotych dochodu, a zadłużenie 36 mln złotych. Powiat nie jest w stanie skonstruować wydatków bieżących przy tak dużym zadłużeniu.
p. P. Mówiński - Powiat Wąbrzeski w II kadencji wszedł w obwodnicę i przez ubiegłą kadencję nie korzystał ze środków unijnych. Nie mieli na udział własny.
p. W. Kroplewski - mówił, że z pełną świadomością wydatkowano środki na Szpital. wydatkowano 12 mln zł, a w chwili obecnej wart jest 30 mln zł. Niewiele brakuje, aby w pełni Szpital ruszył i wtedy można podnieść czynsz. Teraz jest najgorszy moment.
p. Przewodniczący – zapytał, czy jest jakaś alternatywa lub pomysł.
p. P. Mówiński - są inne rozwiązania, np. związane z majątkiem szpitala. W spółce są niewykonalne ze względów społecznych. Nasz szpital w miarę wygląda. Jest to perspektywa. Komisja Rewizyjna dzisiaj zajmowała się umową partnerską. Wniosek Komisji jest taki, że umowa partnerska została wypełniona.
p. Przewodniczący - był we wtorek u Wojewody w sprawie karetki. Jest propozycja, aby pełnić dyżury całodobowe ostre. Tylko trzeba znaleźć pacjentów.
p. P. Mówiński - dowiedział się, że mamy w województwie największe nasycenie karetek. Therapeutica dostała 3 nowe karetki. Rozmawiał z prezesem, że opłaca się prowadzić to samemu, przejąć kontrakty i zarabiać jako spółka.
p. Wicestarosta – powstał piękny obiekt, w który powiat zainwestował. Spółka podnajmuje innym spółkom i zarabia, a teraz na nas nikt nie patrzy. Zarząd prosił o pomoc w trudnej sytuacji i nie ma na to zgody.
 
Posiedzenie opuścił radny Michał Mróz. W posiedzeniu uczestniczy 5 radnych.
 
p. P. Mówiński - trzeba usiąść i rozmawiać. Pani Starosta mówiła, że nie ma przedstawiciela w Radzie Nadzorczej. Jest prawo spółek, które obliguje do pewnych działań. Spółka nie wypracowuje zysku, jeżeli nie ma takiego zadania postawionego.
p. Wicestarosta - w tej chwili w Spółce była strata. Nastąpił wynajem parteru dla Cardinexu. Okazuje się, że podstawowy kontrakt jest w wysokości 2 mln złotych i około 2 mln nadwykonań. Ta spółka widzi perspektywy dalszego rozwoju. Myśli o dializach, rehabilitacji kardiologicznej i ostrych dyżurach. Są straty z odpisów amortyzacyjnych,. Przy opracowywaniu programu naprawczego firma przygotowująca dała wykaz firm, które są zainteresowane taką działalnością. Zarząd zwrócił się na piśmie o wszystkie dane. Jednak Pan prezes czeka chyba  na Walne Zgromadzenie Wspólników.
p. W. Kroplewski - to niech też szpital przeniesie swoje płatności.
p. P. Mówiński - spółka oczekiwała, że dostanie majątek po zakupie. W końcu umowa został podpisana. Prezes jest twardym negocjatorem.
p. Wicestarosta – prezes musi też zrozumieć, że tu chodzi o pomoc.
p. Przewodniczący - w biuletynie izby lekarskiej jest artykuł na temat powiatu. Szkoda, że nie udało się wypracować modelu współpracy. Na sprzedaż jest teraz zła koniunktura. Sprzedaż wiąże się z tym, że będzie chodziło tylko o dochód. Ryzyko jest takie, że szpital powiatowy przestanie pełnić funkcję powiatowego.
 
Komisja nie wypracowała stanowiska w tej sprawie.
 
Komisja przyjęła protokół nr 18 z poprzedniego posiedzenia 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                                       Przewodniczący Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                 Andrzej Myszkowski
 
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (29 października 2012)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (3 grudnia 2012, 11:33:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1020