Protokół Nr 22/2012 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r.


Protokół nr 22/2012
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się 28 grudnia 2012 roku
 
Obecni według listy obecności oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu, p. Zofia Reszka – Sekretarz Powiatu.
 
Komisja rozpoczęła się w 5 osobowym składzie. Posiedzeniu przewodniczy – Przewodniczący Komisji Andrzej Myszkowski.
 
Tematyka posiedzenia:  Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
1)     projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 r.
p. Skarbnik – poinformowała, że dochody i wydatki ulegają zwiększeniu. Dochody zwiększają się o kwotę 825.948,12 zł. Wpłynęły wszystkie dochody od osób prawnych, fizycznych w wysokości 394.530,66 zł. Do dochodów przyjęto też środki subwencji oświatowej na zabezpieczenie składek rentowych w wysokości 208.556 zł oraz środki w wysokości 30.000 zł na likwidację szkód w szkołach i placówkach  oświatowych  wywołanych zdarzeniami losowymi. W dziale 750 urealniono dochody bieżące na postawie przewidywanego wykonania. Wpłynęły środki z Unii Europejskiej za zrealizowane projekty. Nie zostały one jednak przyjęte do budżetu, ponieważ były przyjęte już w 2011 r. Teraz znajdą się one po stronie wydatków. W uchwale są wykazane zmiany od ostatniego posiedzenia Zarządu do czasu materiałów sesyjnych. W Zakładzie Aktywności Zawodowej w wyniku przetargu została zaoszczędzona kwota i po uzgodnieniach z Urzędem Marszałkowskim przeniesiono ją z wydatków inwestycyjnych na zakupy inwestycyjne. Te środki pozwoliły na zakup samochodu przeznaczonego dla Zakładu. Ponadto do radnych dotarła autopoprawka dotycząca zarówno zmiany budżetu jak i WPF.
 
Na posiedzeniu przybył p. M. Mróz. Od tej pory w Komisji uczestniczy 6 radnych.
 
p. P. Mówiński – zapytał, kto się zajmuje prowadzeniem spraw związanych z Zakładem Aktywności Zawodowej.
p. Sekretarz – poinformowała, że inspektorem w zakresie budownictwa jest Pan Wojciech Kujawa. Nadzór pełni również Pan Wicestarosta Wiktor Metkowski.
 
Komisja w wyniku głosowania 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 r.
 
2)     projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2013 – 2024
p. Skarbnik – poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa została urealniona i jest konsekwencją uchwały o zmianie budżetu Powiatu Tucholskiego.
p. P. Mówiński – stwierdził, że prognoza jest oparta o budżet. Na sesji będzie dyskusja na temat budżetu. w tej chwili sytuacja jest zmieniona, bo nie ma pożyczki z budżetu państwa, a budżet jest oparty o tą pożyczkę.
p. Skarbnik – poinformowała, że Powiat jest w trakcie realizacji programu naprawczego. W tej chwili nie ma możliwości, aby tą pożyczkę z budżetu wyrzucić.
p. P. Mówiński – stwierdził, że z pisma Ministerstwa Finansów wynika, iż należy stworzyć nowy program naprawczy.
p. Skarbnik  - poinformowała, że program trzeba zmodyfikować i przeliczyć.
p. W. Kroplewski – bez wnikania w szczegóły należy stwierdzić, że budżet jest oparty o pożyczkę.
p. Przewodniczący -  stwierdził, że są różne warianty i może uda się tą pożyczkę uzyskać na początku roku.
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia w wyniku głosowania 3 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych nie wypracowała opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2012 – 2024.
 
3)     projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2012
p. Sekretarz – poinformowała, że następują przesunięcia pomiędzy zadaniami w związku z rezygnacją z turnusów z powodu braku miejsc w ośrodkach rehabilitacyjnych.
 
Komisja w wyniku głosowania 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2012.
 
p. Przewodniczący – poinformował, że na najbliższej sesji będą przyjmowane plany pracy Komisji. Poprosił członków Komisji o przesyłanie tematów na email.
 
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała                                                                         Przewodniczący Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                  Andrzej Myszkowski
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (28 grudnia 2012)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (5 lutego 2013, 14:20:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1091