Protokół Nr 24/2013 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia z dnia 11 marca 2013 r.


Protokół nr 24
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
która odbyła się 11 marca 2013 r.
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności ( 6 osób) oraz p. Justyna Szulc – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, p. Zofia Reszka – Sekretarz Powiatu, p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu.
 
Tematyka posiedzenia:
1)      Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi.
2)      Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Na wstępie Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r.
 
p. Skarbnik – omówiła zmianę do budżetu. Poinformowała, że dochody i wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 385.661,70 zł. Zwiększenie następuje w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W wyniku decyzji Wojewody Komenda otrzymuje 86.800 zł. Zwiększeniu uległa również część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 325.772 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej została zwiększona o  kwotę 209 zł. W wyniku decyzji Wojewody zmniejszeniu o 42.200 zł uległa kwota przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zwiększeniu o 7.600 zł uległa dotacja Wojewody dla Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej. Te kwoty znalazły swoje odzwierciedlenie w wydatkach.
p. Przewodniczący – zauważył, że w poprzednich latach były problemy ze środkami na ubezpieczenia społeczne, a w chwili obecnej następuje zmniejszenie. Zapytał, czy nie zabraknie tych środków pod koniec roku.
p. Skarbnik – środki są zawsze zabezpieczone na ten cel.
p. Starosta – dodała, że na konwencie Związku Powiatów Polskich wnioskowano, aby to zadanie zdjąć z powiatów. To są dodatkowe koszty dla powiatów. Środki mogłyby być przekazywane bezpośrednio z Ministerstwa do ZUS.
p. P. Mówiński – zauważył, że było kilka lat, w których Wojewoda spóźniał się z płatnością środków na te składki.
 
Komisja w wyniku głosowania 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r.
 
p. Starosta – omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2013. Poinformowała, że po uzyskaniu ostatecznej wysokości środków kwoty zostały rozdysponowane zgodnie z potrzebami. Zmniejszono kwotę na szkolenia, bo będą one się odbywać z innych programów.
 
Komisja w wyniku głosowania 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2013.
 
Ad. 1.
p. Przewodniczący – poinformował, że w posiedzeniu Komisji uczestniczy Pani Justyna Szulc – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Poprosił o krótkie przedstawienie informacji.
p. J. Szulc – poinformowała, że Inspekcja Sanitarna realizuje zadania zgodnie z ustawą o inspekcji. W 2012 roku łącznie przeprowadzono 1843 kontrole. Wydano 196 decyzji merytorycznych i 167 decyzji płatniczych. W związku z prowadzonymi postępowaniami wydano 110 uzgodnień i opinii oraz nałożono 10 mandatów karnych. Analiza danych liczbowych posłuży do podejmowania działań w roku 2013. Do inspekcji wpływają zgłoszenia przez lekarzy dotyczące chorób zakaźnych. Na choroby zakaźne, na które są szczepienia ochronne zapadalność jest okresowa. Jeżeli chodzi o zatrucia pokarmowe to sytuacja jest stabilna. Na poziomie porównywalnym z poprzednim rokiem jest zachorowalność na salmonellę. W zakażeniach wirusowych można zauważyć nieznaczny spadek. Nie stwierdzono wirusowego zapalenia wątroby typu A. Nie było też masowych zatruć pokarmowych. Od lat też nie stwierdza się wirusowych zapaleń wątroby typu B i C. Są tylko pojedyncze przypadki przewlekłe. Głównymi powodami takich zachorowań były zabiegi w placówkach ochrony zdrowia i zabiegi kosmetyczne. Jest dwukrotny wzrost zachorowań dotyczący boreliozy. Są to wskaźniki dużo wyższe od wskaźników wojewódzkich. Jednocześnie tylko 4 nowe przypadki dotyczą osób narażonych zawodowo. W 2010 roku zakażeni byli głównie leśnicy.
p. Przewodniczący – zauważył, że decyduje o tym też specyfika Powiatu. Borelioza ma wiele objawów i tylko w 10 – 20 % jest to rumień.
p. J. Szulc – wszystkie przypadki dotyczyły osób dorosłych. Objawy są bardzo szerokie. Był też przypadek neuroboreliozy. Konsekwencje mogą być bardzo poważne.
p. P. Mówiński – zauważył, że badania przesiewowe leśników odbywały się w całym województwie. Nie sądzi, aby Powiat Bydgoski miał bardzo niskie wskaźniki, bo w Puszczy Bydgoskiej było o wiele więcej owadów zakażonych.
p. J. Szulc – w tym roku inspekcja przejmuje nadzór nad gruźlicą. To samo dotyczy chorób przenoszonych drogą  płciową. Zaobserwowano wzrost zachorowań. Jest dużo podejrzeń gruźlicy przekazanych przez p.o.z. Inspekcja prowadzi również współpracę z Weterynarią. W 2012 roku zaobserwowano niewielki wzrost zachorowań na grypę.  Nie było jednak przypadków grypy AH1N1. Odbywa się też współpraca z Weterynarią w zakresie wścieklizny. W 2012 roku zostało zaszczepionych 5 osób. Wystąpił jeden zgon z powodu choroby zakaźnej. Szczepienia ochronne są realizowane na wysokim poziomie. Obserwuje się jednak zmniejszenie szczepienia szczepionkami zalecanymi.
p. Przewodniczący – dodał, że jest zła aura obecnie dotycząca szczepień ochronnych.
p. J. Szulc – Inspekcja Sanitarna prowadzi nadzór nad jakością wody. W 2012 roku zostało pobrane 75 próbek. Złe próby dotyczą wodociągu w Lubiewie. Odnotowuje się tam podwyższoną zawartość manganu. Ten wodociąg będzie badany częściej. Jednak jest tam potrzebne zbadanie przyczyn takiego stanu rzeczy. Badania kąpielisk nie wykazywały uchybień. Trzy obiekty lecznicze nie spełniają wymogów. Nastąpił wzrost powiadomień o produktach niebezpiecznych. Sanepid w takich przypadkach podejmuje działania polegające na wycofaniu z obrotu. Kolejną dziedziną działalności Inspekcji jest nadzór nad warunkami pracy. Nakładane są decyzje administracyjne. 236 pracowników na terenie Powiatu Tucholskiego pracuje w przekroczeniach. Inspekcja pełni też nadzór nad środkami zastępczymi. Są to tzw. dopalacze. Nałożyła na Inspekcję te zadania ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.
p. Przewodniczący – zapytał jak wygląda stan siedziby i jak zakończyła się sprawa samochodu na potrzeby Inspekcji. W ubiegłym roku mówiono o pilnej potrzebie pozyskania samochodu na wyjazdy w teren.
p. J. Szulc – poinformowała, że remont był przeprowadzony i na kilka lat nie ma potrzeby wykonywania kolejnego. Jedynym problemem są okna, bo powodują straty ciepła. Inspekcja nie jest już zainteresowana zakupem samochodu. Kierowca w tej chwili wykorzystuje do celów służbowych swój samochód. To jest bardziej opłacalne dla Inspekcji.
 
Pan Przewodniczący podziękował Pani Justynie Szulc za przybycie i złożenie szerokich wyjaśnień.
 
Ad. 2.
Analiza materiałów sesyjnych:
p. Przewodniczący – zapytał, czy została już uregulowana ostatnia faktura za inwestycję w Szpitalu Tucholskim.
p. Sekretarz – poinformowała, że faktura nie jest zapłacona, dlatego że główny wykonawca nie uregulował płatności względem podwykonawców. Z  tego powodu ta faktura nie może zostać uregulowana. Poinformowała również, że w materiale sesyjnym znalazł się projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tucholskiego. Na grudniowej sesji został odwołany Pan Jan Przybysz. W związku z tym Zarząd zdecydował, że będzie działał w trzyosobowym składzie. Z tego powodu w materiałach sesyjnych znalazł się projekt uchwały.
p. P. Mówiński – stwierdził, że zmieniła się sytuacja, to zmienia się Statut. Ktoś ten Statut w ten sposób przygotował, Zmieniany jest też Regulamin Organizacyjny.
p. Sekretarz – poinformowała, że Regulamin ulega zmianie, ponieważ zmieniły się uregulowania prawne. Dodatkowo jest zamiana części zadań pomiędzy Wydziałem Organizacyjnym i Wydziałem Administracyjno – Gospodarczym. Duże zmiany dotyczą Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody i są związane ze zmianą ustawy o odpadach. W Referacie Budownictwa wprowadzono system elektroniczny. W schemacie organizacyjnym ujęty jest bezpośredni nadzór Starosty nad Wydziałem Oświaty. Wyartykułowane zostało też Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jeżeli chodzi o ISO to umowa obowiązuje do końca marca. Zarząd zdecydował o nie przedłużaniu jej. Urząd Marszałkowski wydał opinię, że nie ma konieczności kontynuowania tego dalej.
p. P. Mówiński – stwierdził, że warto to było zrobić, bo było to robione z projektu. Nie wie jednak czy warto to odświeżać.
 
Komisja nie wypracowała swojej opinii w sprawie tych projektów uchwał.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z 23 posiedzenia Komisji, który został przyjęty 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                    Andrzej Myszkowski

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (11 marca 2013)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (18 kwietnia 2013, 09:41:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1107