Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia z dnia 19 września 2013 r.

Protokół nr 27/2013 
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia 
które odbyło się 19 września 2013 r. 
 
Obecni według listy obecności (5 osób) oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu, p. Zofia Reszka – Sekretarz Powiatu, p. Wiktor Metkowski – Wicestarosta Tucholski. 
  
Posiedzeniu przewodniczył pan Andrzej Myszkowski – Przewodniczący Komisji. 
  
Tematyka posiedzenia: 
  1. Informacja o bieżącej działalności powiatowej służby zdrowia. 
  2. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące. 
  
Na wstępie Przewodniczący poprosił Panią Sekretarz o informację na temat złożonego zażalenia dotyczącego procedury konkursowej na Dyrektora Domu Dziecka. 
p. Sekretarz – omówiła procedurę. Poinformowała, że ogłoszenie o konkursie ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej. Komisja konkursowa oceniła złożone dokumenty i do drugiego etapu zakwalifikowały się dwie osoby, które złożyły dokumenty. Na procedurę zostało skierowane zażalenie do Starosty i do wiadomości do Przewodniczącego Rady. Pan zarzucił, że Komisja nie przeprowadziła rozmowy. Nie jest to zgodne z prawdą. Było 30 pytań, na które odpowiadali kandydaci. Nie odbywało się to na zasadzie testu. Pytania dotyczyły ustaw. W pierwszym etapie postępowania na piśmie została przedstawiona koncepcja funkcjonowania jednostki. Komisja nie odnosiła się do tego. Wizja przedstawiona przez Pana była bardzo krótka. Pan zarzuca również, że nie było rozmowy. Na stronach BIP został ogłoszony wynik naboru. Ten wynik został też dostarczony za dowodem doręczenia. Pani Starosta udzieliła odpowiedzi na to zażalenie. 
p. M. Mróz – poinformował, że email z pismem został wysłany do radnych na skrzynki 12 września br. Dzisiaj otrzymał odpowiedź. 
  
Ad. 1. 
Przewodniczący poinformował, że w planie pracy Komisji jest temat: „Informacja o bieżącej działalności powiatowej służby zdrowia. Zdecydował jednak, aby nie zapraszać tym razem Pana Prezesa Spółki „Szpital Tucholski”. 
  
Ad. 2. 
Analiza materiałów sesyjnych: 
1)     sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2013 r. 
p. Skarbnik – poinformowała, że dochody zostały zrealizowane w 53 % a wydatki w 57 %. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 100 % w I półroczu. Dotyczyło to zapłaty faktury za roboty dodatkowe w szpitalu.  Pozostałe inwestycje zaplanowane są na drugie półrocze. Zaplanowane dochody są realizowane prawidłowo. W niektórych działach dochody własne wykonane zostały ponad plan. Nie były zaplanowane na ten rok dochody ze sprzedaży majątku. Sukcesywnie, jeżeli będą chętni to będą sprzedawane działki. W maju Powiat otrzymał pożyczkę z budżetu Państwa. W ciągu 14 dni została ona rozdysponowana zgodnie z harmonogramem dołączonym do umowy. Po wykonaniu I półrocza wydatki w oświacie dotyczące wynagrodzeń i pochodnych są wykonane powyżej 50 %. Jest to związane m.in. z tym, że nie były planowane środki na dodatki motywacyjne, bo ich nie miało być. Te dodatki pozostały, dlatego w zmianie do budżetu te pieniądze są dodawane. 
p. Przewodniczący – zapytał jak wygląda sprawa składek zdrowotnych za dzieci w Domu Dziecka. 
p. Skarbnik – poinformowała, że na razie pieniądze spływają i są płacone na bieżąco. Nie ma żadnych zaległości. 
p. Przewodniczący – zauważył, że największym problemem jest w tej chwili szkolnictwo i drogi. Na drodze Lubiewo – Bruchniewo są wyrwy, których nie da się już omijać. 
p. Skarbnik – w zmianie do budżetu zwiększa się o około 100.000 zł budżet dotyczący dróg. Na energię cieplną były dość duże środki zużyte w związku z przeciągającą się zimą. Mają nadzieję, że te środki zaplanowane wystarczą. Powiat w I półroczu nie korzystał z debetu. Płynność finansowa jest zachowana. Subwencja zabezpiecza wydatki oświaty. Wolne środki z 2012 r. w wysokości 1.414.000 zł są na rachunku oszczędnościowym, bo w programie naprawczym są przewidziane na 2014 r. 
p. Przewodniczący – stwierdził, że miło słyszeć, że udało się wyjść z tego dołka. 
p. Wicestarosta – stwierdził, że jeżeli nic złego Powiatu nie spotka to można z miesiąca na miesiąc spokojnie żyć. Chcieliby więcej, ale i tak udaje się pozyskiwanie środków na drogi. Jest zapewnienie Ministra Boniego, że Powiat otrzyma dodatkowe środki na zwalczanie klęski żywiołowej. Dzwoniono już, dlaczego jeszcze nie został złożony wniosek. 
p. Przewodniczący – zapytał, czy ta pożyczka z budżetu Państwa ogranicza działania. 
p. Skarbnik – jest ograniczenie. Można ubiegać się o środki jeżeli dofinansowanie będzie co najmniej 60 % i będą środki na wkład własny. 
p. P. Mówiński – w podobnej sytuacji jest w tej chwili wiele powiatów. Trzymanie wskaźników przez Ministra poskutkowało tym, że samorządy zaczynają się buntować. W podobnej sytuacji jest 80 % samorządów w Polsce. Ponad 20 dużych miast jest w tej chwili powyżej wskaźników. Patrząc na rozwój powiatów, albo będzie zmieniony poziom dofinansowania, albo środki z projektów nie zostaną wykorzystane. Większość pieniędzy z tej perspektywy finansowej wydały samorządy. Jeżeli dofinansowanie nie wróci do poziomu 80 – 85 % to te środki wrócą do Brukseli. W związku z tym nie należy siać przerażenia. Wirtualny jest cały budżet Państwa. Tu można zaobserwować zagrożenie, jeżeli chodzi o rozwój. Są pojedyncze samorządy, które stać, ale nie ma ich wielu. Wiele samorządów skorzystało z tego rozdania maksymalnie. Wszystkie są poważnie zagrożone i nie będzie ich stać na dofinansowanie w wysokości 50 %. 
p. Przewodniczący – stwierdził, że miło jest widzieć spokój Pani Skarbnik. 
p. Skarbnik – na razie jest spokój, ale gospodarowanie jest bardzo oszczędne. Jeżeli będzie tak jak w tej chwili to nie będzie tak źle. 
p. Przewodniczący – stwierdził, że można to z satysfakcją przyjąć. 
p. P. Mówiński – zapytał jak wyglądają dochody z PIT i CIT. 
p. Skarbnik – odpowiedziała, że wygląda na to, iż będzie to zrealizowane, być może będzie też nadwykonania. W II półroczu zwykle wyższe są te podatki. 
p. Przewodniczący – stwierdził, żeby szukać pieniądze na drogi, aby połatać dziury. 
  
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2013 r. (5-0-0) 
  
2)     projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2013 
p. Wicestarosta – poinformował, że została dostarczona autopoprawka dotycząca tabeli. Zdecydowano, że w związku z małymi środkami finansowymi należy zabezpieczyć najpierw najpotrzebniejsze rzeczy. Dzisiaj Zarząd otrzymał informację, że PFRON przekazuje 35.000 zł na dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych oddziału dziecięcego w Szpitalu. Rozliczenie tej dotacji ma nastąpić do końca 2014 roku. 
  
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2013 (5-0-0). 
  
3)     projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r. 
p. Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r. Poinformowała, że dochody i wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 459.170,73 zł. Po stronie dochodów: w dziale 600 – Transport i łączność dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.281,61 zł. W dziale Turystyka dokonuje się zmniejszenia o 10,90 zł w związku z rozliczeniem małego projektu „Bory Tucholskie – informator dla turysty grzybiarza”. W dziale 710 – Działalność usługowa dokonuje się zwiększenia w kwocie 280.000 zł w związku z podpinaniem umowy o udostępnienie baz danych krajowego systemu informacji o terenie. W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się zmniejszenia o kwotę 526,38 zł w związku z rozliczeniem małego projektu „Na Borowiacką nutę – wydanie filmu promującego region Borów Tucholskich”. W wyniku dwóch decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 83.290 zł. Urealnieniu uległy też dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek. Zwiększenie dotyczy kwoty 22.045,39 zł. W dziale 758 – Różne rozliczenia wpłynęła kwota 5.035 zł w związku z wnioskiem Pani dyrektor ZSLiA na remont. W związku z urealnieniem dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 18.142,86 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie. W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się zmniejszenia o kwotę 300 zł w związku z urealnieniem dochodów. Zwiększenie o kwotę 48.011,40 zł dotyczy umowy o dofinansowanie projektu „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi” w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki w dziale 853. Do budżetu wprowadzono zadanie pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza”. Nie chcieli podejść do tego zadania, ale bez Powiatu cały projekt by padł. Jeżeli Powiat teraz wejdzie do tego programu, to później zaoszczędzi na innych działaniach. Wydatki w budżecie uległy zwiększeniu o taką samą kwotę jak dochody.  W rozdziale Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zwiększenia o kwotę 100.000 zł na utrzymanie dróg.  W dziale 710 – działalność usługowa dokonuje się zwiększenia na zakup serwera do prowadzenia baz państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W dziale Administracja publiczna dokonuje się zmniejszenia o kwotę 38.000 zł w celu zabezpieczenia paragrafów w rozdziałach dotyczących oświaty. W dziale obsługa długu publicznego dokonuje się zmniejszenia o kwotę 31.250 zł w związku z terminową spłatą raty poręczenia. W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 230.327,86 zł. w związku z dostosowaniem paragrafów do bieżących potrzeb jednostki wynikających z zawartych umów. W rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dokonuje się zwiększenia w kwocie 17.000 zł. W związku z zabezpieczeniem płac do końca roku. W rozdziale 85395 Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia na kwotę 48.011,40 zł w związku z umową o dofinansowanie projektu „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi” w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zwiększenia w rozdziałach na łączną kwotę 104.100 zł w związku z dostosowaniem paragrafów do bieżących potrzeb jednostki wynikających z zawartych umów. W związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku zakończenia projektu „Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” w kwocie 70.000 zł dokonuje się zmniejszenia w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W związku z tym, że w zmianie do budżetu zostały zawarte przedsięwzięcia konieczna była zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej. Poinformowała, że w materiałach sesyjnych znajduje się również projekt uchwały dotyczący przystąpienia do realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”. Projekt ten będzie realizowany przez Marszałka Województwa. Wkład własny Powiatu wynosi 114.000 zł. Kluczowe jest jednak przystąpienie do tego projektu. To daje możliwość informatyzacji oraz połączenia poszczególnych szczebli samorządów. 
p. P. Mówiński – zapytał czy nakłady ponosi Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna. Została powołana spółka i pociągnięto łącze bezprzewodowe do powiatów. Miało być to dobrze dofinansowane. 
p. Skarbnik – poinformowała, że technicznie jutro omówi to Pan Lorczak. Nieprzystąpienie Powiatu do tego projektu blokowało gminy. Na stronie 27 materiału sesyjnego jest uchwała dotycząca światłowodu. 
p. P. Mówiński – to działa na takiej zasadzie, że nie trzeba mieć swojego światłowodu. Może to być podpięte pod światłowód innego operatora na postawie mega ustawy. 
p. Wicestarosta – stwierdził, że sprawy techniczne wyjaśni Pan Lorczak. Zarząd długo opierał się i zastanawiał. 
p. Przewodniczący – stwierdził, że jako użytkownik nie widzi żadnych zmian. 
p. P. Mówiński – użytkownik nie zauważy zmian. Jest to uzyskanie bezpieczeństwa, też kryzysowego. Generalnie jest to jednak misz masz. Prezes KPSI na spotkaniach mówił, że światłowód będzie należał do Powiatu i Gmin. Ta koncepcja padła. 
p. M. Mróz – zapytał, czy ta uchwała rodzi skutki finansowe. 
p. P. Mówiński – rodzi skutki. Może jutro zostanie przekonany, że należy to robić. Teraz żadna firma telekomunikacyjna nie może odmówić udostępnienia łączą. Teraz Powiat jest pod presją gmin. 
p. M. Mróz – zapytał, czy ta uchwała może zostać przesunięta na kolejną sesję. Poprosił o informację co Zarząd przekonało o słuszności tego zadania. 
p. Wicestarosta – Zarząd przekonało to, że Powiat blokuje gminy. 
p. Skarbnik – dodała, że dotyczy to głównie geodezji. Powiat wypadnie z obiegu jeżeli nie przystąpi do tego zadania. 
p. M. Mróz – zapytał, jak do tego podchodzą inne powiaty. 
p. Skarbnik – wszystkie powiaty sukcesywnie w to wchodzą. Nie wchodząc do tego projektu Powiat poniesie większe koszty. 
p. Przewodniczący – na posiedzenie Komisji Rewizyjnej byli zaproszeni dyrektorzy szkół. Okazało się, że nie mają one w chwili obecnej możliwości przeprowadzenia egzaminu. Należy na to poszukać środków. 
p. Wicestarosta – zauważył, że to kolejny przykład dodania zadań, a nie poszły za tym środki. 
p. Skarbnik – dodała, że nie wiadomo jeszcze do końca jak miałyby być wyposażone pracownie egzaminacyjne. 
p. P. Mówiński – komisja egzaminacyjna jeszcze nie podała informacji, co ma się znaleźć na egzaminie, a już powinno być to w szkole. 
p. Przewodniczący – dodał, że jest dużo kierunków nauczania i po trzy egzaminy należy zdać. 
p. M. Mróz – przekonuje go to, co mówił radny Mówiński, że w zasadzie każdy musi nam te łącza udostępnić 
p. Skarbnik – była na spotkaniach z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego. Mówiono tam, że zaoszczędzimy na Biuletynie Informacji Publicznych i innych sprawach. Jeżeli teraz tego nie zrobimy, to będziemy wiele wyższe koszty. 
p. Wicestarosta – stwierdził, że musi to wyjaśnić J. Lorczak jutro na sesji. 
p. M. Mróz – w materiałach sesyjnych są uchwały dotyczące dróg. Prosi o odpowiedź, co Powiatowi daje to, że dajemy dotację dla gminy, a później gmina ją oddaje. 
p. Wicestarosta – poinformował, że w partnerstwie gmina otrzymuje dodatkowe punkty ima większą szansę otrzymać te pieniądze. Powiat otrzymuje pieniądze, aby remontować drogi w gminach. Gminy chciałyby, aby te środki były kierowane na drogi na ich terenie. Chcemy przeznaczyć to na drogi najbardziej zniszczone na terenie Powiatu. 
p. M. Mróz – zapytał, czy lepiej nie wprost kierować te środki na drogi, które chcemy. 
p. P. Mówiński – zapytał, czy te środki, które Powiat otrzyma od danej gminy może przekazać na drogę w innej gminie. 
p. Wicestarosta - Gmina daje środki, ale nie może wskazać na jaką drogę mają one być przeznaczone. 
p. M. Mróz – smaczku temu dodaje fakt, że Rada Gminy Gostycyn nie podjęła tej uchwały. Dlatego pyta jaki jest sens tego. Najwięcej korzyści z tego mają gminy, bo chodzi o dofinansowanie na schetynówki. 
p. P. Mówiński – zauważył, że bez partnerstwa raczej gminy nie miałyby szansy na środki. 
p. Przewodniczący – zapytał co się stanie, jeżeli jutro Powiat podejmie uchwały, a gmina nie wyrazi zgody. 
p. Skarbnik – stwierdziła, że to tylko uchwała intencyjna i w takim przypadku nie zostanie skonsumowana. 
p. P. Mówiński – nigdzie nie ma zapisu, że gminy muszą oddać te środki. 
p. M. Mróz – stwierdził, że oby Powiat nie wyszedł na tym jak Zabłocki na mydle. Decyzje o skonsumowaniu tych uchwał będą podejmowały poszczególne rady gmin. Zapytał też o sprawę ośrodka w Białej i harcerzy. Ostatnia sesja odbywała się z ich udziałem. Ten ośrodek znajduje się w programie naprawczym. Stwierdził, że jak nie będzie woli porozumienia to na naszym majątku stracimy 2.500.000 zł. Jedyną przeszkodą do realizacji projektu przez harcerzy jest to, że ośrodek jest elementem programu naprawczego i następnie 5 lat trwałości projektu. To się nie zgadza z datami ujętymi w programie naprawczym. 
p. Wicestarosta – stanowisko zostało określone na piśmie i potem rozmów nie było. Interesem Zarządu jest dbanie o dobro Powiatu, a nie o to, że harcerze stracą na tym. Harcerze zainwestują 2.500.000 zł. Zapytał, jaki Powiat będzie miał w tym interes. 
p. M. Mróz – stwierdził, że zostanie podniesiona wartość obiektu. 
p. Wicestarosta – stwierdził, że jeżeli zostanie wskazane logiczne zastępstwo tego ośrodka w programie naprawczym to Zarząd nie będzie miał nic przeciw temu. Jeżeli harcerze chcą ten ośrodek przejąć, to należy go nabyć i wtedy inwestować. 
p. M. Mróz – zauważył, że jeżeli harcerze nie skorzystają z tego projektu, to tych pieniędzy już nie otrzymają. 
p. P. Mówiński – stwierdził, że jest kwestia wyceny i tego za ile można go kupić. 
p. Wicestarosta – zapytał, co w to miejsce sprzedać. Słyszał, że ostatnio dość głośno mówi się o Szpitalu. 
p. Przewodniczący – nie słyszał takich rozmów, ale ostatnio dużo szpitali idzie pod młotek. 
p. Wicestarosta – mówi się, że to rezerwa strategiczna. Ponowił pytanie co sprzedać w zamian. 
p. P. Mówiński – stwierdził, że szkoda, że nie ma już budynku w Kamienicy. 
p. M. Mróz – nie jest problemem to, że harcerze chcą zainwestować, tylko program naprawczy. Gdyby nie to, to takie porozumienie trzeba byłoby zawrzeć. 
p. Wicestarosta – musi być coś w zamian. 
p. Przewodniczący – wartość jest przeszacowana. Wartość jest taka na jaką są kupcy. 
p. M. Mróz – jak nie ta, to następna kadencja będzie miała problem. Warto pomyśleć, czy rzeczywiście już nic nie mamy. 
p. P. Mówiński – o szpitalu musi być przeprowadzona poważna dyskusja. 
p. M. Mróz – jeżeli wartość tego idzie w dół to w ogóle na ten temat nie można rozmawiać. 
p. Przewodniczący – zauważył, że teraz Szpitale sprzedają się świetnie i niektóre nie mają wyjścia. 
  
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r. (5-0-0). 
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2013 – 2024 (5-0-0). 
  
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z 26 posiedzenia Komisji, który został przyjęty 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
  
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała:                                                                          Przewodniczący Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                    Andrzej Myszkowski

Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (19 września 2013)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (28 października 2013, 11:38:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 881

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij