Protokół Nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia z dnia 25 listopada 2013 r.

Protokół nr 29/2013 
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia 
które odbyło się 25 listopada 2013 r. 
 
Obecni według listy obecności (6 osób) oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu, p. Aleksandra Myszka – Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, p. Katarzyna Bronikowska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej, p. Hanna Zielińska – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, p. Anna Liegmann – Dyrektor Domu Dziecka, p. Lucyna Karnowska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia, p. Wiktor Metkowski  Wicestarosta Tucholski. 
  
Posiedzeniu przewodniczył pan Andrzej Myszkowski – Przewodniczący Komisji. 
  
Tematyka posiedzenia: 
1.   Informacja kierowników instytucji z zakresu zdrowia i pomocy społecznej o aktualnej sytuacji finansowej i wykonaniu przypisanych im zadań. 
2.   Wypracowanie stanowiska w sprawie projektu budżetu na 2014 r. 
3.   Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące. 
  
Ad. 1. 
p. Przewodniczący – poprosił Panie kierownik o przedstawienie krótkiej informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej jednostek. 
p. A. Myszka – poinformowała, że ośrodek działa na bieżąco. Na zewnątrz przydałoby się zrobić dach i elewację ale to już byłaby inwestycja. Na razie musi pozostać tak jak jest. Jednostka wykonuje remonty w pomieszczeniach z własnych środków. Występowali do Wojewody o środki na remont dachu, ale odpowiedź była odmowna. W chwili obecnej dach nie przecieka. W Ośrodku przebywa na chwilę obecną 7 osób w trzech pokojach. W poniedziałek zostanie przyjęta kolejna osoba. Ten rok jeżeli wszystko pójdzie dobrze zakończy się bez problemów finansowych. 
p. P. Mówiński – zapytał, czy do Ośrodka trafiają panowie. 
p. A. Myszka – w tej chwili nie ma panów. Jest osiemnastolatek, który doświadczył przemocy. Panów korzystających z ośrodka ambulatoryjnie jest sporo. 
p. Przewodniczący – zapytał, czy Komisja mogłaby w czymś pomóc. Komisja może podkreślić, że jest jakiś problem. 
p. A. Myszka – największym problemem, który prędzej czy później trzeba będzie rozwiązać jest dach. W ubiegłych latach zawsze na wniosek otrzymywali dodatkowe środki. Zmienia się program krajowy i dotacja ma być większa. Ten program wchodzi od 2015 roku. 
p. A. Liegmann – poinformowała, że budżet uda się zamknąć. Wnioskowała do Zarządu o kwotę 5.000 zł na opłatę paliwa. Dom Dziecka korzysta z samochodu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Na przyszłość będzie prosić o możliwość zakupu pojazdu, bo jest bardzo dużo wyjazdów, m.in. do poradni, w których leczą się dzieci. W związku z tym widzi potrzebę posiadania samochodu. Dom Dziecka otrzymuje dary z różnych instytucji i od osób prywatnych. Jednak potrzeby są dużo większe. Na 2014 rok planowany budżet jest niższy od budżetu tegorocznego. Zmniejszy się również kwota na wychowanka. 
p. Przewodniczący – zapytał z czego wynika zmniejszenie tej kwoty. 
p. A. Liegmann – kwotę ten nalicza się poprzez zliczenie wydatków z ubiegłego roku zmniejszonych o inwestycje, podzielonych przez liczbę wychowanków i pomnożone przez wskaźnik inflacji. W najbliższych latach domy dziecka czekają zmiany. Mają być placówki 14 osobowe. Tucholski Dom dla 14 osób jest za duży. Wnioskowała o środki na inwestycje, bo psuje się piec centralnego ogrzewania. Koszt będzie wynosił około 20.000 zł. Prace remontowe były wykonywane dlatego, że kontrola zobowiązała Dom do wykonania wentylacji. Dużo jest jeszcze do wykonania jeżeli chodzi o ochronę przeciwpożarową. Wykonanie tej instalacji musi być zrobione do 2015 r. Należy również zabezpieczyć drewniane stropy i zastąpić drewniane podłogi. 
p. Wicestarosta – można do tego celu wykorzystać płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne. 
p. P. Mówiński – zauważył, że była zrobiona instalacja elektryczna. 
p. Wicestarosta – albo się zakłada dodatkowe urządzenia alarmowe, albo jest ekspertyza, która zaleca konkretne rzeczy. 
p. Przewodniczący – stwierdził, że termin wykonania tych prac nie jest odległy. Zapytał jak wygląda przekrój dzieci i czy były problemy wychowawcze. 
p. A. Liegmann – problemy wychowawcze występują. W tej chwili jest grupa, która nie chce chodzić do szkoły. Nie wszyscy rodzice dzieci są pozbawieni praw rodzicielskich. Do motywowania dzieci potrzebne są środki finansowe. Żeby zdopingować dzieci postanowiła ogłosić konkurs i nagrodą jest wyjazd do kina. Jako Dyrektor występuje do sądu i czasem rozmowa z sędzią mobilizuje dane dziecko do zmiany zachowania. Jeden chłopiec znajduje się w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym we Włocławku. Dzieci uczą się w różnych szkołach. 
p. P. Mówiński  zapytał, kiedy zaczynają się problemy z frekwencją dzieci. 
p. A. Liegmann – do podstawówki chodzą, a później zaczynają się problemy. 
p. P. Mówiński – takie umieszczenie w ośrodku wychowawczym dzieci traktują jako karę. Część z nich jest zbuntowana przez to, jak zostały potraktowane przez życie. 
p. A. Liegmann  pracownicy Domu Dziecka szkolą się w tym zakresie, aby móc skuteczniej pomagać wychowankom. 
p. Przewodniczący  zapytał, czy trudno pozyskać dziecko do Domu Dziecka. 
p. A. Liegmann – nie ma trudności z pozyskaniem wychowanka. Prawo daje możliwość analizy sytuacji dziecka i możliwość wyboru. 
p. H. Zielińska – poinformowała, że budżet tegoroczny zostanie wykonany. Przyszłoroczny budżet jest trochę obcięty, ale zapewni prawidłowe funkcjonowanie PCPR. Jest duże zapotrzebowanie na porady realizowane w ramach projektu pilotażowego. Zorganizowano również wiele szkoleń. Kolejnym realizowanym projektem będzie projekt „Schematom Stop”. 
p. Przewodniczący – zapytał, ile rodzin zastępczych jest w Powiecie Tucholskim.
p. A. Liegmann – poinformowała, że jest ponad 50 rodzin zastępczych. W tym jest jedna rodzina zawodowa i jedna na zasadzie pogotowia opiekuńczego. 
p. H. Zielińska – dodała, że są dwie nowe rodziny, które przeszły szkolenia. Jedna rodzina powstała na mocy postanowienia sądu. Dodała, że środki z PFRON są niskie i może w przyszłym roku będą wyższe. 
p. Wicestarosta – poinformował, że jest w komisji opiniującej wnioski do PFRON. O wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne stara się wiele osób, które stać na normalne wczasy. Te osoby najbardziej krzyczą. 
p. H. Zielińska – do wydania są jeszcze środki na wózki i protezy. Te zadania są modyfikowane. Doszedł nowy program „Student” dla niepełnosprawnych studentów i uczniów w szkołach policealnych. 
p. Wicestarosta – poinformował, że szefowa PCPR uchwałą Zarządu Województwa została uhonorowana nagrodą Stalowego Anioła. Ta nagroda świadczy o pozyskiwanych pieniądzach. Na gali podziękowała współpracownikom, dzięki którym udaje się to zrobić. 
p. Przewodniczący – życzył dalszych sukcesów i pozyskiwania kolejnych środków. 
p. K. Bronikowska – poinformowała, że w Domu Pomocy Społecznej odbył się kolejny  etap prac konserwatorsko – restauratorskich. DPS otrzymał tylko środki od Konserwatora Zabytków w wysokości 10.000 zł. Były składane wnioski do Marszalka Województwa i Ministerstwa. Przeszły one ocenę formalną, ale środki nie zostały przydzielone. Starostwo ponownie złożyło wnioski w tym roku na kolejny etap prac. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska otrzymali 12.000 zł na zazielenienie terenu wokół budynku. Został zagospodarowany klomb na przedzie budynku. W ubiegłym roku kiedy odbywała się Komisja nie było tak optymistycznych wiadomości. W chwili obecnej w DPS przebywa 46 osób i jest kolejka oczekujących. 14 osób jest na starych zasadach. Jeżeli gminy będą kierowały podopiecznych to będzie dobrze. Skierowania są z Czerska, Chojnic, jedno z Tucholi. Większość ośrodków pomocy społecznej pyta na wstępie o koszt utrzymania mieszkańca. Oszczędności spowodowało też to, że w ubiegłym roku zaczęto ogrzewać budynek w połowie września, a w tym roku w połowie października.  
p. Skarbnik – dodała, że wszystkie wydatki w Domu Dziecka i Domu Pomocy Społecznej zostaną uregulowane w 2013 r., bo to podniesie koszt utrzymania. 
p. W. Kroplewski – takie rozwiązania powinny być w ochronie zdrowia, bo najważniejszy jest pacjent. 
p. K. Bronikowska – poinformowała, że ma się zmienić ustawa i rodziny również mają ponosić koszty utrzymania. W tej chwili cały koszt utrzymania spada na gminy. Z rodzinami może być problem. Jest teraz kilka sytuacji, że OPS występuje na drogę prawną, ale sąd zwykle staje po stronie rodziny. Przy DPS działa stowarzyszenie. W tym roku odbył się piknik integracyjny połączony z obchodami 50-lecia Domu. 
p. Przewodniczący – podsumowując, stwierdził, że wszystkie jednostki z zaangażowaniem podchodzą do swojej pracy. To pokazuje, że nie tylko pieniądze są ważne, ale także oddanie i serce. 
  
Ad. 2. 
p. Przewodniczący – poprosił Panią Skarbnik o omówienie projektu budżetu Powiatu na 2014 r. 
p. Skarbnik – poinformowała, że projekt budżetu na 2014 r. został opracowany tylko i wyłącznie w możliwościach jakie jest w stanie wykonać powiat. Dochody budżetu zostały ustalone w wysokości 52.409.697,33 zł, a wydatki na poziomie 50.517.634,30 zł. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 48.106.802,70 zł, a dochody majątkowe 4.302.697,33 zł. Zaplanowano też nadwyżkę budżetową w wysokości 1.892.063,03 zł, która zostanie przeznaczona na finansowanie rozchodów. Rozchody zostały zaplanowane na kwotę 3.306.905,02 zł, które będą finansowane z nadwyżki budżetowej i wolnych środków roku 2012 r. Planuje się rezerwę ogólną w wysokości 55.000 zł i rezerwę celową w wysokości 75.000 zł. W dziale 851 – Ochrona zdrowia znajdują się składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w Domu Dziecka i składki za bezrobotnych oraz kwota 120.000 zł z tytułu wpływu z dzierżawy Szpitala. W dziale 852 – Pomoc społeczna dochody są ustalone na kwotę 3.203.330,12 zł. W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych nie zaplanowano dochodów. Jest dotacja Wojewody na Zespół Orzekania w wysokości 110.600 zł. W Urzędzie Pracy kończy się projekt i trudno powiedzieć jak będzie to dalej wyglądało. W rozdziale 85395 jest realizacja dwóch projektów z POKL. Są to projekty finansowane w całości ze środków zewnętrznych. Po stronie wydatkowej środki zabezpieczono zgodnie z zapotrzebowaniem. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie zgłoszonych potrzeb. Powiat w 2014 roku nie będzie realizował żadnych inwestycji. Zadania inwestycyjne zawarte w budżecie będą realizowane przez samorządy gminne. 
p. Przewodniczący – w planie Zakładu Aktywności Zawodowej są wpisane wpływy z usług w wysokości 440.000 zł. Jest to spora kwota do wypracowania w ciągu roku. 
p. Skarbnik – zauważyła, że to wiąże się również z kosztami. Jest to rozpisane w załączniku dotyczącym Zakładu. Na ZAZ wpłynie dotacja w wysokości 647.000 zł. Powiat dokłada do tego kwotę 100.000 zł. To są środki na wynagrodzenia i pochodne wszystkich zatrudnionych. W internacie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nie zaplanowano żadnych kosztów, bo całość przechodzi pod ZAZ. Jeżeli nie będzie sprzedaży usług to będą wynagrodzenia i media. 
p. Przewodniczący – to jest coś nowego, dlatego są obawy. 
p. P. Mówiński – ZAZ będzie przygotowywał wyżywienie dla internatu, więc jakieś środki wypracowane na pewno będą. Będą na pewno też jakieś obozy. 
p. Przewodniczący – oczywiście trzeba podjąć jakieś ryzyko. To zamierzenie to świetna sprawa. Obawa sprowadziła się do tego, że trzeba wziąć to pod uwagę przy wyborze kierownika. Musi to być osoba energiczna. 
p. Wicestarosta – jeżeli będzie realizowana wizja, o której wybrana Pani kierownik mówiła to nie powinno być problemów. Na stanowisko kierownika została wybrana Pani Angelika Koślińska. Uważa, że to dobra kandydatura. Jeżeli będzie pracowała tak jak w Warsztatach Terapii Zajęciowej to powinno się to udać. W tej chwili ZAZ to jedyne miejsce w Tucholi, gdzie można przenocować cały autobus przyjezdnych. Uważa, że ZAZ będzie konkurencją dla innych firm. Na razie są plany i założenia. Jednostka zostanie uruchomiona w dniu 27 grudnia. Dzisiaj odbyły się dwa ostatnie przetargi. Trwa meblowanie pomieszczeń. W tym tygodniu odbędzie się odbiór. Został zakupiony samochód do usług cateringu. Jest też szansa na zakup busa do dowozu osób niepełnosprawnych. Zarząd szukając kandydata na kierownika szukał osoby, która już współpracowała z osobami niepełnosprawnymi. 
  
Komisja w wyniku głosowania 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i dwóch głosach wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r. 
  
Ad. 3. 
Analiza materiałów sesyjnych: 
1) projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r. 
p. Skarbnik - omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r. Poinformowała, że dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 709.596,45 zł. zmiany wynikają z potrzeb, z wykonanych zadań i dostosowania paragrafów do wykonania po okresie sprawozdawczym.  W dziale 020 Leśnictwo  następuje zmniejszenie  o 2.328 zł. Jest to rozliczenie dotacji na zwrot kosztów odnowienia powierzchni leśnej zniszczonej w wyniku trąby powietrznej. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa          następuje  zwiększenie o 6.343,72 zł. W dziale 710 Działalność usługowa następuje zwiększenie o kwotę 114.252,75 zł w związku z pracami geodezyjnymi w sprawie ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych.  W rozdziale 71015 Nadzór budowlany następuje zwiększenie o kwotę 71,91 zł w związku z dostosowaniem paragrafów do wykonania po okresie sprawozdawczym. Dział 750 Administracja publiczna ulega zwiększeniu o kwotę 65.211,95 zł w związku z dostosowaniem paragrafów do wykonania po okresie sprawozdawczym. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa następuje zwiększenie o kwotę 0,09 zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  ulegają zwiększeniu o kwotę 3.223 zł w związku z dostosowaniem paragrafów do wykonania po okresie sprawozdawczym. W dziale 758,  Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego następuje zwiększenie w wyniku pisma Ministra Finansów dotyczącego zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Tucholskiego na rok 2013 o kwotę 145.250 zł w związku z dofinansowaniem wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi. W związku z tym część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2013, po zwiększeniu wynosi 22.185.074 zł. W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia   o kwotę 25.688,65 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym. W dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia o kwotę 182.618,52 zł. w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym, które są wynikiem zawartych w ciągu 2013 roku nowych porozumień z innymi powiatami. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ulega zwiększeniu o 112.115 zł. W tym znajdują się środki z PFRON na dofinansowanie kosztów tworzenia zakładu aktywności zawodowej z przeznaczeniem na zakup 9 osobowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.  Te same zmiany zostały zawarte w wydatkach do budżetu. Do projektu uchwały jest autopoprawka. W Cekcynie odbyła się sesja Rady Gminy i zostały zwiększone środki na chodniki. To zostanie wprowadzone do budżetu. Poinformowała również, że w roku 2013 nie został uruchomiony debet, a na lokatach zarobiono około 70.000 złotych. 
  
Posiedzenie opuścił Pan radny Michał Gaca. 
  
Komisja w wyniku głosowania 5 glosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r. 
2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2013 
  
Komisja w wyniku głosowania 5 glosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2013. 
  
3) Komisja zapoznała się z następującymi projektami uchwał: 
1)      w sprawie zamiaru przeniesienia kształcenia z Technikum Mechanicznego, Technikum Ekonomicznego, Technikum Handlowego, Technikum Gastronomicznego, Technikum Informatycznego oraz Technikum Logistycznego w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi do Technikum nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi, 
2)      w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Mechanicznego, Technikum Ekonomicznego, Technikum Handlowego, Technikum Gastronomicznego, Technikum Informatycznego oraz Technikum Logistycznego w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi, 
3)      w sprawie zamiaru przeniesienia kształcenia z Technikum Agrobiznesu, Technikum Ekonomicznego, Technikum Architektury Krajobrazu oraz Technikum Rolniczego w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi do Technikum nr 2 w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi, 
4)      w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Agrobiznesu, Technikum Ekonomicznego, Technikum Architektury Krajobrazu oraz Technikum Rolniczego w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi. 
  
Pani Lucyna Karnowska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia omówiła przedstawione projekty uchwał. Poinformowała, że tok postępowania został uzgodniony z Wydziałem Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. 
  
Komisja w wyniku głosowania 5 glosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących zaopiniowała pozytywnie wymienione wyżej projekty. 
  
p. Przewodniczący – stwierdził, że w przyszłym roku będzie bardzo mało inwestycji. 
p. Wicestarosta – jednak ten rok kończy się w lepszych nastrojach niż ubiegły. Jest Zakład Aktywności Zawodowej. 50 osób znajdzie zatrudnienie. W czwartek w Dworze Artusa będzie odbierana nagroda za Borowiackie Szlaki i Labirynty Natury. Młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących została wyróżniona na Camerimage za przygotowany film. 
p. Przewodniczący – stwierdził, że to dużo pozytywnych wieści. Dodał, że w tym roku ani razu nie mówiono o Szpital. Szpital się rozwija, powstają nowe usługi. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z 28 posiedzenia Komisji, który został przyjęty 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
  
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                                       Przewodniczący Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                 Andrzej Myszkowski

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (25 listopada 2013)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (5 lutego 2014, 10:50:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 899