Protokół Nr 33/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia z dnia 27 czerwca 2014 r.

Protokół nr 33/2014 
Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, 
z posiedzenia, które odbyło się 27 czerwca 2014 r. 
 
Obecni według list obecności (7 osób) oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu, p. Henryka Dziurzyńska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. 
  
Posiedzeniu przewodniczył pan Andrzej Myszkowski – Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia. 
  
Tematyka posiedzenia: 
1.      Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2013. 
2.      Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 2013 r. 
3.      Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące. 
  
Pan Przewodniczący zaproponował, aby rozpocząć posiedzenie od punktu 2. Komisja wyraziła zgodę na zmianę. 
  
Ad. 2. 
p. Przewodniczący – poprosił o omówienie najistotniejszych rzeczy i przedstawienie problemów z jakimi boryka się Urząd Pracy. 
p. H. Dziurzyńska – poinformowała, że Urząd Pracy złożył wniosek o dodatkowe środki. Zmieniły się przepisy i osoba bezrobotna musi być przypisana do konkretnego pracownika. Jeden pracownik ma po kilkaset bezrobotnych. Ustawa zmieniająca te zasady weszła w życie 27 maja. Zmieniło się też 14 rozporządzeń. Wdrażane są różne formy aktywizacji bezrobotnych. Każda forma musi się zakończyć zatrudnieniem. Umowy o pracę w zależności od formy są na okres 6 lub 3 miesięcy. Nacisk kładziony jest też na aktywizację osób do 30 roku życia. Jeżeli bezrobotny znajdzie sam pracodawcę to staż wynosi 6 miesięcy, a następnie 6 miesięcy umowa o pracę. Jeżeli miejsce pracy znajduje się ponad 80 kilometrów od miejsca zamieszkania to można otrzymać bon na zakwaterowanie. Są również bony zatrudnieniowe. Jeżeli pracodawca nie utrzyma tego miejsca pracy to musi zwracać pieniądze. Urząd Pracy jest oceniany na podstawie efektywności. Efektywność zatrudnieniowa jest powyżej krajowej. Gorzej wygląda efektywność kosztowa. Średnia krajowa efektywności kosztowej wynosi 11.000 zł, a w Powiecie Tucholskim jest to 12.000 zł. Efektywność będzie weryfikowana na podstawie danych z ZUS. Urzędy pracy będą miały podgląd na ZUS. Od ubiegłego roku jest już połączony system komputerowy z gminami. Położono nacisk na aktywizację osób korzystających z pomocy społecznej. Zmieniły się zasady dotyczące robót publicznych.  Czas zatrudnienia musi wynosić dokładnie 6 miesięcy. Jeżeli osoba będzie zwolniona to należy przyjąć w jej miejsce kolejną. 
p. Przewodniczący – zapytał, czy te zmiany uaktywnią pracodawców. Zauważył, że bezrobotni na pracach interwencyjnych miesiąc przepracowują i idą do lekarza. 
p. H. Dziurzyńska – wójtowie zgłaszają ten problem. PUP ma pomagać najtrudniejszym grupom. Wprowadzono profilowanie bezrobotnych. 60% bezrobotnych jest w II profilu. 
p. Przewodniczący – stwierdził, że czas pokaże czy to przyniesie pozytywny skutek. PUP udzielał pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Kilka osób w Bysławiu podjęło taką działalność i sobie radzą. Zapytał, czy to będzie kontynuowane. 
p. H. Dziurzyńska – są wprowadzane pożyczki dla bezrobotnych, ale będą one realizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Oprocentowanie będzie wynosiło 0,25 % stopnia redyskonta weksla. PUP nie miał osób, które zwracały tą pożyczkę. 
p. P. Mówiński – zauważył, że jest kilka działań, które dają większą elastyczność. Jednak dopóki nie ruszy gospodarka niewiele się zmieni. 
  
Radni nie mieli pytań, dlatego Przewodniczący zamknął ten punkt posiedzenia. 
  
Ad. 1. 
p. Starosta – poinformowała, że na bieżąco realizowany jest program naprawczy. W tym zakresie odbyła się kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej i protokół jest bez zaleceń. Jeśli chodzi o sprzedaż mienia to wykonane zostało ono w ponad 100 procentach. Udało się zbyć więcej działek, niż to było zakładane. Sytuacja Powiatu jest stabilna. Jednak problemy są, bo łatwiej się gospodaruje kiedy nie ma tak wielkich długów. Dochody i wydatki budżetu są realizowane na bieżąco. 
p. Przewodniczący – poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu. 
  
Radni nie mieli pytań. 
  
Komisja w wyniku głosowania 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2013 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym. 
  
Komisja 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się wnioskuje o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Tucholskiego. 
  
Ad. 3. 
p. Skarbnik – omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r. Poinformowała, że na sesji zostanie wprowadzona autopoprawka, która znajduje się w załączeniu do oryginału protokołu. Zarząd podpisał dwie umowy partnerskie. Pierwsza umowa dotyczy Gminy Tuchola i budowy chodników a druga zwiększenia dotacji od Gminy Śliwice. W wyniku oszczędności poprzetargowych na drodze Tuchola – Tleń pozostała kwota, która może zostać wykorzystana na dalszą część zadania. Musi to jednak zostać rozpisane jako nowe zadanie. 
p. Przewodniczący – zapytał, czy Zakład Aktywności Zawodowej się bilansuje. 
p. Skarbnik – w zmianie budżetu jest wprowadzony nowy projekt odnośnie Zakładu Aktywności Zawodowej. 
p. Starosta – ten projekt dotyczy wprowadzania pracujących tak osób na otwarty rynek pracy. 
p. P. Mówiński – do budżetu Zakładu były dokładane środki, bo Zakład się nie bilansował. 
p. Starosta – w chwili obecnej Zakład wypracowuje dobre dochody z usług cateringu i sali zabaw.
p. Skarbnik – w Zakładzie doposażono bazę hotelową i kuchnię. Ponadto wydzielono miejsce na kinderbale. Przewidziano też wynagrodzenia 5 osób, które będą zatrudnione przez rok na otwartym rynku pracy. 
p. Przewodniczący – zapytał, gdzie są gromadzone dochody z działalności ZAZ. 
p. Skarbnik – poinformowała, że te dochody są przeznaczane na działalność Zakładu. 
  
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r.(7-0-0). 
  
p. Starosta – poinformowała, że 30 czerwca odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółki Szpital Tucholski. 
  
Komisja w wyniku głosowania 7 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących przyjęła protokół z 32 posiedzenia Komisji. 
  
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                   Andrzej Myszkowski
 
 
                                                
                      
 
                      
 

Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (27 czerwca 2014)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (1 października 2014, 14:49:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 619

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij