Protokół Nr 35/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia z dnia 27 października 2014 r.

Protokół nr 33/2014 
Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, 
z posiedzenia, które odbyło się 27 października 2014 r. 
 
Obecni według list obecności (6 osób) oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu, p. Zofia Reszka – Sekretarz Powiatu, p. Jacek Lorczak – Naczelnik Wydziału Administracyjno - Gospodarczego. 
  
Posiedzeniu przewodniczył pan Andrzej Myszkowski – Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia. 
  
Tematyka posiedzenia: 
1.      Działania Powiatu w przeciwdziałaniu narkomanii. 
2.      Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące. 
  
Ad. 1. 
p. Przewodniczący – Powiat jest organem prowadzącym szkoły ponadgimnazjalne i tam temat narkomanii jest tematem na czasie. Poprosił o przedstawienie informacji na temat działań jakie podejmuje Powiat w zakresie przeciwdziałania temu zjawisku. 
p. Sekretarz – poinformowała, że nie będzie ponownie przedstawiała tego co było robione w ubiegłym roku. Temat ten wynika z Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Obywateli i Porządku Publicznego. W związku z zaproszeniem na Komisję wystąpili do Sanepidu i Komendy Powiatowej Policji. Odczytała informację o działaniach tych jednostek, która znajduje się w załączeniu do oryginału protokołu. 
p. J. Lorczak – ponadto profilaktyką zdrowotną zajmują się szkoły. Prowadzone są programy profilaktyczne poruszające tematykę uzależnień. 
p. P. Mówiński – działania zawarte w programach mają charakter standardowy. Pięć lat temu w Zespole Szkół Ogólnokształcących było przeprowadzone badanie dotyczące narkotyków i wyniki były niepokojące. Ta diagnoza się potwierdza. Policja zatrzymuje uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Część z tych uczniów robi z tego biznes, część bierze. Problem zaczyna się już w podstawówkach. W Lubiewie odbyło się spotkanie z nauczycielami i rodzicami. Szkoły, nauczyciele nie podejmują działań. Nie zgłaszają incydentów na policję, bo się boją o swoje rodziny. Standardowe środki wskazują na to, że jest to wysoce niewystarczające. Powiat nie jest pierwszym ogniwem, które powinno zabezpieczyć środki. Zastanawia się, czy nie można pozyskać środków na walkę z tymi zagrożeniami. Narkotyki to dość świeża sprawa i trudno sobie z tym poradzić. Problemem są też dopalacze. To są substancje, które na bieżąco są modyfikowane. Pojawił się tzw. krokodyl, specyfik z Rosji, który powoduje straszną śmierć. Wydaje się wszystkim, że Powiat jest bezpieczny, ale jeśli chodzi o narkotyki, to nie jest już tak bezpiecznie. Obawia się, że zjawisko będzie się nasilało. Może warto uświadomić młodzieży jaka jest odpowiedzialność karna. Twardo powiedzieć jakie są konsekwencje. Potrzebna jest też prewencja i osoby, które są w stanie w miarę precyzyjnie wychwycić problem. Jeżeli chodzi o ten temat to jest sporo do zrobienia. 
p. Przewodniczący – jest też nowy specyfik powodujący omamy, manie, stany podobne do schizofrenii. To co kolega przed chwilą powiedział jest niezwykle istotne. W poprzedniej kadencji odbyła się konferencja, na której były poruszane również te tematy. Może warto byłoby zorganizować spotkanie z rodzicami, z aptekarzami. Taki wykład mógłby uzmysłowić jak bardzo dostępne są takie środki. 
p. P. Mówiński – pan, który prowadził zajęcia w Lubiewie uświadomił, że nawet osoba, która wyszła z nałogu po kilku latach może mieć nawrót np. powodujący zanik świadomości. Zagrożenia są potworne. Młodzi ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Po raz pierwszy na tym spotkaniu w Lubiewie był świadkiem, że grono pedagogiczne po wykładzie było w szoku. Ten pan uświadomił, że może dać wiedzę dyrektorowi, ale rzadko dyrektorzy i szkoły decydują się na podjęcie działań. 
p. Sekretarz – stwierdziła, że na ten cel mogłyby być wydatkowane środki z funduszów alkoholowych w gminach. 
p. P. Mówiński – Lubiewo prawdopodobnie skorzysta z tego. Prawda jest też taka, że może się wydawać rodzicom, że ich dzieci to nie dotyczy, ale jest bardzo duża presja środowiska, kolegów. 
p. Przewodniczący – zapytał, czy Powiat ma jakieś możliwości, aby ten temat podjąć w następnej kadencji. Może uda się pozyskać jakieś środki. 
p. P. Mówiński – uczniowie naszych szkół ponadgimnazjalnych są objęci też programami alkoholowymi. Jest uruchamiany dyżur specjalisty. Można byłoby rozmawiać z gminami. Jeżeli te problemy zostaną wychwycone w szkołach podstawowych to później będzie mniej pracy. 
  
Radni nie mieli dalszych uwag, dlatego Przewodniczący zamknął ten punkt posiedzenia. 
  
Ad. 2. 
Analiza materiałów sesyjnych: 
1)  projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r. 
p. Skarbnik – poinformowała, że dochody i wydatki budżetu ulegną zwiększeniu o kwotę 156.188,98 zł. W dziale 600 Transport i łączność dokonuje się zmniejszenia o kwotę w związku z niewykorzystaniem dotacji na chodniki. W dziale 630 Turystyka następuje zwiększenie o 6 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zmniejszenia o kwotę 5.000 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji. W rozdziale 71015 dokonuje się zwiększenia o 8.000 zł w związku z dotacją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W dziale 750 Administracja publiczna następuje zwiększenie o 3.000 zł w związku z urealnieniem dochodów. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne następuje zwiększenie dotacji o kwotę 40.048 zł na wydatki związane z wypłatą świadczeń dla funkcjonariuszy oraz na pokrycie części kosztów bieżącego funkcjonowania Komendy Straży Pożarnej. W dziale 756 i 758 również dokonuje się urealnienia dochodów w stosunku do planu. W dziale 801 dokonuje się zwiększenia o kwotę 117.000 zł w związku z urealnieniem dochodów na wniosek dyrektorów szkół. W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze dokonuje się zwiększenia o kwotę 41.300 zł w związku z urealnieniem dochodów, zgodnie z zawartymi porozumieniami z innymi powiatami. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej dokonuje się zmniejszenia o kwotę 150.000 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w rozdziel 85204 Rodziny zastępcze o kwotę 56.000 zł w związku z urealnieniem dochodów, które są wynikiem zawartych w ciągu 2014 oku nowych porozumień z innymi powiatami. Po stronie wydatków w dziale 600 Transport i łączność dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami zmniejszając rozdział o kwotę 549,13 zł w związku z zabezpieczeniem środków na podatek od środków transportowych. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zabezpieczeni środków na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte od osób fizycznych oraz prawnym na rzecz Powiatu Tucholskiego pod budowę ścieżki rowerowej Tuchola – Stobno. W dziale 710 Działalność usługowa dokonuje się zwiększenia w kwocie 7000 zł. W dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia w kwocie 56.378,11 zł w związku z zabezpieczeniem środków do końca br. W dziale 752 Obrona narodowa dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w kwocie 1.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków do końca roku. W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące dla nauczycieli zgodnie z potrzebami złożonym przez dyrektorów jednostek oświatowych. W związku z tym zmniejszeniu ulega dział Edukacyjna opieka wychowawcza, z którego przenosi się środki do działu 801. 
p. Przewodniczący – zapytał, czy powstały nowe rodziny zastępcze. 
p. Starosta – poinformowała, że powstały dwie takie rodziny. 
p. Skarbnik – dodała, że te zmiany zabezpieczają wydatki budżetu do końca roku. 
p. Przewodniczący – w mediach ukazała się informacja, że będą środki do zwrotu za dzieci niepełnosprawne. 
p. P. Mówiński – dotyczy to Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Są tu różne sprzężenia i od tego zależy wielkość środków. Jest to kwestia rzetelnego wypełnienia SIO. 
p. Starosta – dodała, że trwa postępowanie, które ma się zakończyć do końca listopada. 
  
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r. (6-0-0). 
  
2)  projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/310/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2014 
p. Przewodniczący – zapytał, czy w tym roku można się spodziewać dodatkowych środków z PFRON. 
p. Starosta – na razie nie ma żadnych decyzji. 
  
Komisja w wyniku glosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/310/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2014         (6-0-0). 
  
3)     projekt uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji projektu pn.: „Wysoka, Dom Pomocy Społecznej (XVIII-XIX w.), prace konserwatorsko – restauratorskie – IV etap” w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dziedzictw kulturowe – priorytet 1 – Ochrona zabytków oraz w ramach dotacji Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
p. Sekretarz – poinformowała, że uchwała dotyczy kolejnego etapu realizacji elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej. Zawsze wniosek pisany jest na całość, ale dofinansowywana jest część. Do zrobienia została część szczytowa. Termin składania wniosków jest do końca października. Wkład własny ma być pozyskany od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Z własnych środków będzie wykonany podjazd dla niepełnosprawnych. Będzie to kwota około 7.000 zł. Można też wpisać park i ubiegać się o dofinansowanie. Na tereny zielone corocznie składane są wnioski. Przy wjeździe są nowe nasadzenia. Wykonawca poprzedniego etapu zgodził się również odnowić orły przy bramie. Wjazd teraz wygląda bardzo ładnie. 
  
Komisja w wyniku glosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji projektu pn.: „Wysoka, Dom Pomocy Społecznej (XVIII-XIX w.), prace konserwatorsko – restauratorskie – IV etap” w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dziedzictw kulturowe – priorytet 1 – Ochrona zabytków oraz w ramach dotacji Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko – Pomorskiego (6-0-0). 
  
p. Skarbnik – dodała, że do zmiany budżetu będzie na sesję wniesiona autopoprawka. Zakład Aktywności Zawodowej wypracowuje już ponadplanowe przychody. Będzie to wprowadzone do budżetu i przeznaczone też na wydatki. 
  
p. Przewodniczący – poinformował, że wpłynęła odpowiedź na wniosek z ostatniego posiedzenia Komisji. Odczytał odpowiedź, która znajduje się w teczce Komisji. 
  
Na zakończenie Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za 4 lata współpracy i działalności. Stwierdził, że sam fakt, iż się nie mówi o Szpitalu to wielka sprawa. W Szpitalu dobrze się dzieje, pozyskuje on dobre kontrakty. 
  
p. P. Mówiński – podziękował za prowadzenie Komisji. 
Pani Starosta i Pan Przewodniczący Rady również podziękowali za współpracę przez te cztery lata. 
  
Komisja w wyniku głosowania 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących przyjęła protokół z 34 posiedzenia Komisji. 
  
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                                       Przewodniczący Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                 Andrzej Myszkowski

Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (27 października 2014)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (4 listopada 2014, 13:46:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 594

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij