ZAPYTANIE OFERTOWE - „ZAKUP PRZEDŁUŻENIA LICENCJI OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO ESET”


I.      Zamawiający:
Powiat Tucholski, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, NIP: 5611327276, fax (52) 5590701,
e-mail: starostwo@tuchola.pl
Dodatkowych informacji udziela:  Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Tucholi, p. Szymon Hoppe, Tel. (52) 5590750.

II. Przedmiot zamówienia:
a) Eset Endpoint Antyvirus Suite – przedłużenie 100 licencji dla Starostwa Powiatowego w Tucholi (ochrona dla stacji roboczych i serwerów),
b) okres ważności licencji - na 12 miesięcy
c) Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie było z legalnego źródła;
d) termin realizacji zamówienia –  3 dni robocze od dnia zamówienia oprogramowania;
e) Wykonawca dostarczy w postaci elektronicznej oprogramowanie na własny koszt do siedziby Zamawiającego;
f) w przypadku zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących oprogramowania lub  kompletności dokumentacji, Zamawiający odmówi odbioru podając pisemnie powody odmowy i  termin usunięcia stwierdzonych usterek;
g) Wykonawca na własny koszt i na własne ryzyko usunie stwierdzone usterki; po usunięciu usterek procedura odbioru zostanie powtórzona;
h) w ramach opieki serwisowej świadczonej przez Wykonawcę, Zamawiający będzie miał prawo do: zdalnego wsparcia technicznego i zdalnej  aktualizacji;
i) okres gwarancji na oprogramowanie będzie zgodny z gwarancją producenta i liczony będzie od dnia dostarczenia oprogramowania; w ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia nieodpłatnie wszystkich usterek dostarczonego oprogramowania lub dostarczonej dokumentacji.
j) reklamacje będą zgłaszane wykonawcy w formie pisemnej. Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia usterek w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia;
k) zapłata za dostarczone oprogramowanie nastąpi w drodze przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie do 10 dni, od dnia  prawidłowo wystawionej  i dostarczonej faktury.

III. Sposób składania oferty:
Ofertę należy dostarczyć do dnia 30 listopada 2020 r. do godz. 09:00 na adres e-mail Starostwa Powiatowego w Tucholi:  starostwo@tuchola.pl z adnotacją w tytule „oferta na aktualizację oprogramowania antywirusowego”.

IV. Sposób wyboru oferty:
O wyborze oferty decydować będzie najniższa cena. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

Z upoważnienia Starosty Tucholskiego
Maciej Korda
Sekretarz Powiatu Tucholskiego


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT. PRZEDŁUŻENIA LICENCJI OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

Informujemy, że złożono 4 oferty dot. aktualizacji oprogramowania antywirusowego dla  Starostwa Powiatowego w Tucholi. W wyniku przeprowadzonego postępowania za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy: Ditri Sp. z o.o., ul. Okólna 15D, 05-123 Chotomów.
Ww. firma zaoferowała przedmiot zamówienia za kwotę 4699,83 zł brutto (słownie: cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 83/100)

metryczka


Wytworzył: Maciej Korda (24 listopada 2020)
Opublikował: Jacek Lorczak (24 listopada 2020, 19:17:15)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (1 grudnia 2020, 20:18:18)
Zmieniono: Aktualizacja informacja - rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 547