6


Protokół nr 6
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 28 listopada 2011 r. 
w Starostwie Powiatowym w Tucholi, ul. Pocztowa 7
 
Obecni według listy obecności. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu.
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Analiza projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 r.
2.      Przygotowanie projektu planu pracy Komisji na 2012 r.
 
Ad. 1.
p. Przewodnicząca – poprosiła panią Skarbnik o omówienie projektu budżetu Powiatu na 2012 r.
p. Skarbnik – poinformowała, że dochody budżetu Powiatu Tucholskiego w  2012 r., planuje się osiągnąć w kwocie 62.031.719,90 zł, w tym: dochody bieżące 47.625.989,00 zł, dochody majątkowe 14.405.730,90 zł, co w porównaniu z planem roku 2011 stanowi 89,83%, tj. mniej o 7.023.324,94 zł. Jest zaplanowana nadwyżka w wysokości 2.700.000 zł  na spłatę  wcześniej zaciągniętych kredytów  i obligacji. W dziale 010 planuje się osiągnąć dochody zgodnie z dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.000,00 zł, na klasyfikację gruntów. Te środki będą wydatkowane na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, scalanie i wymianę gruntów rolnych, klasyfikację gruntów itp. W dziale 020 – Leśnictwo i łowiectwo znajdują się środki w  wysokości  160.000,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów na zalesianie oraz kwota 131.500 zł na nadzór nad gospodarką leśną. W dziale Ochrona środowiska zaplanowane są wpływy i wydatki z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 190.000,00 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł. Część środków zaplanowano przeznaczyć na termomodernizację DPS w kwocie 40.000,00 zł, oraz 60.000,00 zł na planowaną termomodernizację Szpitala Tucholskiego. W ramach wydatków zaplanowano też dotacje dla spółek wodnych w wysokości 18.000 zł. Zarząd planuje też zrobienie odwodnienia przy budynkach Starostwa. Zadania inwestycyjne są zaplanowane na kwotę 14.042.950,40 zł.  Na drogę Żalno – Drożdzienica planuje się 3.600.000 zł, z tego 1.000.000 zł z budżetu państwa i 700 tys. z Gminy Kęsowo. Przebudowa drogi Trzebciny-Tleń ma być wykonana w kwocie 1.500.000 zł  z budżetu Powiatu Tucholskiego i 1.500.000 zł z budżetu Powiatu Świeckiego. Planowane jest też dofinansowanie dotyczące budowy komendy policji w wysokości 20.000 zł. Na zadanie pn. Rozbudowa i modernizacja Szpitala Tucholskiego zaplanowana jest kwota 2.995.512,50 zł, w tym 760.000 zł na wykupy wierzytelności. Na termomodernizację DPS planowane jest pozyskanie kwoty 177.228 zł z dotacji i 44.307 zł środków własnych. Projekt Borowiackie Szlaki został przeniesiony z realizacją na 2012 r. Tu mieszczą się zakupy i budowa infrastruktury. 
 
Komisja dokonała analizy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 r. Komisja zwróciła szczególną uwagę na podstawy tworzenia dochodów i wydatków oraz na zagrożenia, jakie mogą wystąpić podczas realizacji tego budżetu.
Dochody budżetu Powiatu zostały ustalone w wysokości 62.031.719,90 zł w oparciu m.in. o:
-     przewidywaną przez Ministerstwo Finansów kwotę subwencji ogólnej,
-     wstępne informacje o wielkości dotacji na zadania zlecone i własne powiatu  oraz dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
-     przewidywane wykonanie dochodów przez jednostki organizacyjne Powiatu w 2012 r.,
-     zawarte porozumienia na dotacje z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
-     przewidywane zmiany organizacyjne w jednostkach.
Komisja zauważyła, że w strukturze dochodów  największy udział ma subwencja ogólna tj. 49,9 %, dochody własne w wysokości 35,45 % oraz dotacje w wysokości 14,76 %.
 
p. Przewodnicząca – zauważyła, że w projekcie budżetu zaplanowana jest sprzedaż działek budowlanych. Następuje spadek cen nieruchomości i może być trudność ze sprzedażą.
p. P. Mówiński – zauważył, że do tego dochodzą trudności z pozyskaniem kredytów budowlanych. Mówi się już głośno o wzroście składki rentowej o 2 %, które będzie po stronie pracodawcy.
p. A. Myszkowski – dodał, że trzeba wziąć też pod uwagę to, że są problemy ze zwrotem środków od Marszałka Województwa z tytułu zrealizowanych projektów.
 
Komisja widzi następujące zagrożenia związane z wykonaniem dochodów w planowanej wysokości:
1)     obniżenie subwencji oświatowej w wyniku obniżenia ilości uczniów,
2)     problem ze sprzedażą majątku w związku z tendencją spadkową cen nieruchomości i zaostrzeniem kryteriów uzyskania kredytu bankowego,
3)     obniżenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,
4)     pogarszanie się sytuacji na rynku pracy.
 
Wydatki budżetu Powiatu zostały ustalone  na kwotę 59.331.719,90 zł. Do ich ustalenia wzięto pod uwagę m.in. wzrost wynagrodzeń  dla nauczycieli od września 2012 r., wzrost cen towarów i usług oraz wydatki w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2011.
 
p. A. Ziegler – poinformowała, że w działach związanych z oświatą zaplanowano wydatki w wysokości 20.419.548,50 zł. Subwencja oświatowa zaplanowana została na kwotę 23 milionów złotych. Zakładać jednak należy, że subwencja będzie niższa.
p. Przewodnicząca – zapytała o inwestycję związaną ze Szpitalem Tucholskim.
p. Skarbnik – poinformowała, że w budżecie zaplanowano zakończenie inwestycji z kwotą 2.235.512,50 zł oraz środki z przeznaczeniem na wykup wierzytelności w wysokości 760.000 zł.
p. Przewodnicząca – zapytała, czy wydatki obejmują niezbędny zakres prac remontowych w jednostkach.
p. A. Ziegler – poinformowała, że w szkołach jest wyraźny spadek środków na remonty, ale bardzo duże remonty odbyły się w roku bieżącym.
p. Skarbnik – dodała, że środki na remonty i drobne naprawy bieżące są zabezpieczone. Ponadto poinformowała, że zaplanowano dotację dla Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w wysokości 10.000 zł na Uniwersytet III Wieku. Zmniejszono wielkość środków na dotacje na ochronę zabytków do 30.000 zł. Na tym samym poziomie pozostały dotacje dla stowarzyszeń na kulturę  i sport. 
 
Komisja widzi następujące zagrożenia dotyczące realizacji wydatków w planowanej kwocie:
1)     brak zabezpieczenia środków w budżecie na 2 % wzrost składki rentowej po stronie pracodawcy,
2)     brak zabezpieczenia w budżecie środków w dziale 852 – Pomoc społeczna na zabezpieczenie środków na pieczę zastępczą,
3)     brak podpisanego porozumienia w sprawie dokończenia inwestycji w Szpitalu Tucholskim.
 
p. Skarbnik – omówiła Wieloletnią Prognozę Finansową. Poinformowała, że jest ona konsekwencją zadań wpisanych do budżetu.
p. Przewodnicząca – zauważyła, że na chwilę obecną nie ma porozumienia na dokończenie inwestycji w Szpitalu.
p. A. Myszkowski – zapytał, czy kwota zapisana w budżecie pozwoli zakontraktować nowe usługi medyczne.
p. P. Mówiński – uważa, że wprowadzenie dwóch inwestycji drogowych zagraża wskaźnikom. Nie wie, jaki tytuł ma Świecie żeby dołożyć do zadania należącego do Powiatu Tucholskiego.
 
Komisja szczegółowo przeanalizowała wielkość wydatków inwestycyjnych związanych z dokończeniem inwestycji pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Tucholskiego”. W projekcie budżetu występuje kwota 2.235.512,50 zł brutto. Według wyjaśnień pana Wicestarosty kwota ta w pełni zabezpieczy zakończenie inwestycji w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim z udziałem środków RPO.
Komisja jednakże podnosi, iż uzgodnienia te nie są potwierdzone w formie pisemnej, tj. brak jest aneksu do Porozumienia między Powiatem a Szpitalem, a następnie aneksu do umowy między Wykonawcą i Szpitalem.  Dopiero potwierdzenie tych kwot przez strony Porozumienia i umowy w formie pisemnej uwiarygodnią tą kwotę.
Komisja ponownie podnosi, że budżet ma zabezpieczać dokończenie inwestycji w Szpitalu Tucholskim, w tym też prawidłową realizację warunków uzyskania bezzwrotnego dofinansowania w ramach RPO WK-P na lata 2007 – 2013.
Reasumując, Komisja zauważa, że istnieje duże zagrożenie niewykonania planowanych dochodów, co przy planowanych inwestycjach w wydatkach może spowodować zachwianie wskaźników określających kondycję finansową Powiatu.
Komisja wnosi o ograniczenie inwestycji z dużym udziałem środków własnych Powiatu. Należy wyłącznie realizować inwestycje o wysokim stopniu bezzwrotnego dofinansowania.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 r. wraz z powyższymi wnioskami pięcioma głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.
 
Ad. 2.
p. Przewodnicząca – poprosiła o zgłoszenie tematów do planu pracy Komisji na 2012 r.
 p. A. Ziegler – zaproponowała temat: „Zabezpieczenie w sprzęt informatyczny. Pozyskanie środków zewnętrznych na urządzenie i doposażenie pracowni komputerowych powstałych ze źródeł zewnętrznych w jednostkach oświatowych na przykładzie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych”.
p. P. Mówiński – zaproponował temat: „Ocena realizacji Strategii Rozwoju Powiatu”.
p. M. Boliński – zaproponował temat: „Analiza oszczędności z tytułu zmian organizacyjnych w Starostwie, w połączeniu z innymi jednostkami organizacyjnymi za 2011 r.” oraz „Analiza wniosków Komisji Rady Powiatu za 2011 r. i I połowę 2012 r.”
p. A. Myszkowski – zaproponował temat: „Ocena działalności Domu Dziecka” oraz „Wypełnienie porozumienia partnerskiego pomiędzy Powiatem i Spółką „Szpital Tucholski” na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Tucholskiego”.
 
Dodatkowo uzgodniono telefonicznie z członkami Komisji termin kontroli w lutym z następującym tematem: „Analiza wykorzystania samochodów służbowych przez Starostwo Powiatowe”.
 
Komisja zaakceptowała plan pracy w następującej formie:
 
1.     Styczeń
– Ocena działalności Domu Dziecka.
2.     Luty
– Analiza wykorzystania samochodów służbowych przez Starostwo Powiatowe.
3.     Marzec
– Zabezpieczenie w sprzęt informatyczny. Pozyskanie środków zewnętrznych na urządzenie i doposażenie pracowni komputerowych powstałych ze źródeł zewnętrznych w jednostkach oświatowych na przykładzie  Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych.
4.     Kwiecień
– Ocena realizacji Strategii Rozwoju Powiatu.
5.     Maj
– Analiza oszczędności z tytułu zmian organizacyjnych w Starostwie, w połączeniu z innymi jednostkami organizacyjnymi za 2011 r.
6.     Czerwiec
– Ocena wykonania budżetu za 2011 rok.
– Przygotowanie opinii oraz wniosku absolutoryjnego.
7.     Wrzesień
– Ocena wykonania budżetu za 6 miesięcy 2012 r.
– Analiza wniosków Komisji Rady Powiatu za 2011 r. i I połowę 2012 r.
8.      Październik
– Wypełnienie porozumienia partnerskiego pomiędzy Powiatem i Spółką „Szpital Tucholski” na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Tucholskiego”.
9.      Listopad
– Analiza projektu budżetu na 2013 rok.
10.    Grudzień
– Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2012r.
– Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.
 
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                                               Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                            Małgorzata Oller

Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (28 listopada 2011)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (8 maja 2012, 08:48:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1109

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij