8


Protokół nr 8
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 27 września 2012 r. 
w Starostwie Powiatowym w Tucholi, ul. Pocztowa 7
 
Obecni według listy obecności. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: p. Zofia Łącka  – Skarbnik Powiatu, p. Wiktor Metkowski – Wicestarosta Tucholski.
 
Tematyka posiedzenia: Ocena wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 6 miesięcy 2012 r.
 
Komisja zapoznała się z wykonaniem budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2012 r.
p. Przewodnicząca – poprosiła o dyskusję na powyższy temat.
 
p. A. Ziegler – zwróciła uwagę, że z subwencji oświatowej finansowane są wydatki bieżące. Od 1 września w wydatkach bieżących mieszczą się też podwyżki w oświacie. Nie można przewidzieć urlopu zdrowotnego.
p. Przewodnicząca – stwierdziła, że całość trzeba widzieć jako pewny system. Mówi się o oszczędnościach na delegacjach w Powiecie, ale to kwota 3 – 4 tysiące złotych. Uważa, że trzeba mówić o konkretnych oszczędnościach.
p. Wicestarosta – zauważył, że oddział w szkole przynosi zysk dopiero przy 35 uczniach.
p. Przewodnicząca – zapytała panią Skarbnik o uzasadnienie w którym mówi się o zwiększeniu wydatków uzasadniając to zmniejszenie subwencji. Zapytała co zmniejszono. Nie można uzasadniać wzrostu wydatków w oświacie zmniejszeniem subwencji.
p. Skarbnik – poinformowała, że zostały zdjęte wszystkie zadania inwestycyjne, nie tylko w oświacie. Dodała, że z subwencji miała pozostać kwota 1 miliona złotych, a taka kwota brakuje na oświatę. Te dane zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która przeprowadza dokładną analizę od 2009 r. do czerwca 2012 r. To uzasadnienie było również konsultowane i zostało potwierdzone.
p. A. Ziegler – do planu budżetu została przyjęta subwencja w planowanej wysokości. Plan się nie zmienił, a subwencja uległa zmniejszeniu. W związku z tym powstało niedoszacowanie w oświacie.
p. Skarbnik – poinformowała, że subwencja przeznaczona na miesiąc styczeń została w skonsumowana w grudniu 2011 r.
p. Przewodnicząca – zapytała, czy w sprawozdaniu za 2011 rok było to ujęte, że środki te wykorzystano w grudniu. Jej zdaniem takich zapisów nie było.
p. A. Ziegler – to sprawozdanie było przygotowywane przez poprzednią panią Skarbnik. Nie widziała takich zapisów w sprawozdaniu.
p. Przewodnicząca – stwierdziła, że na koniec roku 2009 była nadwyżka w wysokości 3.000.000 zł, w 2010 r. w wysokości 1.300.000 zł, a potem pokazał się debet.
p. Skarbnik – wolne środki, to były środki z kredytów. Pani Starosta wspominała, że dofinansowanie wynosiło 60 %. Teraz już nie ma takie możliwości, bo kredyt i odsetki powodują, że to dofinansowanie się znacznie zmniejszy. Inwestycja się zakończyła, a na środki Powiat czeka do dzisiaj. Budżet Powiatu jest za mały, aby pozwolić sobie na ponad 6.000.000 zł spłaty kredytów w ciągu roku.
 
p. P. Mówiński – spłata w tej wysokości dotyczy jednego przełomowego roku.
p. Przewodnicząca – zapytała gdzie w klasyfikacji mieści się wykup wierzytelności, czy w wydatkach inwestycyjnych, czy bieżących.
p. Skarbnik – do wydatków inwestycyjnych wchodzi rata spłaty. Wykup wierzytelności znajduje się w wydatkach inwestycyjnych, a w rozchodach są kredyty i obligacje.
p. P. Mówiński – już przy uchwalaniu budżetu było wiadomo, że będzie taka dramatyczna sytuacja. Wiadomo było, że subwencja będzie niższa od zakładanej i że trudno będzie zrealizować sprzedaż działek.
p. Przewodnicząca – analizując wskaźniki nasuwa się kilka spostrzeżeń. Sprawozdanie jest napisane szczegółowo i jest w nim zawarta prawda. Według niej, to że Komisje opiniowały sprawozdanie pozytywnie jest zdumiewające. Zapytała, jak można pozytywnie opiniować coś, co zmierza do programu naprawczego.
p. A. Ziegler – poinformowała, że na Komisji Edukacji zajmowali się działami, które dotyczą kompetencji Komisji. Obawy Komisji wzbudził jeden wskaźnik. Komisja nie wchodziła we wskaźniki zadłużenia.
p. Wicestarosta – zauważył, że bez programu naprawczego żadnych działań nie można podjąć.
p. Skarbnik – jest to trochę niezręczna sytuacja, bo nie można jeszcze na Komisjach przedłożyć tego programu naprawczego.
p. Przewodnicząca – zauważyła, że Regionalna Izba Obrachunkowa już w czerwcu wypowiedziała się na temat sytuacji Powiatu.
p. Skarbnik – poinformowała, że najpierw powinna być opinia RIO i dopiero potem można przygotować program naprawczy.
p. P. Mówiński – były pomysły programu naprawczego. Prezes RIO zażądał tego programu.
p. Przewodnicząca – przypomniała, że w czerwcu było stanowisko Komisji Rewizyjnej, w którym Komisja wnosi o podjęcie działań.
p. Skarbnik – poinformowała, że zostały podjęte działania. Nastąpiło miedzy innymi blokowanie wydatków. Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchylona. Na jej podstawie prezes RIO zobowiązał członków kolegium RIO do przygotowania opinii dla Powiatu i o podjęcie programu postępowania naprawczego.
p. Wicestarosta – dziwi się panu Mówińskiemu, że wyraża takie zdanie. Były podpisane umowy na pewne zadania.
p. P. Mówiński – stwierdził, że widząc taki a nie inny stan finansów przy wliczeniu wykupu wierzytelności do kwoty długu z pełną atencją Powiat wszedł w kolejne inwestycje. Nie były to twarde umowy, których nie można zerwać.
p. Przewodnicząca – stwierdziła, że analizowała budżet i nie widzi w nim oszczędności. Zwracała uwagę na fundusz płac i porównywała półrocze.
p. Wicestarosta – pracownicy oprócz pensji otrzymywali nawet do 70 % dodatków. To zostało zabrane i włączone do funduszu płac. Na kolegium RIO powiedział prawdę, co zdziwiło kolegiatów. Podziwiali za to. Zadeklarowali, że pomogą ze swej strony w działaniach zmierzających do otrzymania pożyczki z budżetu Państwa. Dodał, że gdyby miał świadomość sytuacji, to nie podjąłby się bycia Wicestarostą. Na wniosek byłej Pani Skarbnik do budżetu został wpisany zakup samochodu dla Starostwa. Zarząd jednak wycofał się z tej propozycji.
p. Skarbnik – zauważyła, że w żadnych protokole nie było zapisu, że został przekroczony próg zadłużenia 60 %.
p. Przewodnicząca – nie znosi spychotechniki i ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje. Uważa, że źle zaczęła się ta kadencja, od bilansu otwarcia i od wytykania tego co zostało źle zrobione. Od bilansu przerwano nić porozumienia. W poprzedniej kadencji nie padały w stronę poprzedniego Starosty oskarżenia. Chodzi tylko o to, aby coś wypracować i muszą być za tym wszyscy radni. Zapytała, czemu nie poproszono Komisji lub Przewodniczących do współpracy.
p. Wicestarosta – stwierdził, że wojowanie do niczego nie prowadzi. Nie jest to tylko w Radzie, jest to głębsze.
p. Przewodnicząca – stwierdziła, że jest ugodowa, ale pewnych sformułowań nie może zapomnieć. Uważa, że program naprawczy to poszczególne punkty do każdego działu budżetu. Na chwilę obecną znany jest projekt uchwały w sprawie zmian budżetu wraz z pożyczką.
p. A. Ziegler – subwencja oświatowa się zamyka jeżeli w pełnej wysokości jest przeznaczona na oświatę. Jeżeli 1.000.000 zł został wykorzystany w ubiegłym roku , to może zabraknąć środków na wynagrodzenia w listopadzie lub grudniu. Należy zamknąć ten rok, a potem wprowadzić oszczędności w oświacie. Wtedy można założyć, że jeżeli subwencja będzie wynosiła np. 20 milionów zł, to oświata musi się zamknąć w 18 milionach. Za budżetem na 2011 rok wszyscy głosowali jednogłośnie.
p. Przewodnicząca – przypomniała, że była dyskusja na sesji, aby powołać zespół, bo jest źle. W czerwcu mówiła, że Powiat idzie w złym kierunku. Jest Zarząd i Skarbnik, którzy powinni pilnować budżetu.
p. Skarbnik – jest wskaźnik i o tym mówi otwarcie.
p. Przewodnicząca -  zauważyła, że na wskaźniki wpłynęła też polityka lat 2011 i 2012. Powinny być w tym czasie ograniczone inwestycje. Radni nie siedzą w cyfrach i tabelkach.
p. Skarbnik – stwierdziła, że w trzy miesiące nie jest w stanie uzdrowić sytuacji. Nie chce odpowiadać za coś, czego nie zrobiła.
p. Wicestarosta – uważa, że wszystkie inwestycje były potrzebne, ale trzeba patrzeć na co nas stać.
p. P. Mówiński – zauważył, że nie było wiadomo ile jeszcze będzie potrzebnych pieniędzy na dokończenie inwestycji w Szpitalu, a Powiat wchodził w kolejne inwestycje.
p. A. Myszkowski – uważa, że cięcia to za mało. Szkolnictwo powinno zacząć przynosić dochód. Trzeba robić wszystko, aby było coraz więcej uczniów w szkołach powiatowych np. poprzez ściąganie z innych powiatów. Należy też uregulować sytuację czynszu ze Szpitalem, bo same oszczędności nie wystarczą. Ważna jest współpraca i wypracowanie wspólnego rozwiązania.
p. Przewodnicząca – uważa, że przyjmowanie tego bez programu naprawczego to brak pomysłu.
p. Wicestarosta – stwierdził, że według tego co mówiła pani Skarbnik na wszystko było nas stać.
p. P. Mówiński – zauważył, że na Komisjach mówiła co innego.
p. A. Myszkowski – zaproponował, aby spróbować zastanowić się nad stypendiami na dojazdy uczniów. Może to przyciągnie dodatkowych uczniów do szkół.
 
Komisja wypracowała następujące stanowisko: Komisja z zaniepokojeniem przyjmuje informację z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. Wprawdzie dochody i wydatki były realizowane zgodnie z zapisami uchwały budżetowej, jednak wskaźnik zadłużenia Powiatu na koniec czerwca 2012 r. przekroczył dopuszczalny poziom, co wskazuje na pogarszającą się sytuację finansową Powiatu. Komisja Rewizyjna już przy wprowadzaniu projektu planu na 2012 r. zwróciła uwagę na zagrożenia w związku z wykonaniem dochodów jak i wydatków. W podsumowaniu do przedstawionej informacji z wykonania budżetu Zarząd Powiatu potwierdza możliwość wystąpienia zagrożeń zarówno po stronie  wykonania dochodów jak i zwiększenia się wydatków do końca 2012 r. W miesiącu czerwcu 2012 r. przy ocenie wykonania budżetu za 2011 r. Komisja Rewizyjna wnosiła, aby Zarząd Powiatu w trybie pilnym wypracował i przedstawił Radzie Powiatu działania zmierzające do ograniczenia długu Powiatu Tucholskiego. Obecnie wprowadzenie i wdrożenie programu naprawczego w zakresie finansów Powiatu jest niezbędne dla  prawidłowej realizacji zadań własnych przez Powiat Tucholski. Komisja Rewizyjna zwraca uwagę, że dobry program naprawczy i jego skuteczne wdrożenie mogą być osiągnięte przy szerokiej współpracy Starostwa, jednostek organizacyjnych jak i całej Rady Powiatu.
 
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                                          Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                      Małgorzata Oller

Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (27 września 2012)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (3 grudnia 2012, 11:58:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1048

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij