9


Protokół nr 9/2012
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się 22 listopada 2012 roku
 
Obecni według listy obecności (5 członków Komisji) oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu, p. Wiktor Metkowski – Wicestarosta Tucholski, p. Wojciech Kociński – Członek Zarządu.
 
Komisja przyjęła protokół nr 8 z poprzedniego posiedzenia Komisji 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.
 
Tematem posiedzenia jest analiza projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r.
 
p. Przewodnicząca – poprosiła o przedstawienie podstawowych założeń dotyczących projektu budżetu Powiatu na 2013 r.
p. Skarbnik - przyjęto dochody w wysokości 52.421.043,97 złotych w oparciu o decyzję o subwencjach, o podatku dochodowym od osób fizycznych, decyzji o dotacjach celowych itd. Wydatki zostały zaplanowane na kwotę 48.314.956,99 zł. Budżet został zaplanowany z nadwyżką w kwocie 4.106.086,98 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów i obligacji w latach ubiegłych. Zabezpieczono środki na obsługę długu  publicznego w wysokości 2.651.615,00 zł.
p. Przewodnicząca – zapytała, czy kwota 759.036,12 zł nie jest w tych rozchodach. Dodała, że zgłoszono potrzeby dotyczące odsetek w wysokości 2.681.381,76 zł, a przyjęto w planie na 2013 rok mniejszą kwotę.
p. Skarbnik – ta kwota nie znajduje się w rozchodach. Kwota została przyjęta mniejsza, dlatego że 375.000 zł będzie się odpisywało co miesiąc w wysokości 31.250,00 złotych, ponieważ Szpital regularnie spłaca swój kredyt, którego Powiat poręczył. Jest to przyjęte zgodnie z założeniami programu naprawczego.
p. Przewodnicząca – uważa, że w zgłoszonych potrzebach powinno być prawidłowe wyliczenie i to samo ujęte w planie.
p. Skarbnik - to jest z wyliczenie z WPF. Przyjęto jedną inwestycję w 100% finansowaną przez samorząd Gminy Kęsowo i inwestycję w Gminie Cekcyn. Gmina Cekcyn przekazuje Powiatowi kwotę 68.000 złotych na remont, a my dajemy na drogę gminną. W inwestycjach jest też kończący się projekt „Borowiackie szlaki”. W Kęsowie 100% płaci Gmina Kęsowo, a w Cekcynie jest wymiana. Kęsowo 100% robi za swoje i jest to droga powiatowa, a Cekcyn robi drogę gminną.
p. Przewodnicząca - czyli decyduje o tym kategoria drogi, czy jest gminna czy powiatowa. Zapytała, czy Borowiackie szlaki to końcówka zadania i kiedy zgodnie z umową będzie fakturowanie tego.
p. Wicestarosta – poinformował, że obiekty stoją, a teraz będzie oznakowanie, tablice informacyjne. To jest to co zostaje na przyszły rok. To jest do zapłacenia, ale z pieniędzy otrzymanych z Ministerstwa.
p. P. Mówiński – dodał, że była zaliczka z Ministerstwa i ten etap był finansowany z zaliczki.
p. Przewodnicząca – zapytała, kiedy będzie zakończenie umowy na budowę.
p. Wicestarosta – stwierdził, że był odbiór, były usterki, potem odbiór po usterkach.
p. Skarbnik – poinformowała, że wszystko jest rozliczone z gminami. Zostało to, co jest do realizacji.
p. Przewodnicząca – zauważyła, że jest wzrost wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.
p. Skarbnik – poinformowała, że jest to zgodne z decyzją Ministerstwa Finansów. Jest to realne, bo patrząc na ten rok będzie ponadplanowe wykonanie. Przyjęto to, co jest w metryczce.
p. Przewodnicząca - to i tak wzrost prawie 19%. Według niej przeszacowany jest tu fundusz. Patrząc już na fundusz płac Starostwa i tendencje w gospodarce nie wskazuje się na taki wzrost.
p. W. Kociński – poinformował, że na koniec października była zapłacona faktura, ale pewne rzeczy są jeszcze do zrobienia. Za to, co znajduje się w projekcie budżetu będą wykonane jeszcze prace. Jest to znakowanie szlaków, tablice informacyjne, system GPS. Jest pomysł na wykonanie dodatkowego znakowania.
p. Przewodnicząca – Komisja patrzy na realność pozyskania dochodów. Jeżeli realne jest wykonanie ok. 3 mln złotych przyjmując wskaźniki 3% to i tak jest to przeszacowane.
p. M. Boliński – zauważył, że była podwyżka 3,8%
p. Przewodnicząca – w paragrafie jest niższa kwota. Plan w stosunku do wykonania jest niższy o prawie 802.000 złotych.
p. M. Boliński – zapytał, jaki w zeszłym roku był plan podatku dochodowego. Kwota była mniejsza. Teraz przekroczyliśmy to co było zaplanowane.
p. Przewodnicząca - stwierdza, że te dane są przeszacowane. Jest zapis w budżecie, że ten wskaźnik nie jest obowiązujący. W pozostałych wydatkach przyjęto symulację. Bardzo by chciała, aby były stałe przychody, ale nie ma przesłanek aby tak było.
p. Wicestarosta – Ministerstwo napisało, że tak ma być i tak jest przyjęte.
p. Przewodnicząca – pod to planujemy wydatki. Gdyby to utrzymać to pensje powinny wzrosnąć o 19%.
p. M. Boliński – jest to kwota, która się zmienia w ciągu roku. Jest przyjęta taka kwota i wszystko się zgadza.
p. P. Mówiński – uważa, że trzeba ocenić jaki jest wskaźnik bezrobocia.
p. Przewodnicząca – wzięła opinię z zeszłego roku i można powiedzieć, że Komisja stwierdziła to co się stało. Przyjmuje, że jeżeli będzie wykonanie 4 mln złotych, to przeszacowanie wyniesie około 640.000 złotych. W samym paragrafie 4010 jest mniej. Zapytała o ile w całym budżecie są niższe wynagrodzenia i  na jakiej podstawie Zarząd twierdzi, że to zostanie uzyskane.
p. Skarbnik – zauważyła, że będzie mniej oddziałów i  klasy łączone.
p. W. Kociński – dodał, że zawsze życzenia są rozbujane do granic możliwości.
p. Skarbnik - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zgłosił potrzeby 1.240.718 zł,  z tego 1.100.000 zł na wynagrodzenia.
p. Przewodnicząca – zapytała, czy ten projekt jest uzgodniony z dyrektorami jednostek.
 
Komisja przyjmuje do wiadomości informację p. Skarbnik i p. Wicestarosty, że obniżenie w dziale 801 wynagrodzenia w stosunku do zgłoszonych potrzeb jest uzgodnione z dyrektorami.
p. Wicestarosta - były dwa spotkania z dyrektorami i były pewne uzgodnienia. Jest to trudny budżet.
p. Przewodnicząca – zapytała, czy zachodzą przesłanki do tego, żeby tak było. Wątpliwości wzięły się z tego roku. Dwa spotkania powinny się przełożyć na ten poziom wynagrodzeń.
p. Skarbnik - patrzy na rozchody, potrzeby muszą być do wysokości umów o pracę.
p. Wicestarosta- we wszystkich paragrafach jest różne zapotrzebowanie. Polega na Naczelniku Wydziału Oświaty. On nad tym czuwał.
p. Przewodnicząca – zauważyła, że we wrześniu na sesji dokładano do budżetu oświaty 2 mln złotych.
p. W. Kociński – zauważył, że subwencja była zaplanowana w wysokości 23 mln złotych. Potem okazało się, że będzie ona wynosić 21 mln złotych i zabrakło 2 mln złotych.
p. Przewodnicząca – stwierdziła, że w czerwcu 2 mln złotych zostały zdjęte, potem we wrześniu 2 mln dodano na wynagrodzenia, uzasadniając zmniejszeniem subwencji.
p. A. Ziegler – zauważyła, że zwiększyły się wydatki, bo jest coraz więcej nauczań  indywidualnych.
p. Przewodnicząca – zapytała, jak Zarząd uzasadni, że ta kwota na wynagrodzenia wystarczy.
p. Wicestarosta – poinformował, że jest to wyliczone w stosunku do liczby etatów, umów.
p. Przewodnicząca – zapytała, gdzie w budżecie mieści się Zakład Aktywności Zawodowej.
p. Skarbnik – poinformowała, że w budżecie jeszcze go nie ma, bo nie będzie uruchomiony od 1 stycznia 2013r. Jak się pojawią pieniądze na wyposażenie i działalność to zostanie on ujęty w budżecie. Dotychczas otrzymane środki były na roboty budowlane.
p. W. Kociński - nie starczyło tych pieniędzy w tym roku na wszystko. Umowa mówi, że zadanie zostanie dokończone dopiero jak będą środki.
p. Przewodnicząca – zapytała, czy będzie mogła zobaczyć tę umowę na ZAZ-y i ile brakuje na wyposażenie.
p. W. Kociński – poinformował, że umowa jest dostępna. Wielkość środków na wyposażenie będzie zależna od negocjacji i potrzeb.
p. Przewodnicząca – zapytała, czy może się tak zdarzyć, że ten ZAZ może nie zostać uruchomiony.
p. W. Kociński – ZAZ będzie uruchomiony po uzyskaniu kolejnych środków. Nie ma środków na wyposażenie w tej chwili. Jest to podzielone na dwa etapy: prace budowlane i wyposażenie wraz z uruchomieniem. Może być, że będziemy czekać na pokazanie się nowych środków. Myśli, że ZAZ będzie uruchomiony w przyszłym roku.
 
Komisja wypracowała następujący wniosek: Komisja zauważa, że po stronie przychodów i kosztów nie zostały wpisane Zakłady Aktywności Zawodowej ze względu na brak środków na wyposażenie i uruchomienie.
 
p. Przewodnicząca – w 2012-2013 roku jest mniej oddziałów. Są łączone przedmioty.
p. A. Ziegler – poinformowała, że są dwie klasy Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Agrobiznesu. Wszystkie ogólne przedmioty mają razem, a rozchodzą się tylko na przedmioty zawodowe.
p. Skarbnik – dodała, że zmniejszone zostały etaty w bibliotece i w świetlicy. Jest to uzupełniane godzinami karcianymi.
p. Przewodnicząca – w dochodach znajduje się sprzedaż Białej i podwyżka czynszu dla Szpitala. W wypowiedziach prasowych, Pani Komendant Hufca wypowiadała się, że Komenda nie przewiduje zakupu Ośrodka. Prezes również się wypowiadał, że nie widzi możliwości takiego wzrostu czynszu.
p. Wicestarosta - opiera się na piśmie podpisanym przez p. Andrysiak. W piśmie tym jest napisane, że nie wyklucza się zakupu ośrodka po zakończeniu projektu. To jest pismo oficjalne i rozmowy będą trwały dalej. Jest to propozycja przyjęta w budżecie. Będą rozmawiać z Prezesem i Chorągwią i będą się starali to wprowadzić w życie. Jeżeli to nie wyjdzie to trzeba będzie poszukać innego źródła na pokrycie tego. W tym samym punkcie mówi się o Rudzkim Moście i sprzedaży działek. Przyjęli sprzedaż jednej działki. Prowadzone są negocjacje z Prezesem i przyjmując projekt obniżyli wielkość czynszu o połowę. W wyniku ostatniej negocjacji poinformował Prezesa, że przyjmują taką kwotę, ale mają przyzwolenie, że czynsz może wzrosnąć do 500 tys. złotych. Tak została nam ta różnica w środkach. Zarząd będzie szukał rozwiązania tego problemu. Jeżeli uda się w tym roku uzyskać pożyczkę lub na początku przyszłego roku, to będą tak gospodarzyli aby znaleźć na te rzeczy środki w budżecie.
p. P. Mówiński – zauważył, że kwoty są w programie naprawczym.
p. A. Ziegler - to nie musi być pozyskane z dochodów majątkowych, tylko muszą być znalezione te środki. Tak wytłumaczył to na sesji Pan Aleksiejew.
p. Wicestarosta - wymóg programu naprawczego jest taki, że do 2022r. zadłużenie powinno zejść do zera.
p. Przewodnicząca – była mowa o sprzedaży działek w drodze negocjacji. Zapytała,  jakie efekty to przyniosło.
p. Wicestarosta – poinformował, że nie było efektów, bo nie było zainteresowania.
p. Przewodnicząca – do uzgodnienia jest 460 tys. zł z czynszu ze Szpitala, sprzedaż działek i przychód z Białej.
p. Wicestarosta – stwierdził, że założenia mają to do siebie. Zauważył, że do budżetu w dochodach kilka razy przyjmowano Kamienicę.
p. Przewodnicząca – zapytała, czy sprzedaż Białej to realny dochód do uzyskania w 2013r., jeżeli jest umowa okresowa z warunkami rozwiązania.
p. Wicestarosta - jest zapis, że w przyszłości zakup może być realny. Jak tak będziemy patrzeć, to czy subwencja oświatowa jest realna? Każdy Zarząd robi projekt budżetu, a każda Komisja może wskazać swoje wnioski. Skoro to jest nierealne, to Komisja może wskazać inne źródło pokrycia.
p. Przewodnicząca - Komisja może stwierdzić, że to nierealne, ale nie jej rolą jest  wskazać. Kwota zadłużenia była już wcześniej wiadoma. Powstał poziom zadłużenia, ale problem jest w dochodach. Poziom zadłużenia był znany i to się nie zmienia.
p. M. Boliński – stwierdził, że to się zmienia, bo to jest spłacane z dochodów
p. Skarbnik – zauważyła, że dochody były zbyt wysoko założone.
p. M. Boliński – zapytał, jakie było prawdopodobieństwo zakupu Kamienicy za 1,5 mln złotych.
p. P. Mówiński – odpowiedział, że było wtedy zainteresowanie, byli chętni.
p. M. Boliński -głównym zadaniem jest teraz spłacanie kredytów i zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i funkcjonowanie.
p. Przewodnicząca – zapytała, czy ten budżet jest realny.
p. M. Boliński – stwierdził, że żaden do końca nie jest realny. Tutaj będziemy starali się pokryć to z innych źródeł.
p. P. Mówiński – zauważył, że inwestycje powinny skończyć się w 2011r.
p. Skarbnik - jeżeli zostanie przyjęty wniosek o udzielenie pożyczki to schodzimy ze wskaźników, a jeżeli nie to mamy przekroczony wskaźnik. Poinformowała, że była już na kolegium, bo było przekroczenie. Jest to naruszenie, ale nie ma konsekwencji.
p. Przewodnicząca - na ten moment Zarząd jest zobowiązany do przestrzegania ustawowych wskaźników, bo nie ma jeszcze informacji o pożyczce. To jest w oparciu o program naprawczy. Jego przyjęcie przez Ministerstwo oznacza pewne zmiany.
p. Skarbnik – zauważyła, że program jest przyjęty i jesteśmy na etapie realizacji. Realizujemy program naprawczy i budżet zawiera pożyczkę, której jeszcze nie ma.
p. Przewodnicząca – zauważyła, że wtedy nie można przekroczyć 60% zadłużenia.
p. A. Ziegler - jeżeli jest przekroczenie to jest to przyczyna opracowania programu naprawczego. W tym momencie wskaźnik przekroczony i pracujemy w programie naprawczym. Pożyczka może być, a nie musi. Wskaźnik będzie przekroczony.
p. Przewodnicząca – uważa, że tak trzeba było rozmawiać rok wcześniej.
p. A. Myszkowski – wnioskujemy o pożyczkę. Jak nie dostaniemy jej to w grę wchodzi sprzedaż udziałów szpitala, albo można rozejść się do domu.
p. A. Ziegler - kwota była ta sama. Wskaźnik wyniknął na skutek zmiany czegoś do czegoś.
p. Przewodnicząca – uważa, że trzeba było uciąć wydatki.
p. M. Boliński - wydatki były cięte, cały 2011 i 2012 rok. Inwestycje nie były tak rozbujane jak za Pana Mówińskiego.
p. Przewodnicząca - ma obawy, czy nie powtórzy się ta sama sytuacja jak w tym roku. Zapytała o cięcia na wynagrodzeniach.
p. P. Mówiński – zapytał, czy będzie pożyczka z Ministerstwa.
p. Wicestarosta - wszystko wskazuje na to, że tak. Dążyli, aby zapewnić środki na wynagrodzenia i to jest.
p. Skarbnik - w Starostwie są 62 osoby i płace są dokładnie wyliczone.
p. Myszkowski - widać, że cięte są wydatki i czekamy na pożyczkę. Kredyty musimy spłacać. Może ktoś chce zlikwidować te powiaty.
p. M. Boliński - te wszystkie działania powodują, że wskaźniki ulegną zmniejszeniu.
p. Przewodnicząca – w takim przypadku chyba niepotrzebnie wejdzie ta pożyczka.
p. A. Ziegler – uważa, że lepiej gdy będzie pożyczka, bo wtedy wskaźniki nie obowiązują.
p. P. Mówiński – uważa, że należy czekać na następne rozdanie środków unijnych i jeżeli nie inwestować to pozostanie tylko likwidacja.
p. A. Myszkowski - p. Kroplewski powiedział, że Szpital to w tej chwili konkretny majątek. To realny konkretny majątek, dlatego nie rozumie takich dyskusji. Nie można powiedzieć, że zrobiliśmy źle.
p. Przewodnicząca - ma obiekcie do tego projektu. Nie wszystkie dochody i koszty są przyjęte w sposób realny.
p. P. Mówiński – dodał, że to samo było w zeszłym roku. Jak powiedziała Pani Starosta budżet to otwarta księga.
p. A. Myszkowski - widzi jakieś światło w tunelu, że Zarząd podjął działania. Trzeba dać szansę temu Zarządowi. Są jakieś realne szanse, że powiat przetrwa. Wiele nie zależy od nas. Nie wyobraża sobie, że będziemy tylko płacić pensje i nic nie robić. Są podjęte działania, rozmowy z prezesem, dlatego zagłosuje za.
p. A. Ziegler - jest niezadowolona z budżetu. W oświacie wydatki zaplanowano na 20 mln zł, subwencję na 21 mln zł. Jest mniej w paragrafach oświatowych. Przypuszcza, że jak będzie korekta subwencji, to pewnie będzie ona mniejsza i ma nadzieję, że to wystarczy. Projekt trzeba było złożyć i trzeba oszczędzać we wszystkich dziedzinach. Wiele rzeczy jest do przejścia. Generalnie ten budżet jest bardzo oszczędny. Trzeba będzie przez cały rok myśleć o tym, skąd włożyć. Też będzie głosowała za.
 
Komisja w wyniku głosowania przy 3 głosach za i dwóch głosach przeciwnych pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu na 2013 r.
 
p. A. Myszkowski – zauważył, że Szpital zobowiązany jest terminami programu dostosowawczego. Poszczególne prace do jakiegoś terminu trzeba zrobić. Według ostrożnych prognoz to 3,5 mln złotych do 2016r. Powinien być wypracowany jakiś model. Bo jeżeli zostanie przyjęty wyższy czynsz to powiat będzie musiał partycypować w kosztach.
p. Przewodnicząca – zapytała, czy ta kwota czynszu jest uzgodniona.
p. Wicestarosta - jest to propozycja. O konkretnych kwotach będzie można rozmawiać po podpisaniu kontraktów. Jest prawie 600 tys. złotych za nadwykonania ratujące życie. Te pieniądze Szpital otrzyma.
p. P. Mówiński - do maja czy czerwca 2012r. informacja była taka, że to definitywna data na zakończenie dostosowania. Parę miesięcy później termin zostaje przesunięty do 2016r. Prezes próbuje ważyć między jakością świadczonych usług. Gdyby trzymać się w procedurach to kolejka byłaby na czerwiec przyszłego roku.
p. Przewodnicząca – zapytała jak zostały wyliczone środki na wynagrodzenia.
p. Skarbnik – wynagrodzenia są na poziomie ubiegłego roku po uzgodnieniu ilości oddziałów, ograniczeniu etatów w bibliotece i świetlicy, zmniejszeniu etatów  administracji i obsługi. Administracja wyliczona na podstawie 2012 r. W pozostałych jednostkach jest to ujęte na podstawie wyliczeń danej jednostki.
 
Komisja wypracowała następujący wniosek: W 2013 roku planuje się wydać na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 25.151.095,00 zł w wysokości 93,62 procent do planowanej w 2012 r. bez uwzględnienia jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
 
p. Przewodnicząca – zapytała, na jakiej wyliczono wydatki rzeczowe.
p. Skarbnik – jest to obliczone na podstawie rachunków tego roku i zgłoszonych potrzeb.
p. M. Boliński - na stan dzisiejszy nie ma żadnych uwag ani wniosków. Trzy osoby były za, dwie przeciw, więc nad czym dyskutujmy.
 
Komisja widzi następujące zagrożenia związane z wykonaniem dochodów w planowanej wysokości:
1)     obniżenie subwencji oświatowej w wyniku obniżenia ilości uczniów,
2)     problem ze sprzedażą majątku  i wynegocjowaniem nowych stawek czynszu dla Spółki Szpital Tucholski,
3)     obniżenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,
4)     pogarszanie się sytuacji na rynku pracy.
 
Komisja wskazuje również, że Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera przekroczenie wskaźnika, bo na ten moment nie jest przyznana pożyczka z Ministerstwa Finansów.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                                           Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                        Małgorzata Oller
 

Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (22 listopada 2012)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (5 lutego 2013, 15:02:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1092

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij