10

Protokół nr 10/2012 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 
które odbyło się 27 grudnia 2012 roku 
 
Obecni według listy obecności (4 członków Komisji).  
 
Tematem posiedzenia jest wypracowanie opinii o wniosku z dnia 23 listopada 2012 r. o odwołanie Starosty Tucholskiego. 
p. P. Mówiński – stwierdził, że w momencie składania wniosku o odwołanie Starosty nie było jeszcze pisma w sprawie odmowy pożyczki z budżetu Państwa. Zauważył, że pomimo świadomości zmiany przepisów Powiat brnął w kolejne inwestycje na 4.600.000 zł, które nie musiały być robione. To nie były najpilniejsze inwestycje. 
p. A. Ziegler – zgodziła się ze stwierdzeniem, że były prowadzone inwestycje. 
p. Przewodnicząca – zauważyła, że wszystkie dane potrzebne do wypracowania opinii zawarte są w raporcie Regionalnej Izby Obrachunkowej. W literaturze samorządowej przywoływany jest moment 1 stycznia 2011 r., który zaskoczył część samorządów i dotyczył zmiany tytułów dłużnych. Samorządy nie miały czasu na reakcję. W lipcu w Radiu PIK wypowiadał się Prezes RIO w Bydgoszczy Tadeusz Dobek. Powiedział on, że w Województwie Kujawsko – Pomorskim były 4 samorządy z takimi problemami. Trzy samorządy sobie poradziły, a Powiat Tucholski pozostał i ma tendencję zwyżkową. Wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Finansów były takie, że samorządy powinny to uwzględnić i od razu podjąć działania. W raporcie RIO analizowane są działania Zarządu. Jest to spojrzenie z boku. W tabeli 8 raportu jest informacja o wydatkowanych w 2011 roku środkach, w tym środkach na inwestycje. Układ załącznika inwestycyjnego był taki, że były wydatki inwestycyjne z udziałem środków z budżetu państwa. Były to zadania w Cekcynie, Raciążu i Most na Stążce. W 2012 roku realizowane było zadanie w Gminie Kęsowo, Jania Góra. 
p. P. Mówiński  dodał, że w 2012 roku była robiona jeszcze inwestycja w Kęsowie za 1.600.000 zł ze strony Powiatu. Jego zdaniem ta inwestycja już nie powinna być robiona. To nie była strategiczna dla Powiatu droga. Jest kilka osi rozwijających Powiat, ale ta jest jedną z ostatnich.
p. A. Ziegler – zgodziła się z tym stwierdzeniem. Zauważyła jednak, że była to decyzja Zarządu, którą Rada przegłosowała. 
p. M. Boliński – stwierdził, że Rada nie musiała podjąć decyzji o realizacji. 
p. P. Mówiński – wiadomo jak wyglądało wejście w inwestycję. Mówił podczas sesji, że dofinansowanie z budżetu państwa jest za niskie, bo wynosiło 30 %. Pierwsza propozycja mówiła o realizacji pierwszego etapu zadania. Na sesji podjęto decyzję telefonicznie, że robimy całość. Nastąpiło przez to też pogorszenie wskaźników. 
p. Przewodnicząca – zacytowała fragment protokołu sesji z listopada 2011 r. w informacji o pracy Zarządu jest wypowiedź, że ówczesna Pani Skarbnik stwierdziła, że jest to dobry budżet. Rada to przegłosowała, bo nie miała podstaw nie przegłosowywać. Wskaźniki były dobre. Jest też wypowiedź pani Ziegler w protokole, że bardzo prawdopodobne będzie zmniejszenie subwencji. Rada bazuje na tym co przygotowuje Zarząd. Zarząd siedzi cały czas i zna bieżącą sytuację. W 2011 roku jesienią odbyły się wybory do Sejmu. Budżetu samorządów konstruuje się w oparciu o wskaźniki ministerialne. Przyjęty został budżet państwa w wersji mniej optymistycznej dla samorządów. Duże miasta zaczęły wtedy korygować swoje budżety. 
p. A. Ziegler – były trzy projekty budżetu państwa. Przyjęto wersję środkową, która zakładała obniżenie metryczek, wstrzymanie podwyżek dla nauczycieli. Zgadza się, ze wskaźniki na rok 2012 były mniej korzystne. Ta inwestycja była robiona w dobrej wierze. Pamięta swoją wypowiedź, że jakieś inwestycje trzeba czynić. 
p. Przewodnicząca – wnioskodawcy uważają, że Zarząd nie dostosował się do zmieniających się realiów. 
p. A. Ziegler – uważa, że Zarząd podjął decyzję, aby to robić, ale była to decyzja ryzykowna. Nie wie, czy gdyby te inwestycje nie były podjęte to wskaźnik byłby lepszy. 
p. M. Boliński – zauważył, że wskaźniki się pogorszyły, bo kredyty miały roczną karencję. Można poprosić o tabelę o ile milionów złotych zwiększyła się spłata. 
p. P. Mówiński – stwierdził, że to tym bardziej źle świadczy o Zarządzie. 
p. M. Boliński – uważa, że to trzeba było przewidywać kilka lat wcześniej przewidywać. Trzeba było patrzeć na przepływy  finansowe. 
p. Przewodnicząca – zauważyła, że różnica pomiędzy kwotą długu między 2011 a 2012 rokiem wynosi 680.000 zł. Przypomniała, że Pani Skarbnik zwracała na to uwagę. 
p. A. Ziegler – była mowa o zakupie samochodu. Nie rozumie tego. Dla niej wskaźnik mówi o ułożeniu względem siebie dwóch kwot. Minister podpisał rozporządzenia, ale to nic nie zmieniło w finansach. Nie można tłumaczyć, że to zmieniło stan finansów Powiatu. 
p. P. Mówiński – uważa, że ten wskaźnik był sygnałem, że należy zmienić politykę. Jednak nie było reakcji. 
p. M. Boliński – oszczędności były prowadzone już od dwóch lat. 
p. Przewodnicząca – w raporcie jest cytat, że Powiat realizował inwestycje nie mając na to środków. RIO wskazało, że Powiat utracił płynność na koniec 2011 r. W 2011 roku Komisja Rewizyjna składała wniosek, aby skoncentrować się na dokończeniu inwestycji w Szpitalu Tucholskim, a rozpoczęto nowe inwestycje za 2 miliony złotych. Na koniec 2009 roku było 4 miliony nadwyżki, na koniec 2010 r. 1.316.000 zł nadwyżki. Na 2011 rok był debet. Jeżeli się analizuje sytuację ekonomiczną patrzy się na tendencję, bo ona wskazuje, w którą stronę dana sytuacja się zmienia. Oczywiste jest to, że jeżeli Rada coś przegłosuje, nawet jednym głosem, to jest to uchwała do zrealizowania. Na lata 2007 – 2010 bilans otwarcia odnośnie zobowiązań wynosił 5.500.000 zł. na koniec kadencji 35.000.000 zł. 29 milionów zostało przekazanych na tą kadencje. Wykonano inwestycje za 53 miliony złotych. Były one finansowane ze środków bezzwrotnych, środków własnych i zaciągniętych kredytów. 
p. P. Mówiński – stwierdził, że był brak reakcji na zmieniającą się sytuację. Były prowadzone kolejne inwestycje. 
p. M. Boliński – można porównać ile wynosi obsługa długu w roku 2011 i 2012. 
p. A. Ziegler – uważa, że obsługa zależy od różnych czynników. Ona jest prognozowana i zmienia się w zależności od wskaźników WIBOR. Co z tego, że do spłacenia w ciągu roku jest 7 milionów złotych, kiedy do tego dochodzą 2 miliony obsługi. Istnieje coś takiego jak przeinwestowanie. Ta obsługa to utrzymanie kredytów. Podczas bilansu otwarcia były pokazane kwoty na obsługę. Teraz okazuje się, że one rosną. 
p. M. Boliński – obsługa długu wzrosła dwukrotnie, w 2009 roku i potem w 2011 r. W 2007 roku było 606.000 zł na minusie, potem 7 i 8 milionów. W 2011 r. spadło to do 2 milionów złotych. Następuje polepszenie sytuacji a dochody w stosunku do wydatków maleją. 
p. Przewodnicząca – ma prognozę finansową z 2011 r. ze stycznia i jest tam informacja, że obsługa długu wynosi 5.912.000 zł. Jest aktualna prognoza i obsługa długu wynosi 6.533.000 zł. Różnica wynosi 600.000 zł. To nie spowodowało utraty płynności finansowej przez Powiat. 
p. P. Mówiński – mówiło się, że kredyty w tej kadencji były zaciągane na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a były one wzięte na realizację nowych inwestycji. 
p. Przewodnicząca – podsumowanie i wnioski w raporcie RIO mówią między innymi, że Powiat realizował inwestycje, na które nie miał środków. 
p. A. Ziegler – to inwestycje przyjęte budżetem, który przygotował poprzedni Zarząd. To był plan, za którym głosowali wszyscy jednogłośnie. 
p. Przewodnicząca – jednak sytuacja się zmieniła i należało dostosować budżet do niej. 
p. P. Mówiński – zauważył, że most na Stążce nie był planowany w projekcie budżetu. 
p. A. Ziegler – była mowa, że nie ma pieniędzy na drogi, ale są na mosty. Ta inwestycja była wprowadzona, bo można było pozyskać środki na mosty. W ten sposób był też robiony most w Pile w poprzedniej kadencji. 
p. P. Mówiński – poinformował, że most w Pile był robiony z innych środków. Jeżeli są oszczędności poprzetargowe to udaje się je przenieść na inne zadania. 
p. A. Ziegler – w 2011 r. budżet był przygotowany przez poprzedni Zarząd i były środki na inwestycję. RIO wskazało, że tych środków nie było. 
p. Przewodnicząca – poinformowała, że w tym czasie subwencja nie była tak ścięta, dochód z Kamienicy był zaplanowany na 900.000 zł. Wykonanie za 2011 r. na inwestycjach wyniosło 11 milionów złotych. Poprosiła, aby przyjąć to do wiadomości, bo mówi się, że poprzedni Zarząd przygotował budżet. 
p. M. Boliński – zauważył, że szpital nie jest zbilansowany. Nie jest skończony, bo nie była zbilansowana inwestycja. 
p. P. Mówiński – zapytał, dlaczego pan Wicestarosta na drugiej sesji mówił, że inwestycja zmieści się w planie i w terminach. 
p. M. Boliński – zapytał, jak mógł to mówić, skoro nie miał jeszcze wiedzy na ten temat. 
p. P. Mówiński – zauważył, że Pan Metkowski był pełnomocnikiem spółki więc jak mógł nie wiedzieć. 
p. Przewodnicząca – stwierdziła, że RIO w podsumowaniu napisało, że stan finansów powiatu wskazuje na wysokie ryzyko utraty płynności finansowej. Jest to związane między innymi z obniżeniem subwencji ogólnej, brakiem wpływu środków od Marszałka, nie wykonaniem dochodów ze sprzedaży majątku, robotami dodatkowymi w Szpitalu, zmianą tytułów dłużnych. 
p. P. Mówiński – irytujące jest wprowadzanie ważnych uchwał z zaskoczenia. Dotyczy to programu naprawczego, przeniesienia poręczenia dotyczącego wykupu wierzytelności, zmiany warunków własnościowych Szpitala. Można wprowadzać jakieś drobne rzeczy, raczej techniczne. 
p. M. Boliński – w niektórych sytuacjach takie działania wymusza czas. Czasem trzeba takie zmiany wprowadzić, tym bardziej że sytuacja jest ciężka. 
p. Przewodnicząca – dotyczy to trzech sesji: czerwiec, wrzesień, październik. Takie uchwały powinny być przedyskutowane przez Zarząd Powiatu. W czerwcu był temat przeniesienia wykupu wierzytelności. Wrzesień – program naprawczy – on nie był przedmiotem dyskusji. Inaczej to sobie wyobraża. Jak wskazuje korespondencja z Ministerstwem Finansów nie wszystkie składowe zostały przygotowane i wniosek został odrzucony. W Rzeczpospolitej ukazał się artykuł pod tytułem „Samorządy szukają ratunku w Państwie”. Zostały złożone 4 wnioski o pożyczkę. 2 wnioski zostały pozytywnie załatwione. Jeden wniosek jest do uzupełnienia, a wniosek Powiatu Tucholskiego jest negatywnie załatwiony. Ministerstwo pisze, że prosi o opracowanie nowego realnego programu naprawczego. 
p. A. Ziegler – zgadza się z częścią tych spraw. Zgadza się z tym, że uchwały powinny być dostarczane szybciej i powinny być poddane dyskusji. Radni otrzymali program naprawczy dopiero w trakcie sesji. Każdy mógł się na szybko zapoznać. Było mnóstwo pytań do Pana przedstawiającego program. Powiedział on, że taki program jest wystarczający i jest pisany pod kątem pożyczki. Firma wzięła pieniądze i jej zdaniem nie wykonała zadania. 
p. Przewodnicząca – z pisma Ministerstwa Finansów z 5 października wynika, że nie było napisane na co pożyczka ma być wykorzystana. Ma wrażenie, że ten wniosek był robiony na odczepnego. W drugim piśmie Minister prosi o uzasadnienie, dlaczego dochody obniżono o 4 miliony złotych. Odpowiedź jest taka, że uchwałą z 28.09.2012 r. Rada dokonała zwiększenia dochodów. 
p. M. Boliński – jeżeli się odnosimy do pewnych rzeczy, to nie podkreślajmy fragmentu, tylko czytajmy całość i nie opowiadajmy jakichś dyrdymałów. 
p. Przewodnicząca – Ministerstwo poruszyło sprawy kart pojazdu. Były interpelacje, wyrok Trybunału i jest wyraźnie napisane, że Ministerstwo nie będzie zwracało tego, bo to były dodatkowe dochody. Ministerstwo prosi o wyliczenie jakiej wielkości to środki i wprowadzenie tego do wysokości pożyczki. Minister stwierdził, że Powiat nie ujął wszystkich wydatków. 
p. M. Boliński – nie można wypłacić tych środków bez wyroku sądu. 
p. P. Mówiński – można wypłacić te środki na wniosek osoby zainteresowanej. 
p. Przewodnicząca – Ministerstwo odnosi się do Białej, kwestionuje czynsz w Szpitalu. Brakuje informacji na temat umów ze Szpitalem, podjętych przez Zarząd rozmów na temat wysokości czynszu. Proszą o informacje, czy w przypadku nie zrealizowania dochodów Powiat jest w stanie wygenerować oszczędności. Materiał należy rozwinąć na temat szerokich działań oszczędnościowych. Musi też być pokazana metodologia. Nie wyjaśniono też czy zawiera się tam też restrukturyzacja zatrudnienia w oświacie. 
p. A. Ziegler – zauważyła, że jest to wszystko ujęte w odpowiedzi do Ministerstwa. 
p. Przewodnicząca – uważa, że powinno znaleźć się to w programie naprawczym. Pismo było po czasie. 
p. A. Ziegler  - zauważyła, że powinna być ramówka dotycząca takich wniosków. 
p. Przewodnicząca – poinformowała, że jest rozporządzenie Ministerstwa i tam jest wyraźnie napisane co musi znajdować się we wniosku. Dla porównania można zerknąć w program naprawczy Powiatu Kłodzkiego. Zacytowała rozporządzenie. 
p. M. Boliński – stwierdził, że te wszystkie dokumenty były załączone. 
p. Przewodnicząca – gdyby tak było, to nie byłoby pism Ministerstwa o wyjaśnienia. 
p. A. Ziegler – zauważyła, że nie myli się tylko ten, który nic nie robi. Zarząd uzupełnił te informacje. 
p. P. Mówiński – wniosek o przygotowanie programu naprawczego Komisja składała w maju. W połowie 2011 r. na sesji Pani Oller prosiła o powołanie zespołu, który by się zajął przygotowaniem programu dostosowawczego. 
p. Przewodnicząca – 11 września Zarząd podjął uchwałę o opracowaniu programu naprawczego. 12 września zaprosił do składania ofert i 13 września podpisał umowę. Taki tryb stwarza zagrożenie. Jest mało czasu i niepewna kwota. Zapytała, jak można 11 września podjąć decyzję o opracowaniu, które ma być 28 września głosowane. Jest to bardzo ważne i szkoda, ze tak późno się za to zabrano. 
p. P. Mówiński – Komisja Rewizyjna już wcześniej o to prosiła. Były prowadzone działania oszczędnościowe, ale nie było to usystematyzowane. 
p. M. Boliński – zauważył, że jako Starosta mógł już przygotować taki program w 2010 roku, skoro w 2011 roku wiedział, że będzie potrzebny. Zmieniła się wysokość obsługi długu, a dochody w stosunku do wydatków zmalały o 6 milionów złotych. 
p. P. Mówiński – nie zazdrości Pani Staroście, bo jest to tak samo wiarygodne jak oszczędności z tytułu wynagrodzeń. 
p. A. Ziegler – w 2012 r. dochody nie zostały wykonane. Z tego powodu zostało zmniejszone wykonanie wydatków i wystąpiły oszczędności. 
p. Przewodnicząca – stwierdziła, że  fundusz płac w 2011 r. był o milion wyższy. Nie można patrzeć tylko na cyfry końcowe. 
p. M. Boliński – cyfry końcowe pokazują tendencję. Porównanie dochodów do wykonania to pewien wskaźnik. To mówi o sytuacji. Złożył wniosek formalny, aby się spotkać i przegłosować opinię rano przed sesją, bo i tak nie dojdą do żadnej konkluzji. 
p. P. Mówiński – jest za głosowaniem opinii w dniu dzisiejszym. Są założenia do budżetu, ratować sytuację miała pożyczka. Z wypowiedzi Zarządu wynika, że będzie kolejne pismo. 
p. A. Ziegler – stwierdziła, że Pan radny głosował za programem naprawczym i pożyczką. 
p. P. Mówiński – gdyby głosował przeciw, to zostałby okrzyknięty zbrodniarzem. 
p. Przewodnicząca – głosowali za, ale była wypowiedź Pana radnego Kożucha, że od jutra siadamy i rozmawiamy. 
p. M. Boliński – stwierdził, że było spotkanie i padały pytania. Zapytał, czy to Zarząd ma wszystko robić. 
p. Przewodnicząca – poinformowała, że jest operat szacunkowy ośrodka w Białej. Wartość rynkową określono dla optymalnego sposobu użytkowania. Jest to wartość po wykonaniu inwestycji przez ZHP. Może jest taka metoda. Wycena jest nielogiczna i nieodpowiadająca normom.  Wicestarosta mówił odnośnie sprzedaży działek, że wchodzi nowy program kredytowy. Będzie to program „Mieszkanie dla młodych” i będzie on polegał na sfinansowania 10 % mieszkania. Będzie to dotyczyło tylko nowych mieszkań. Nie dotyczy domów i zakupu działki. Ma również wątpliwości co do szacunków wynagrodzeń w działach 801 i 854 na 2013 r. w dziale 801 zaplanowano o 5,5 % niższe wynagrodzenia. W stosunku do zgłoszonych potrzeb jest to ponad 10%. Ma wątpliwość, czy to jest realne biorąc pod uwagę kartę nauczyciela. Zapytała na jakim etapie są uzgodnienia ze związkami zawodowymi. Dodatki powinny być zdjęte już od stycznia. Trzeba pociągnąć za tymi zmianami wszystkich radnych. Trzeba to jednoczyć, konsolidować a nie dzielić. Nie przypomina sobie, aby wcześniej dwie grupy zawodowe się ze sobą ścierały. To nie powinno mieć miejsca. 
p. A. Ziegler – za wykonanie budżetu odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. Zauważyła spadek i zaprosiła na posiedzenie Komisji dyrektorów szkół. Zapytała o to. dyrektorzy odpowiedzieli, że to budżet przetrwania, ale dadzą radę. 
p. M. Boliński – ponowił wniosek, aby przełożyć głosowanie na jutro. Nie ma opinii, ani uzasadnienia. Nie podpisze niczego, jeżeli się z tym nie zapozna. Chce widzieć uzasadnienie na piśmie. 
p. P. Mówiński – stwierdził, że nie będzie uzasadnienia do opinii. 
p. Boliński – w protokole wszystko będzie podane. Nikt z nami tego terminu nie konsultował. Radni otrzymali zaproszenia na Komisję Rewizyjną i nikt nie pytał o możliwości. 
p. Przewodnicząca – Komisja została zwołana dnia 11 grudnia 2012 r.  i nikt nie zgłaszał uwag. Chce, aby dzisiaj to przegłosować, bo dokonano należytej staranności w przygotowaniu materiału. Wszystko jest poparte odpowiednimi dokumentami. 
p. M. Boliński – nikt nie konsultował tego terminu. Wypadało zapytać i zadzwonić. Komisja może spotkać się przed sesją na 15 minut. 
p. Przewodnicząca – uważa, że materiał został odpowiednio przygotowany. Rano nie będzie mogła się spotkać. Wnosi o głosowanie. 
p. M. Boliński – uważa, że można to jutro przegłosować. Sesja może się rozpocząć 5 minut później, ponieważ Komisja dzisiaj jest w niepełnym składzie. 
p. Przewodnicząca – Komisja została zwołana prawidłowo, jest prawomocna i nie ma uzasadnienia do przekładania głosowania. 
p. M. Boliński – jest to tylko dobra wola Pani Przewodniczącej, a Pani Przewodnicząca tej woli nie ma. Zgłosił wniosek formalny, który trzeba przegłosować. 
  
Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek formalny o przełożenie głosowania opinii na jutro, który nie został przyjęty.  Dwóch radnych głosowało za przyjęciem wniosku, 2 radnych było przeciwnych. Zdecydował głos Przewodniczącej Komisji, która była przeciwna. 
  
Przewodnicząca zapytała, kto jest za wyrażeniem pozytywnej opinii o wniosku o odwołanie Starosty Tucholskiego. Dwóch radnych w tym Przewodnicząca była za pozytywną opinią do wniosku, 2 radnych było przeciwnych. 
  
Komisja wyraziła pozytywną opinię do wniosku o odwołanie Starosty Tucholskiego. 
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                                          Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                      Małgorzata Oller
 

Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (27 grudnia 2012)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (18 kwietnia 2013, 10:04:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 714

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij