13

Protokół nr 13/2013 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 
które odbyło się 3 czerwca 2013 roku 
 
Obecni według listy obecności (5 członków Komisji) oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu i p. Wiktor Metkowski – Wicestarosta Tucholski. 
  
Na wstępie Pani Przewodnicząca powitała nowego członka Komisji Pana Andrzeja Pruszaka. Poinformowała, czym zajmie się Komisja na dzisiejszym posiedzeniu. Na godzinę 15.00 został zaproszony Pan Zenon Poturalski. 
  
Tematyka posiedzenia: 
1)    Ocena wykonania budżetu za 2012 rok, w tym m.in.:   
a)   Ocena przebiegu inwestycji  realizowanych w 2012 r. przez ZDP, 
b)   Analiza przychodów pochodzących ze sprzedaży mienia komunalnego w 2012 r., 
c)   Analiza wydatkowania  środków z Funduszu Ochrony Środowiska, 
d)   Analiza założeń przyjętych do Programu Naprawczego. 
2)        Przygotowanie opinii oraz wniosku absolutoryjnego 
3)        Podsumowanie wcześniej przeprowadzonych kontroli. 
4)        Przygotowanie do kontroli zleconej przez Radę Powiatu. 
  
Ad. 1. 
Na wstępie Pani Przewodnicząca zapoznała Komisję z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania z wykonania budżetu. 
p. Skarbnik – poinformowała, że w sprawozdaniu zostały opisane wszystkie udzielone dotacje, ale nie została wklejona właściwa tabela. Przekazała radnym poprawioną tabelę. 
p. Przewodnicząca – to są udzielone dotacje. Zapytała, czym tłumaczyć to, że nie zostało to w stu procentach wykorzystane. 
p. Skarbnik – poinformowała, że dotacja nie zawsze musi być wykorzystana w całości. Część organizacji wycofuje się z realizacji. 
p. A. Ziegler – dotacje są na określone zadania. Tam się pisze jaki ma się wkład własny i jaka kwota jest wnioskowana od Starostwa. Czasem okazuje się że faktura nie do końca zgadza się z deklarowanymi środkami. 
p. Przewodnicząca – na zapłacenie za praktyczną naukę zawodu zaplanowano 4.000 zł a wykorzystano 600 zł. Ta kwota zaplanowana została w oparciu o coś. Zapytała skąd się wzięła tak duża różnica. 
p. Wicestarosta – stwierdził, że jeżeli była mniejsza ilość osób, to środki też w mniejszym stopniu zostały wykorzystane. 
p. Przewodnicząca – zapytała o wykonanie planu w zakresie dotacji dla spółek wodnych. W planie była kwota 18.000 zł a wykonanie wyniosło 8.800 zł. 
p. Wicestarosta  - poinformował, że spółki wodne funkcjonują w bardzo różnym zakresie. Jeżeli ich działalność jest bardzo ograniczona to nie otrzymali środków. 
p. Przewodnicząca – poprosiła o wyjaśnienia na temat różnicy w wynagrodzeniach ogółem. 
p. Skarbnik – poinformowała, że konsultowała się w tej sprawie z kolegiantka RIO. Patrząc na stronę 191 i stronę 169 sprawozdania jest różnica. Do kwoty przedstawionej na stronie 169 należy dodać składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych  odjąć paragraf 4180 ze strony 191. 
p. Przewodnicząca – przy porównywaniu wynagrodzeń jest to bardzo ważne. Jednak i tak można zauważyć przyrost wynagrodzeń ogółem o 146.000 zł w stosunku do ubiegłego roku. Zapytała ilu uczniów jest mniej w szkołach. 
p. A. Ziegler – poinformowała, że jest o 120 uczniów mniej. Było jednak dużo awansów zawodowych z nauczyciela kontraktowego na mianowanego oraz wzrost płac wynikający z karty nauczyciela. 
p. Przewodnicząca – stwierdziła, że jednak w dziale 801 Oświata i wychowanie wzrost w stosunku do roku 2011 wynosi około 800.000 zł. 
  
Na posiedzenie przybył pan Zenon Poturalski – Dyrektor ZDP. 
  
p. Przewodnicząca – stwierdziła, że na zadania inwestycyjne w drogach wydatkowano 4.287.883,10 zł przy dofinansowaniu zewnętrznym, które wyniosło 2.300.391,96 zł. dofinansowanie zewnętrzne stanowiło 52 % środków na te inwestycje. Może to dużo, a może mało. W drugiej kadencji Rady Starosta Wegner zrezygnował z takiego dofinansowania uznając, że to za mało. 
p. Wicestarosta – zapytał, czy w tej kwocie został też ujęty leasing samochodów, bo to powoduje zmianę kwoty. 
p. Przewodnicząca – poinformowała, że ujmie te kwoty i wtedy wskaźnik dofinansowania będzie wynosił 53,6 %. 
p. Z. Poturalski – stwierdził, że dotacje do dróg powiatowych w tej chwili wynoszą 50 % a do dróg wojewódzkich 80 %. Obawia się, że przy nowym rozdaniu to dofinansowanie może być jeszcze niższe. 
p. Przewodnicząca – zauważyła, że w ubiegłym roku nie było wykonywane powierzchniowe utwardzenie nawierzchni. 
p. Z. Poturalski – stwierdził, że zabiegi utrzymaniowe są wykonywane obecnie. Jest to łatanie dziur. Powierzchniowych utrwaleń nawierzchni powinno się robić jak najwięcej. W pierwszej kadencji dość dużo w tym zakresie zostało zrobione. W drugiej kadencji nie robiono tego w ogóle. W trzeciej kadencji zostało to zrobione w kilku miejscach. W 2011 robili to samo inną technologią. Rozmawiał w tej sprawie z Zarządem Powiatu i ma nadzieję, że będzie to robione. Do tej pory było to robione w ramach wydatków inwestycyjnych, z tego powodu, że otrzymanie środków zewnętrznych na inwestycje jest możliwe, a na remonty nie. 
p. Przewodnicząca – zapytała, czy wszystkie zadania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. 
p. Z. Poturalski  - inwestycje zostały zrealizowane zgodnie z planem. W zadaniach inwestycyjnych pozycja projekty nie jest do zakończona. Były robione podkłady geodezyjne na drogi Cekcyn – Bysław i ścieżkę Bysław – Bysławek. To zadanie na razie jest wstrzymane. Podkłady geodezyjne są ważne trzy lata, ale potem można je wznowić. 
p. Przewodnicząca – zapytała jak wygląda sprawa ścieżki Bysław – Bysławek. 
p. Z. Poturalski – odpowiedział, że cały projekt jest przygotowany. Droga Jania Góra – Bruchniewo do zakończenia pozostały 2 kilometry. Droga Tuchółka – Jeleńcz została wykonana w terminie. 
p. Przewodnicząca – poprosiła o ocenę ubiegłego roku. 
p. Z. Poturalski – uważa, że corocznie należałoby wykonywać 40 km utrwalenia powierzchni. Wtedy drogi będą w dobrym stanie. 
p. A. Pruszak – dodał, że bardzo dobrze sprawdziła się technologia cienkich dywaników na zimno. 
p. Skarbnik – poinformowała, że w projekcie „Bory Tucholskie w labiryntach natury” były ponadplanowe dochody. 
p. Przewodnicząca – nawiązała do podsumowania znajdującego się na stronie 83 – 85 sprawozdania z wykonania budżetu i zdania „Zarząd Powiatu realizując założenia programu naprawczego wypracował ponadplanowe dochody”. Zapytała jakich lat dotyczyły zaległe dotacje.
p. Skarbnik – dotyczyło to roku 2010 i 2011 
p. Przewodnicząca – zauważyła, że spadły dochody ogółem. Zapytała gdzie one się obniżyły. Obniżyły się też dochody własne. Co jest tego przyczyną ? 
p. Skarbnik – zmniejszenie dochodów było spowodowane między innymi obniżeniem subwencji.
p. Przewodnicząca – stwierdziła, że dochody są niższe o 2.700.000 zł w stosunku do roku poprzedniego. Subwencja jest mniejsza o 2.800.000 zł, a dotacje celowe większe o 1.700.000 zł. Dochody własne patrząc na kondycję finansową zwiększyły się  z tytułu podatku od osób fizycznych i prawnych. 
p. P. Mówiński – stwierdził, że teraz będzie dużo gorzej bo nastąpi spadek dochodów. 
p. Skarbnik – omówiła wydatki w poszczególnych działach. 
p. Przewodnicząca – zapytała jakie wydatki inwestycyjne nie zostały zrealizowane. 
p. Skarbnik – poinformowała, że nie została zapłacona faktura za roboty dodatkowe w szpitalu.
p. A. Ziegler – zauważyła, że paragrafy płacowe są łatwe do wyliczenia. Oszczędności można zauważyć w wydatkach rzeczowych. Jeżeli chodzi o dokształcanie, to bardzo dużo nauczycieli korzysta ze szkoleń unijnych. Są poczynione duże oszczędności, oszczędza się na wszystkim, ale nie może to być tendencja ciągła. 
p. Przewodnicząca – dodała, że obniżenie wydatków nastąpiło w wydatkach bieżących. 
p. P. Mówiński – stwierdził, że takie oszczędności mogą trwać rok lub dwa. 
p. A. Myszkowski – zauważył, że trzeba myśleć o tym, że uczniów jest coraz mniej i podjąć odpowiednie działania. 
p. Przewodnicząca – jeżeli dochody bieżące obniżyły się o 2.071.000 zł to wydatki bieżące obniżyły się o 800.000 zł w stosunku do 2011 roku. Dyskusja zaczęła się w ubiegłym roku we wrześniu. Nie widzi tych oszczędności. 
p. Wicestarosta – zauważył, że są oszczędności, ale nie proporcjonalne do spadku dochodów. 
p. Przewodnicząca – obcięliśmy wydatki bieżące. Zastanawia się, czy ta pożyczka z budżetu Państwa nie jest tylko przejściowym polepszeniem. Chodzi o to, aby się nie okazało, że nie jest to spasowane. Pożyczka została udzielona, ale czy to nie wyjdzie za 2 lub 3 lata. Może brakuje innego spojrzenia na całość sytuacji. 
p. Wicestarosta – rozumie te obawy, ale myśli, że to co zostało zawarte w programie naprawczym przewiduje te sytuacje. Na razie cyfry wychodzą na zero. 
p. P. Mówiński – patrząc na ubiegły rok można stwierdzić, że proste rezerwy się wyczerpują. Za chwilę trzeba będzie dotknąć nauczycieli. 
p. A. Myszkowski – może Rada musi się zastanowić nad tym, bo na razie tniemy wydatki bieżące. Najprostszym przykładem jest szkolnictwo. Trzeba zarobić i ściągnąć uczniów, żeby funkcjonować. 
p. Wicestarosta – należy zacząć myśleć o niepopularnych decyzjach. Jednak zmniejszenie wydatków motywacyjnych spowodowało sprzeciw. Wydaje się jednak, ze dodatki takie przyznaje się na zasadzie listy. 
p. A. Ziegler – każdy dyrektor szkoły musi mieć regulamin przyznawania dodatków. Liczy się to w zależności od ilości dodatkowych zajęć. 
p. Przewodnicząca – zauważyła, że obniżka w drogach wyniosła ponad 1 mln złotych. Jest to bardzo niepokojące/ 
p. Skarbnik – stwierdziła, że trzeba też patrzeć na to, jaka była wysokość obsługi kredytów. 
p. Przewodnicząca – zapytała, czy nie lepiej byłoby, gdyby Powiat nie otrzymał pożyczki i sam sobie poradził. 
p. Wicestarosta – zauważył, że z powodu pożyczki są mniejsze odsetki. 
p. A. Myszkowski – jeżeli udało się zmniejszyć wysokość odsetek to jest to ważne. Spowodowało to też obniżenie wydatków. 
  
Komisja nie wniosła uwag do realizacji środków w ramach funduszu ochrony środowiska. 
  
Ad. 2. 
Komisja przygotowała wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2012 r., który znajduje się w załączeniu do oryginału protokołu. 
  
Komisja wnioskuje o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2012 r. w wyniku głosowania 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. 
  
Ad. 3. 
p. Przewodnicząca – poinformowała, że przesłała protokoły z wcześniejszych kontroli na skrzynki email członków Komisji. 
  
Protokoły zostały uzgodnione i przyjęte. 
  
Ad. 4. 
Komisja ustaliła, że poprosi o przygotowanie całej dokumentacji dotyczącej kontrolowanego zakresu. Kontrola tego zagadnienia rozpocznie się 20 czerwca 2013 r. o godzinie 14.30. 
  
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                                        Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                    Małgorzata Oller

Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (3 czerwca 2013)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (28 października 2013, 12:07:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1047

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij