statut SOSW

STATUT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH
W TUCHOLI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Zespół Szkół Specjalnych w Tucholi (zwany dalej Zespołem) jest szkołą publiczną utworzoną na podstawie Aktu Założycielskiego Szkoły Publicznej z dnia 29 grudnia 1994 r. oraz Uchwały Rady Powiatu Nr VII/33/99 z dnia 12 marca 1999 r.
2. Siedzibę szkoły stanowi budynek przy ul. Piastowskiej  30.
3. W skład Zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna – 6 letnia, Gimnazjum Specjalne – 3 letnie , Szkoła Przysposabiająca do Pracy – 3 letnia , Zasadnicza  Szkoła  Zawodowa  Specjalna – 3 letnia
4. Zespół działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Z 1996 r. Nr 67,poz 329 z późniejszymi zmianami).
5. Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Tucholski, a nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.


II. CELE I ZADANIA ZESPOŁU

§ 2

1. Organ prowadzący może nadać Zespołowi imię, na wniosek Rady Szkoły lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i przedstawicieli rodziców i uczniów.

§ 3

1. Podstawowym celem działalności Zespołu, poza celami określonymi ustawą, jest w szczególności przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do życia w integracji ze społeczeństwem, poprzez osiąganie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie, za pomocą specjalnych metod.
2. Zespół realizuje swoje zadania poprzez:
1) prowadzenie zajęć dydaktycznych, rewalidacyjnych, wychowawczych ( załącznik 1 – program wychowawczy szkoły ) i opiekuńczych zgodnie z metodyką i zasadami pedagogiki specjalnej,
2) dostosowanie szkolnych programów nauczania do celów rewalidacji,
3) jak najwcześniejsze rozpoznanie u dzieci i młodzieży zaburzeń rozwojowych oraz udzielanie im specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej resocjalizacyjnej i rewalidacyjnej,
4) udzielanie uczniom pomocy materialnej z uwzględnieniem ich potrzeb oraz możliwości Zespołu,
5) umożliwienie uczniom objętym nauczaniem indywidualnym udziału w części zajęć organizowanych na terenie Zespołu,
6) sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą podczas zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez Zespół,
7) współdziałanie z rodziną (opiekunami prawnymi) ucznia w jego wychowaniu i rewalidacji,
8) otoczenie uczniów opieką zdrowotną,
9) współpracę z poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc niepełnosprawnym uczniom i ich rodzinom (opiekunom prawnym),
10) organizowanie kontaktów uczniów Zespołu ze społecznościami szkół ogólnodostępnych zapewniających integrację ze środowiskiem,
11) współpracę z placówkami oświatowo – wychowawczymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz edukacji, kultury, zdrowia i rehabilitacji,
12) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości religijnej.            
13)Zespół  prowadzi  działania  profilaktyczne  ( załącznik 2 – program profilaktyczny szkoły ) .


§ 4
1.Zespół realizuje zadania opiekuńcze poprzez :
1) Prowadzenie świetlicy szkolnej , organizowanie w miarę możliwości posiłków ( raz dziennie ) oraz pomocy materialnej dla uczniów z rodzin najuboższych , zabieganie o wsparcie w GOPS , PCK , PCPR                                                        
 2) Wypełnianie zadań opiekuńczych przez wychowawcę klasy                                  
3) Dbanie o zdrowie i rozwój fizyczny uczniów oraz stan sanitarno – higieniczny szkoły , które realizują pielęgniarka szkolna we współpracy z dyrektorem . wychowawcami klas i rodzicami                                                                                   
4) Uczniowie szkoły w zakresie ustalonym przepisami mają prawo do korzystania z pomocy lekarskiej w ramach szkolnej opieki higieniczno – lekarskiej oraz kolonii , obozów zimowych i letnich                                                                                          
5) Ścisłą współpracę z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) uczniów , informowaniu ich o postępach w  nauce i zachowaniu , ustalanie z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) najwłaściwszych zasad postępowania z dziećmi , informowanie o trudnościach w nauce i potrzebach dziecka tak aby stworzyć najkorzystniejsze warunki życia i aktywności uczniów w środowisku szkolnym                                      
6) Uczniom z zaburzeniami rozwojowymi , uszkodzeniem narządu ruchu , słuchu , wzroku szkoła zapewnia badania psychologiczno – pedagogiczne ,opiekę pedagoga, w  miarę możliwości opiekę psychologa , wychowawców oraz skierowanie na badania specjalistyczne                                                                                                 
7) Dzieciom objętym nauczaniem indywidualnym szkoła zapewnia szczególną opiekę zespołu fachowców współpracujących ściśle z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną                                                                                                                
8) Szczególną opieką objęci są uczniowie z upośledzeniem  umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w pierwszych czterech latach nauki , dla których zatrudnia się pomoc nauczyciela .                                                                               
9) Szkoła zapewnia opiekę i bezpieczeństwo dzieciom w czasie przerw między lekcjami poprzez pełnienie dyżurów organizacyjno – porządkowych nauczycieli . Regulamin pełnienia dyżurów jest zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną . Plan dyżurów nauczycieli opracowany jest łącznie z tygodniowym planem zajęć .              10) Szkoła zapewnia bezpieczeństwo i opiekę dzieciom w czasie zajęć obowiązkowych , nadobowiązkowych i pozalekcyjnych poprzez optymalne zaplanowanie zajęć tygodniowych oraz organizowanie w czasie nieobecności nauczyciela . 
   
 
III. ORGANY SZKOŁY

§ 5

1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd uczniowski.

§ 6

1. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
2. Do zadań Dyrektora Szkoły należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą Zespołu oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez działania prozdrowotne,
4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,
5) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,
3. Dyrektor Zespołu dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu.
4. W ramach posiadanych uprawnień Dyrektor Zespołu może zlecić wykonywanie zadań określonych w ust. 2 innym osobom zajmującym stanowiska kierownicze w Zespole, chyba, że odrębne przepisy pozostawiają je w wyłącznych kompetencjach Dyrektora Zespołu.
§ 7

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole, bez względu na wymiar przydzielonych im godzin dydaktycznych.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu.
4. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu.
5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogiczne należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu,
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,


3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole,
4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu,
5) podejmowanie uchwał w sprawie skierowania do Kuratorium Oświaty wniosku o przeniesienie ucznia do innej placówki,
6) podejmowanie decyzji o usunięciu ucznia ze szkoły.
6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego Zespołu,
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć edukacyjnych i opiekuńczych.
7. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa, o czym niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Zespół oraz organ mający nadzór pedagogiczny.

§ 7

1. Rada Rodziców jest samorządną wewnątrzszkolną organizacją powołaną przez ogół rodziców do współdziałania z innymi organami Zespołu.
2. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu.
3. Rada Rodziców współdziała z Zespołem w realizacji jego zadań dydaktyczno – wychowawczych, opiekuńczych, modernizacji bazy dydaktycznej.
4. W celu wspierania statutowej działalności Zespołu Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
5. Szczegółowe zasady tworzenia i działania Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców, który nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu.

§ 8

1. Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem” tworzą wszyscy uczniowie Zespołu.
2. Samorząd może przedstawić organom Zespołu opinie i wnioski we wszystkich sprawach Zespołu, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:
1) prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
2) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań i zaspokajania indywidualnych potrzeb,
4) prawa organizowania na terenie Zespołu działalności zgodnej z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Zespołu, w porozumieniu z jego Dyrektorem.
3. Samorząd działa poprzez swoje organy, które są jedynymi reprezentantami uczniów.
4. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
1) zebranie przedstawicieli,
2) prezydium Samorządu Uczniowskiego,
3) prezydium Samorządu Klasowego.
Organy wymienione w pkt 1) i 2) są reprezentantem ogółu uczniów Zespołu, a organ wymieniony w pkt 3) jest reprezentantem uczniów danej klasy.
5. Szczegółowe zasady funkcjonowania Samorządu określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego, który nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu.

§ 9

1. W Zespole może działać Rada Szkoły.
2. Powstanie Rady Szkoły pierwszej kadencji organizuje Dyrektor Zespołu na łączny wniosek dwóch spośród następujących podmiotów:
1) Rady Pedagogicznej,
2) Rady Rodziców,
3) Samorządu Uczniowskiego.
3. Kompetencje Rady Szkoły określają odrębne przepisy.

§ 10

Każdy organ Zespołu ma zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą.

§ 11

1. Poszczególne organa Zespołu ustalają plany działania na rok szkolny do dnia 30 września danego roku szkolnego i przesyłają je organom Zespołu.
2. Wystąpienie zainteresowanej strony o opinię do właściwego organu Zespołu musi być dokonane w formie pisemnej.
3. Wyrażanie opinii nastąpić może w terminie 14 dni od dnia doręczenia wystąpienia, o którym mowa w ust. 2, chyba, że przepisy szczególne ustalają inne terminy.


4. Nie wyrażenie opinii w terminie 14 dni od dnia doręczenia wystąpienia, o którym mowa w ust. 3 uznaje się za opinię pozytywną w przedmiotowej sprawie.
5. Właściwy organ Zespołu informuje pozostałe organa Zespołu o zamierzonych działaniach i podejmowanych decyzjach dotyczących istotnych spraw Zespołu.

 
 
IV. ORGANIZACJA ZESPOŁU

§ 12

Opieką, wychowaniem i kształceniem w Zespole obejmuje się dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a w szczególności:
1) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
2) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym,
3) z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym,
4) z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
5) z upośledzeniem w stopniu określonym w pkt. 1 , 2 i  3 sprzężonym z :
a) problemami emocjonalnymi,
b) zaburzeniami zachowania,
c) uszkodzeniami wzroku i słuchu,
d) niedostosowaniem społecznym,
e) autyzmem,
f) przewlekłymi chorobami somatycznymi,
g) niepełnosprawnością ruchową.

§ 13

1. Dla młodzieży, o której mowa w § 12 pkt . 2 i 3, organizuje  się  nauczanie  w  Szkole  Przysposabiającej do Pracy .
2. Po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia Dyrektor Gimnazjum, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię lekarską oraz opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej.
3. W  Szkole  Przysposabiającej do Pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.
4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.
5. Przysposobienie do pracy może być organizowane na bazie Zespołu albo poza nim na podstawie umowy zawartej przez Dyrektora Zespołu z inną placówką kształcenia lub podmiotem gospodarczym.
6. W przypadku braku możliwości zorganizowania w Gimnazjum oddziału przysposabiającego do pracy uczniowie, o których mowa w ust. 1 mogą być przeniesieni do szkół posiadających klasy przysposabiające do pracy z zachowaniem trybu regulowanego przez odrębne przepisy.                                                               7. Dla młodzieży ,o której mowa § 12 pkt. 1, która kończy klasę III Gimnazjum może być zorganizowana , za zgodą organu prowadzącego i mającego nadzór pedagogiczny , zasadnicza szkoła zawodowa .                                                         8.Zasady organizacji  zasadniczej szkoły zawodowej określają odrębne przepisy . 
§ 14

1. Zespół organizuje zgodnie z odrębnymi przepisami indywidualne nauczanie i wychowanie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami określonymi w § 12.
2. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem i wychowaniem, w celu ich pełnego rozwoju oraz integracji ze środowiskiem rówieśników, część zajęć należy organizować w miarę możliwości na terenie Zespołu.


§ 15

1. Dzieciom i młodzieży przebywającym czasowo w zakładach opieki zdrowotnej (szpitalu) Zespół może za zgodą organu prowadzącego organizować stosownie do potrzeb wychowanie i nauczanie.
2. Formy pracy pedagogicznej organizuje się w porozumieniu z lekarzem prowadzącym leczenie dzieci i młodzieży w czasie uzgodnionym z kierownikiem jednostki.
3. Szczegółowe zasady organizowania i realizacji określonych form pracy pedagogicznej, o których mowa w ust. 1 i 2 określają odrębne przepisy.

§ 16

Szczegółową organizację nauczania, wychowania, opieki i rewalidacji w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu, opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku na podstawie szkolnego planu nauczania. Arkusz  organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący do 30 maja danego roku.  W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności :                                   -  liczbę pracowników szkoły łącznie z liczba stanowisk kierowniczych ,                       - ogólną liczbę przedmiotów , zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący .

§ 17

1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym okresie nauki uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania.
2. Zasady tworzenia oddziałów określa Dyrektor Zespołu na podstawie odrębnych przepisów.
3. W uzasadnionych przypadkach w oddziale dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim mogą być zintegrowani uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym.
4. Liczba uczniów powinna wynosić:
1) w oddziale dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – od 10 do 16 uczniów,
2) w oddziale dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym – od 6 do 8 uczniów,                                                                                   3) W oddziale dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim – od 2 do 4 uczniów ,
5. W przypadku występowania niepełnosprawności sprzężonych, o których mowa w § 12 pkt 4 liczbę uczniów obniża się o 2.
6. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów w oddziale może być niższa od określonej w ust. 4.
7. W uzasadnionych przypadkach mogą być organizowane zajęcia w zespole klasowym złożonym z uczniów różnych klas szkoły podstawowej. Tak utworzony zespół uczniów stanowi klasę łączoną.

§ 18


1.Podstawową formą pracy Zespołu są zajęcia edukacyjno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.
2. Zajęcia edukacyjne trwają 45 minut.
3. Przerwy między zajęciami trwają od 5 do 10 minut, a przynajmniej jedna przerwa trwa 15 minut.
4. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.§ 19

1. Warunki i tryb przyjmowania uczniów do Zespołu określają odrębne przepisy.
2. Do Szkoły Podstawowej mogą uczęszczać uczniowie do jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nich 17 lat.
3. Do Gimnazjum mogą uczęszczać uczniowie do jego ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nich 21 lat.
4. Zajęcia  rewalidacyjno – wychowawcze  z  uczniami  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu głębokim  mogą  być prowadzone  do  ukończenia  przez  nich  25  roku  życia .
5. Do Szkoły Przysposabiającej do Pracy mogą uczęszczać  uczniowie  wymienieni  w  § 12 pkt. 2 i 3  w  wieku  21  lat  nie  dłużej  jednak niż do ukończenia  24 roku życia .

§ 20

1. Zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz wydawanie świadectw szkolnych, z wyjątkiem klas dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym określają odrębne przepisy.
2. Uczniom z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym nie wydaje się świadectw promocyjnych.
3. Wobec uczniów, o których mowa w § 12 pkt 2, 3 stosuje się ocenę opisową na podstawie diagnozy funkcjonalnej.
4. Uczniom kończącym poszczególne etapy edukacji w Zespole wydaje się świadectwa ukończenia danej szkoły, na odpowiednim druku, określonym w odrębnych przepisach.

§ 21

1. Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa uczniowie mogą być podzieleni na grupy z zastosowaniem kryteriów płci lub predyspozycji psychofizycznych.
2. Liczebność grup na zajęciach wychowania fizycznego nie może przekraczać 16.
3. Na zajęciach techniki dopuszcza się podział klas na dwie grupy 5 – 10 osobowe w oddziałach dla uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym oraz 5 – 8 osobowe w oddziałach dla uczniów z głębszym upośledzeniem umysłowym.
4. Liczba uczestników na zajęciach nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 5.
5. Na zajęciach pozalekcyjnych w grupach międzyklasowych, finansowanych przez organ prowadzący liczba uczniów nie powinna być niższa niż 10, chyba, że organ prowadzący w szczególnie uzasadnionych przypadkach zaakceptuje zmniejszenie liczebności uczestników tych zajęć.

 
§ 22

1. Dla rozwijania szczególnych uzdolnień uczniów można utworzyć w Zespole koła zainteresowań lub przedmiotowe.
2. Koła zainteresowań i niektóre zajęcia obowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym, w grupach międzyklasowych oraz w formie wycieczek i wyjazdów.
3. Zajęcia, o których mowa w ust. 2, są organizowane w ramach posiadanych przez Zespół środków finansowych.


§ 23

W szkolnym planie nauczania uwzględnione są w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności następujące zajęcia rewalidacyjne wspomagające rozwój uczniów:
1) dydaktyczno – wyrównawcze,
2) korekcyjne wad postawy,
3) korygujące wady wymowy,
4) usprawnianie technik szkolnych,
5) alternatywne metody porozumiewania się,
6) inne wymienione w programach rewalidacji.

§ 24

1. Dla uczniów, którzy muszą lub powinni  dłużej przebywać w Zespole ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła prowadzi świetlicę jako formę wychowawczo – opiekuńczej działalności Zespołu.
2. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.
Grupa wychowawcza świetlicy liczy nie mniej niż oddział szkolny.
3. Świetlica prowadzi dokumentację pracy wychowawczo – opiekuńczej:
1) plan pracy,
2) dziennik zajęć dla każdej utworzonej grupy wychowawczej.
4. Kwalifikacji dzieci i młodzieży do świetlicy dokonuje się na podstawie kart zgłoszeń w ostatnim tygodniu czerwca poprzedzającym zakończenie zajęć szkolnych oraz w pierwszym tygodniu września.
5. Szczegółową organizację pracy świetlicy określa Dyrektor Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

§ 25

1. Dla prawidłowej realizacji celów statutowych Zespół zapewnia uczniom, w godzinach do tego przewidzianych, możliwość korzystania z:
1) sal lekcyjnych,
2) pracowni przedmiotowych,
3) gabinetów rewalidacji,
4) biblioteki szkolnej,
5) sali gimnastycznej,
6) świetlicy,
7) gabinetu medycznego.

§ 26

1. Zespół prowadzi bibliotekę, która jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy wśród rodziców (prawnych opiekunów).
2. Do korzystania ze zbiorów zgromadzonych w bibliotece mają prawo uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy Zespołu oraz rodzice uczniów.
3. Godziny pracy biblioteki ustalone są w zależności od czasu pracy i potrzeb Zespołu. Powinny one umożliwiać uprawnionym do tego osobom korzystanie z jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych oraz przed ich rozpoczęciem i po ich zakończeniu.
4. Zasady korzystania z księgozbioru oraz wysokość ekwiwalentu za zgubione lub zbyt długo przetrzymywane przez czytelników materiały biblioteczne określa regulamin biblioteki.

§ 27

1. Działalność edukacyjną Zespołu określa:
1) szkolny zestaw programów nauczania, który – uwzględniając wymiar wychowawczy – obejmuje całą działalność Zespołu z punktu widzenia dydaktycznego,
2) program wychowawczy Zespołu, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli.
2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczy Zespołu powinny spełniać kryteria określone odrębnymi przepisami.

§ 28

Termin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 
IV. UCZNIOWIE

§ 29

1. Uczniem Szkoły Podstawowej Specjalnej staje się dziecko podlegające obowiązkowi szkolnemu, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności umysłowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły.
2. Uczniem Gimnazjum Specjalnego jest absolwent sześcioklasowej szkoły podstawowej, posiadający orzeczenie do kształcenia specjalnego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
3. Uczniem  Zasadniczej  Szkoły  Zawodowej  Specjalnej  jest  absolwent  gimnazjum specjalnego  posiadający orzeczenie do kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną  lub  inną  poradnię  specjalistyczna .
4. Uczniem  Szkoły  Przysposabiającej do Pracy  jest absolwent  trzyletniego gimnazjum , posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia  specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną .

4. Zasady przenoszenia uczniów z innych szkół regulują odrębne przepisy.§ 30

1. Uczeń ma prawo do uzyskiwania wiedzy i umiejętności na poziomie dostosowanym do jego indywidualnych potrzeb, rozwijania zaradności osobistej i umiejętności społecznych oraz dostosowania form i metod kształcenia do tempa jego rozwoju.
2. W szczególności uczeń ma prawo do:
1) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjno – wychowawczym,
2) zapoznania się z programem nauczania, jego treściami, celami oraz stawianymi wymaganiami,
3) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i systematycznej oceny swojej pracy,
4) poszanowania swojej godności i jej obrony,
5) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, uzależnieniami i demoralizacją,
6) korzystania ze zorganizowanej przez Zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz poradnictwa psychologicznego i zawodowego,
7) wsparcia w wypadkach losowych oraz pomocy materialnej, zależnie od możliwości Zespołu,
8) rozwijania swoich zdolności i zainteresowań,
9) korzystania z właściwego, zorganizowanego życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania swoich własnych zainteresowań,
10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, środków dydaktycznych, sprzętu, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych,
11) uczestniczenia w działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Zespołu w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu,
12) uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych,
13) głoszenia swoich poglądów, jeżeli nie narusza to dobra innych osób,
14) wpływania na życie Zespołu poprzez działalność samorządową,
15) zrzeszania się w organizacjach działających w Zespole.

§ 31
1. Uczeń zobowiązany jest do systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i życiu Zespołu oraz zdobywania wiedzy i umiejętności na miarę swoich możliwości.
2. W szczególności do obowiązków ucznia należy:
1) godne reprezentowanie klasy i Zespołu,
2) podporządkowanie się zarządzeniom Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego,
3) przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów i nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,
4) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
5) dbanie o ład, porządek, higienę oraz mienie wspólne i osobiste,
6) naprawianie bądź rekompensowanie wyrządzonych szkód,
7) realizowanie przyjętych na siebie zobowiązań,
8) postępowanie zgodnie z zasadami tolerancji,
9) dbanie o środowisko naturalne,
10) przestrzeganie postanowień zawartych w Regulaminie Uczniowskim Zespołu.
3. Ponadto do podstawowych obowiązków ucznia należy:
1) punktualne przychodzenie na zajęcia,
2) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów; uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających,
3) dbałość o swój estetyczny wygląd zewnętrzny, godny miana ucznia, stosownie do swego wieku i ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego,
4) noszenie stroju odświętnego na wszystkie uroczystości szkolne,
5) włączanie się, w miarę swoich możliwości, w realizację zadań podejmowanych przez organa Zespołu,
6) posiadanie podczas pobytu w Zespole dzienniczka ucznia (zeszytu lub notesu z ponumerowanymi kolejno stronami) opatrzonego wzorami podpisów rodziców oraz pieczęcią Zespołu,
7) usprawiedliwianie nieobecności w szkole w ciągu 7 dni licząc od pierwszego dnia obecności ucznia w szkole.


§ 32

1. Za nienaganne spełnianie obowiązków uczniowskich ustala się następujące rodzaje nagród:
1) pochwała wychowawcy na forum klasy,
2) pochwała ustna Dyrektora Zespołu wobec całej społeczności uczniowskiej,
3) list gratulacyjny lub pochwalny do rodziców (prawnych opiekunów),
4) nagroda rzeczowa za dobre wyniki w nauce i zaangażowanie w życie szkoły (na koniec roku szkolnego),
5) przyznanie tytułów – „Najlepszy absolwent Szkoły Podstawowej”,
- „Najlepszy absolwent Gimnazjum”,
- „Najlepszy sportowiec”
- „Najlepszy reprezentant Szkoły Podstawowej”,
- „Najlepszy reprezentant Gimnazjum”,
- lub inny ustalony przez organa Zespołu.
2. Szczególne osiągnięcia ucznia lub uzyskanie specjalnego tytułu odnotowuje się na świadectwie szkolnym.
3. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w kwalifikacji końcowej otrzymał średnią ocen z przedmiotów nauczania 4,75 i więcej oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania.
4. O przyznanie nagród, o których mowa w ust. 1 mogą wnioskować – wychowawca klasy i organa Zespołu.

§ 33

1. Zasady oceniania uczniów reguluje, wewnątrzszkolny system oceniania stanowiący załącznik do Statutu.
2. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.§ 34

1. Za nieprzestrzeganie Statutu Zespołu i obowiązków uczeń może być ukarany w formie:
1) upomnienia lub nagany wychowawcy klasy,
2) upomnienia lub nagany Dyrektora Zespołu,
3) upomnienia lub nagany Dyrektora Zespołu udzielonej wobec całej społeczności szkolnej,
4) zakazu uczęszczania na zajęcia pozalekcyjne,
5) wyłączenia uczestnictwa w wycieczkach szkolnych i zorganizowanych imprezach,
6) kary pieniężnej w celu pokrycia kosztów naprawienia szkody,
7) usunięcia ze szkoły (zgodnie z odrębnymi przepisami ) ,
2. Z wnioskami o ukaranie mogą występować: wychowawca klasy, inni nauczyciele, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, organa Zespołu.
3. Wychowawca klasy jest zobowiązany do informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub o zastosowanej wobec niego karze.
4. W razie zniszczenia lub uszkodzenia mienia szkolnego uczeń zobowiązany jest naprawić szkodę w ciągu 7 dni (ewentualnie ustalić inny termin z wychowawcą lub Dyrektorem Zespołu) lub pokryć koszty naprawy.
5. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.
6. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą odwołać się od kary bezpośrednio do Dyrektora Zespołu lub za pośrednictwem wychowawcy klasy do innych organów wnioskujących o ukaranie, o których mowa w ust. 2, w trybie 7 dni od daty przyjęcia informacji o jej wymierzeniu.
7. Odwołanie się od kary polega na złożeniu przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wyczerpujących wyjaśnień dotyczących przewinienia oraz prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy.§ 35

1. Uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, o ile Zespół pozyska na ten cel środki, może otrzymać pomoc materialną.
2. Pomoc materialną dla uczniów Zespołu stanowi:
1) częściowe lub całkowite pokrycie kosztów obiadów w stołówce szkolnej,
2) inna forma ustalona przez organa Zespołu.
3. Pomoc materialną przyznaje Dyrektor Zespołu na uzasadniony wniosek rodzica (opiekuna prawnego), wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego lub organów Zespołu.
4. Dyrektor Zespołu może upoważnić pedagoga szkolnego lub członka Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej do reprezentowania Zespołu w ubieganiu się o pozyskanie określonych form pomocy materialnej.
5. Pomoc materialna może być przyznawana jednorazowo lub kilkakrotnie w ciągu roku szkolnego.

§ 36

Dla ucznia wywodzącego się z rodziny dysfunkcyjnej i niepełnej oraz zagrożonego niedostosowaniem społecznym Zespół zapewnia zależnie od bieżących możliwości i potrzeb pomoc w formie:
1) realizacji programów pozalekcyjnych oddziaływań wychowawczych oraz profilaktyki powstawania niedostosowania społecznego i uzależnień,
2) organizacji zajęć świetlicowych oraz zajęć w kołach zainteresowań,
3) organizacji turnusów rehabilitacyjnych, wypoczynku zimowego i letniego,
4) bieżącego doradztwa i wspomagania w rozwiązywaniu trudności powstających na tle niepowodzeń szkolnych, problemów emocjonalnych, konfliktów rodzinnych i rówieśniczych,
5) działań interwencyjnych zmierzających do:
a) sądowego ustanowienia kontroli wychowania w rodzinie,
b) ustanowienia nadzoru kuratora sądowego dla ucznia,
c) objęcia opieką przez Kuratorski Ośrodek Pracy z Młodzieżą,
6) monitorowania pomocy medycznej i materialnej,
7) zgłaszania problemów ucznia instytucjom organizującym pomoc bezpośrednią i interwencję kryzysową w środowisku jego zamieszkania,
8) innych działań określonych w programie wychowawczym Zespołu. 
 
 
 
 
 
 
V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU

§ 37

1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
3. Szczegółowy zakres zadań poszczególnych pracowników wynika z indywidualnego zakresu obowiązków ustalonego przez Dyrektora Zespołu.
4. Dyrektor Zespołu na podstawie odrębnych przepisów i za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§ 38

1. Nauczyciel prowadzi pracę edukacyjno – wychowawczą, rewalidacyjną, profilaktyczną i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece.
2. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych sprawuje nauczyciel przedmiotu lub wychowawca prowadzący zajęcia.
3. W czasie trwania zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych organizowanych przez szkołę, w szkole i poza nią, opiekę sprawuje nauczyciel realizujący te zajęcia.
4. W czasie przerw międzylekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurujący według ustalonego w szkole harmonogramu i regulaminu dyżurów.
5. Podczas wycieczek przedmiotowych, krajoznawczo – turystycznych lub organizowanych przez szkołę w innym celu, a odbywających się w obrębie miasta bez korzystania z publicznych środków lokomocji, opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel organizujący tę wycieczkę, z zastrzeżeniem, że liczebność grupy nie może być większa niż liczebność oddziału (do 16 uczniów).
6. Podczas wycieczek wymienionych w ust. 5, lecz odbywających się z wykorzystaniem publicznych środków lokomocji lub poza miasto, jeden opiekun może sprawować opiekę nad grupą liczącą do 15 uczniów. Opiekunem pozostałych uczestników wycieczki za wyrażoną przez siebie pisemną zgodą i przejęciem odpowiedzialności jako wychowawca, może także być rodzic jednego z uczniów wchodzących w skład tej grupy. Funkcje kierownika takiej wycieczki może pełnić wyłącznie nauczyciel.
7. Podczas wycieczki turystyki kwalifikowanej, jeden opiekun sprawuje opiekę nad grupą liczącą nie więcej niż 10 uczniów. Pozostałe zasady opieki określa ust. 6.
8. Nauczyciel podejmujący się realizacji zadań określonych w ust. 6 i 7 zobowiązany jest do wypełnienia karty wycieczki według wzoru określonego przez odrębne przepisy.

§ 39

1. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
1) prawidłowa realizacja programu nauczania i dążenie do tworzenia w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw,
2) rzetelne przygotowanie każdej z form procesu edukacyjno – wychowawczego,
3) twórcza adaptacja programów nauczania, będących w dyspozycji nauczyciela, do możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów,
4) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej przez:
a) śledzenie najnowszej literatury dotyczącej dydaktyki i kształcenia specjalnego,
b) aktywny udział w wewnątrz szkolnym doskonaleniu zawodowym,
c) podejmowanie form doskonalenia zawodowego podnoszących kwalifikacje i kompetencje zawodowe,
d) współdziałanie w organizowaniu bazy dydaktycznej i udział we wzbogacaniu jej w środki dydaktyczne,
5) unowocześnianie i wzbogacanie środków dydaktycznych potrzebnych do realizacji programu, wprowadzanie w miarę możliwości innowacji pedagogicznych oraz nowatorskich metod edukacji i wychowania,
6) wdrażanie uczniów do samodzielności i samorządności poprzez pracę w Samorządzie, współpracę z organizacjami młodzieżowymi,
7) aktywizowanie uczniów poprzez stwarzanie im odpowiednich warunków do pracy,
8) diagnozowanie warunków środowiskowych uczniów,
9) stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego,
10) rozpoznawanie indywidualnych predyspozycji, potrzeb rozwojowych i zainteresowań uczniów,
11) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo ucznia,
12) umiejętna i systematyczna współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów oraz wszystkimi nauczycielami w zakresie realizacji:
a) szkolnego programu wychowawczego,( załącznik 1 )
b) wewnątrzszkolnego systemu oceniania, ( załącznik 3 )
c) szkolnego zestawu programów nauczania,
d) planów pracy szkoły,
e) programu  profilaktycznego szkoły ( załącznik 2 )
13) gotowość do udzielania rodzicom informacji na temat postępów w nauce i zachowaniu ich dzieci podczas wszystkich ogólnoszkolnych zebrań,
14) sugerowanie rodzicom skutecznych form oddziaływania, które umożliwiałyby pomoc dzieciom w edukacji i zabezpieczałyby je przed zjawiskami patologicznymi,
15) włączanie rodziców w usprawnianie i urozmaicanie życia klasy,
16) prowadzenie zajęć profilaktyczno – resocjalizacyjnych w celu ochrony uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnień,
17) prowadzenie orientacji zawodowej uczniów w ramach danego przedmiotu nauczania,
18) prowadzenie, ustalonej odrębnymi przepisami, dokumentacji pracy edukacyjno – wychowawczej i opiekuńczej,
19) obiektywne, systematyczne i bezstronne ocenianie uczniów,
20) pełnienie dyżurów podczas przerw zgodnie z odrębnym regulaminem i planem dyżurów nauczycielskich.
2. Nauczyciel jest odpowiedzialny za realizację treści ścieżek edukacyjnych, które włączył do swojego przedmiotu.
3. Nauczyciel jest zobowiązany do opracowania, w terminie określonym przez Dyrektora Zespołu, rozkładów materiału nauczania treści swojego przedmiotu i jego realizacji po jego zatwierdzeniu przez Dyrektora.
4. Nauczyciel jest zobowiązany do aktywnego udziału w pracach Rady Pedagogicznej oraz zespołów problemowo – zadaniowych.§ 40

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły edukacyjno – wychowawcze, których cele i zadania obejmują w szczególności:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania:
a) sposobów realizacji programów nauczania i korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych z uwzględnieniem ścieżek edukacyjnych,
b) decyzji w sprawie wyboru programów nauczania oraz rodzajów podręczników i zeszytów ćwiczeń,
c) szkolnego programu wychowawczego oraz sposobów jego realizacji,
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia, poziomu rozwoju społecznego oraz jego zachowania,
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla młodych nauczycieli,
4) współdziałanie w organizowaniu bazy środków dydaktycznych,
5) wspólne opracowywanie i opiniowanie przygotowanych w Zespole projektów działań innowacyjnych,
6) wymianę informacji na temat efektywności współpracy nauczycieli, w szczególności w zakresie, o którym mowa w pkt 1, 2, 7,
7) uzgodnienie zasad, form i zakresu realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów.
3. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły problemowo – zadaniowe.
4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.

§ 41

1. Wychowawca klasy pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym Zespołu tworząc warunki wspomagające rozwój osobistej zaradności ucznia i jego przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym.
2. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, wychowawca klasy:
1) otacza indywidualną opieką każdego ze swoich podopiecznych,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a) różne formy życia zespołowego integrującego uczniów,
b) uwzględniając plan pracy Zespołu ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
3) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a) poznania warunków ich życia i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
b) współpracy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych,
c) ich zaangażowania w organizację klasy i Zespołu,
4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich wychowawcze działania wobec ogółu uczniów, zwłaszcza wobec tych, którzy wymagają indywidualnej pomocy (dydaktycznej, psychologicznej, resocjalizacyjnej),
5) wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z odrębnymi przepisami,
3. Wychowawca klasy jest animatorem życia zbiorowego oraz mediatorem i negocjatorem w rozstrzyganiu spornych kwestii wewnątrzszkolnych oraz między uczniami a dorosłymi.
4. Formy spełniania zadań nauczyciela – wychowawcy powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów oraz uwarunkowań środowiskowych ich rodzin oraz Zespołu.
5. Wychowawca klasy utrzymuje kontakt z rodzicami poprzez konsultacje i zebrania nie mniej niż dwa razy w semestrze.
6. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Zespołu, pedagoga szkolnego, psychologa, nauczycieli rewalidacji indywidualnej, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych instytucji, o których mowa w § 3 pkt 9 i 11.
7. Na pisemny, umotywowany wniosek rodziców lub uczniów, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Dyrektor Zespołu może zmienić wychowawcę klasy, o ile nie wywiązuje się on prawidłowo ze swoich zadań.

§ 42

1. W Zespole można tworzyć stanowiska nauczycieli – wychowawców świetlicy.
2. Do zadań nauczycieli – wychowawców świetlicy należy w szczególności:
1) organizowanie pracy opiekuńczo – wychowawczej dla uczniów korzystających z usług świetlicy,
2) sprawowanie osobistej opieki nad powierzonymi wychowankami,
3) organizowanie nauki własnej dzieci w świetlicy,
4) organizowanie i nadzór nad żywieniem w Zespole,
5) kształtowanie samodzielności wychowanków,
6) udział w organizowaniu wyposażenia świetlicy w środki dydaktyczne.
3. Utworzenie stanowiska kierownika świetlicy jako koordynatora pracy świetlicy i stołówki regulują odrębne przepisy.

§ 43

1. W szkole tworzy się stanowiska nauczycieli religii – katechetów szkolnych.
2. Nauczyciele religii wchodzą w skład Rady Pedagogicznej, nie przyjmują jednak obowiązków wychowawcy klas.
3. Nauczyciele religii wypełniają pozostałe obowiązki zgodnie z § 40, 41 i 42 Statutu.§ 44

W Zespole tworzy się stanowisko pedagoga szkolnego, do którego zadań należy w szczególności:
1) organizowanie profilaktyki uzależnień i niedostosowania społecznego,
2) koordynowanie oddziaływań edukacyjno – wychowawczych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych Zespołu zapewniających uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniem, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym,
3) organizowanie indywidualnej opieki pedagogicznej dla uczniów z rodzin dysfunkcyjnych oraz podejmowanie interwencji na rzecz poprawy ich trudnej sytuacji życiowej,
4) orientacja i poradnictwo zawodowe,
5) współdziałanie z instytucjami, o których mowa w § 3 ust.2 pkt 9 i 11,
6) doradztwo dla nauczycieli, uczniów i rodziców,
7) podejmowanie inicjatyw w zakresie tworzenia i modyfikacji szkolnego programu wychowawczego Zespołu.

§ 45

W Zespole tworzy się stanowiska nauczyciela – bibliotekarza.
1. Do jego zadań należy w szczególności:
1) udostępnianie zbiorów czytelnikom,
2) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji bibliotecznej,
3) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa,
4) gromadzenie, ewidencja i opracowywanie zbiorów bibliotecznych oraz wideoteki,
5) udzielanie pomocy w zakresie różnych form zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
6) poradnictwo w wyborach czytelniczych.


VI. WSPÓŁPRACA RODZICÓW Z ZESPOŁEM

§ 46

Rodzice (prawni opiekunowie) współdziałają z Zespołem w sprawach wychowania, kształcenia i profilaktyki.§ 47

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
1) znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
2) rzetelności informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
3) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
4) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i nadzorującemu opinii na temat Zespołu.§ 48

1. Rodzice mają obowiązek kontaktowania się z Zespołem w sprawach edukacyjno – wychowawczych co najmniej dwa razy w semestrze.
2. Do pisemnych kontaktów między rodzicami, a Zespołem służy dzienniczek ucznia. Brak dzienniczka lub nie udostępnienie go przez ucznia nauczycielowi nie zwalnia z obowiązku szukania innych sposobów informowania rodziców o niepowodzeniach szkolnych oraz zastrzeżeniach dotyczących jego zachowania.
3. Rodzice są zobowiązani do stawiania się na wezwania Zespołu.
4. Rodzice, w miarę swoich możliwości finansowych i zawodowych, działają na rzecz Zespołu.


VII. ZASADY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

§ 49

1. Dla rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy uczniami, ich rodzicami lub nauczycielami Dyrektor Zespołu może powołać „grupę wsparcia” w składzie uzależnionym od stron i typu konfliktu, stosując następujące zasady doboru jej uczestników:
1) w rozstrzyganiu konfliktu między uczniami uczestniczą: uczniowie (uczeń), pedagog szkolny lub psycholog, opiekun Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klas (wychowawca),
2) w rozstrzyganiu konfliktu między uczniami i nauczycielami uczestniczą: uczeń (uczniowie), nauczyciel (nauczyciele),pedagog szkolny lub psycholog,
3) w rozstrzyganiu konfliktu między rodzicami uczniów i nauczycielami uczestniczą: wychowawca klasy, nauczyciele (nauczyciel), rodzic, pedagog lub psycholog oraz Dyrektor Zespołu,
4) w rozstrzyganiu konfliktu między nauczycielami uczestniczą: nauczyciel, przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych, Dyrektor Zespołu,
5) w rozstrzyganiu sporów między pracownikami administracji i obsługi oraz uczniami uczestniczą: pracownik, uczeń, Dyrektor Zespołu, Sekretarz Szkoły,
6) w rozstrzyganiu sporów między pracownikami administracji i obsługi Zespołu i nauczycielami uczestniczą: Dyrektor Zespołu, Sekretarz Szkoły, pracownik pedagogiczny, pracownik obsługi (administracji) oraz wskazani przez strony przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych.
2. Dopuszcza się poszerzenie składu „grupy wsparcia” określonego w ust. 1 na wniosek jednej ze stron konfliktu lub w oparciu o decyzję Dyrektora Zespołu.
3. W toku rozwiązywania konfliktu obowiązuje zasada negocjacji opierająca się na wzajemnym poszanowaniu.
4. Przebieg dyskusji w „grupie wsparcia” podlega protokołowaniu. Wnioski powinny określać zobowiązania przyjęte do realizacji przez strony konfliktu.
5. Protokoły z przebiegu negocjacji w „grupie wsparcia” pozostają w dokumentacji Zespołu przynajmniej przez okres jednego roku, w ciągu którego mogą być udostępnione stronom konfliktu, uczestnikom „grupy wsparcia”, przedstawicielom organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
6. Każda ze stron konfliktu może wnieść do Dyrektora Zespołu w okresie 14 dni odwołanie od zobowiązań ustalonych przez „grupę wsparcia”. 
 
 
 
 
 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 50

1. Na budynku szkolnym umieszczona jest tablica urzędowa z napisami:
- „Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  w  Tucholi ”
2. Zespół  używa  pieczęci  z  następującą  treścią:
„Orzeł  w  koronie  i  napis  Szkoła Podstawowa w Tucholi ”, / mała i duża /
 „Orzeł  w  koronie  i  napis  Gimnazjum w Tucholi ”, / mała i duża /
„ Orzeł w koronie i napis Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Tucholi ”,/ mała i duża/
„ Orzeł  w  koronie  i  napis  Zasadnicza  Szkoła  Zawodowa w Tucholi” / mała i duża /
3. Użycie pieczęci  urzędowej  regulują  odrębne  przepisy .                                      
4. Szkoła  używa  pieczątek  z  następującą  treścią :                                         
Zespół  Szkół  Specjalnych  w  Tucholi , ul. Piastowska 30 ,
89-501 Tuchola , 
tel. /052/ 334-50-24                                                            
Szkoła  Podstawowa  Specjalna  w  Tucholi ,ul. Piastowska 30 ,
89-501 Tuchola,     tel. / 052 / 334 – 50 – 24                                                                               
Gimnazjum  Specjalne  w  Tucholi , ul. Piastowska 30 ,
89-501 Tuchola ,
Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Tucholi , ul. Piastowska 30 , 89-501 Tuchola , tel. / 052 / 334 – 50 - 24
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Tucholi ,
ul. Piastowska 30 , 89 – 501 Tuchola , tel. / 52 / 334-50-24      
 5. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji szkolnej odbywa się zgodnie z odrębnymi
przepisami .                                                                                             
   6. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy .            
7. Ilekroć w statucie  jest mowa o „ ustawie ” , rozumie się przez to :                             
 - Ustawę o Systemie Oświaty z dnia  7 września 1991 r ( Dz.U. Nr 67, poz 329 z 1996 r  z późniejszym
zmianami )                                                                              
8. Z dniem zatwierdzenia statutu Zespołu przestaje obowiązywać znowelizowania wersja statutu Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz Gimnazjum Specjalnego z dnia   22  sierpnia  2000 r ( Uchwała Rady Powiatu Nr XXV/137/2000 )
§ 51
1. Program Wychowawczy Szkoły ( załącznik 1 ) ,                                                      
2. Program Profilaktyczny Szkoły ( załącznik 2 ) ,                                                        
3. Wewnątrzszkolny System Oceniania ( załącznik 3 ) ,                                             
4. Akt założycielski Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Tucholi z 29.12.1994 r wydany przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ,                                                    
 5. Akt założycielski Zespołu Szkół Specjalnych w Tucholi z 12.03.1999 r wydany przez Starostwo Powiatowe w Tucholi ,                                                                       
6. Zarządzenie MEN z 4 października 1993 r w sprawie zasad organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi (...) ( Dz.U.Nr 9, poz. 36 )                                      
7. Rozporządzenie MEN z dnia 30 stycznia 1997 r w sprawie zasad organizowania zajęć  rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim                                                                                              
8. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r  w  sprawie  ramowych  statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół .                                                                                                               

metryczka


Wytworzył: dyrektor SOSW (20 marca 2007)
Opublikował: (20 marca 2007, 13:02:38)

Ostatnia zmiana: Tomasz Okrzyński (8 lipca 2009, 08:46:57)
Zmieniono: Statut ZSS w Tucholi

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8524