ststut SOSW

 
 

 
 

STATUT
 
SPECJALNEGO OŚRODKA  SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO
W  TUCHOLI
 
 
 
 
 
TUCHOLA  , KWIECIEŃ  2004 R
 
 
S T A T U T
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tucholi
Podstawa  prawna :
1.  Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 1996r. Nr 67 poz.329 i Nr 106 poz.496; z 1997r. Nr 28 poz.153 i Nr 141, poz.943; z 1998r. Nr 117 poz.759).
2.  Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106 poz.668).
3.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1994r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych (Dz.U. Nr 41 poz.156).
4.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznej - pedagogicznej w publicznych przedszkolach , szkołach i placówkach (Dz.Urz.MEN Nr 13 poz. 110).
5.  Zarządzenie Nr 9 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 1996r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych specjalnych szkołach podstawowych oraz zasadniczych i średnich zawodowych (Dz.Urz. MEN Nr 5 poz.21).
6.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz.U. Nr 111 poz.535).
7.  Ustawa z dnia 8 stycznia 1999r. w sprawie wprowadzenia reformy ustroju szkolnego (Dz.U. Nr 12 poz.96).
8.  Rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i terminów dostosowania działalności dotychczasowych szkół podstawowych do wymogów nowego systemu szkolnego oraz tworzenia gimnazjów ( Dz. U. Nr 14, poz. 124).
9.  Rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum ( Dz. U. Nr 14, poz. 131).
10. Rozporządzenie MEN z dnia 13 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych i resocjalizacyjnych (Dz. U. Nr 67, poz. 758).
11. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum ( Dz. U. Nr 10 , poz. 96).
12. Rozporządzenie MEN z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania ich duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 6, poz. 73).
13. Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola , szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania , działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23 poz. 225).
14. Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. ( Dz.U. Nr 15, poz.142)
15. Rozporządzenie  MENiS  z  dnia  26  marca  2004 r zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  ramowych  statutów  publicznego  przedszkola oraz  publicznych  szkół .S T A T U T
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tucholi
I. Postanowienia ogólne
§ 1.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z  upośledzeniem  umysłowym w stopniu  lekkim , umiarkowanym, znacznym i  głębokim w wieku od 3 do 25 lat.
§ 2.
Ośrodek obejmuje:
a.  Szkołę Podstawową Specjalną dla dzieci i młodzieży z  upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim , umiarkowanym , znacznym i głębokim .
b.  Gimnazjum Specjalne dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim , umiarkowanym i znacznym,
c.   Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy dla Uczniów  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną .
d.  Zasadniczą  Szkołę  Zawodową  Specjalną dla młodzieży  z  upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim .
 
§ 3.
Internat przeznaczony jest: dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej , Gimnazjum Specjalnego, Szkoły specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz  Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej , którzy nie mają możliwości realizowania obowiązku szkolnego w miejscu zamieszkania .
§ 4.
Liczba oddziałów szkół uzależniona jest od potrzeb, warunków oraz ilości uczniów.
§ 5.
Zasady organizacji i działalności :
·      Szkoły Podstawowej Specjalnej ,Gimnazjum Specjalnego , Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz  Zasadniczej  Szkoły  Zawodowej  Specjalnej  określa  statut  Zespołu  Szkół  Specjalnych w  skład  którego  te  szkoły  wchodzą  ( załącznik  nr  1 / 2004 ) .
§ 6.
Ośrodek używa pieczęci urzędowej z godłem państwa oraz napisem w otoku „Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tucholi", i pieczęci podłużnej z napisem  „Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Tucholi, 89 – 501 Tuchola , tel. /052/334-50-24 ,
§ 7.
Organem prowadzącym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego jest Starostwo Powiatowe w Tucholi.
§ 8.
Nadzór pedagogiczny nad działalnością placówki sprawuje Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty.
II. Organy Ośrodka
§ 9.
Organami Ośrodka są:
1.  dyrektor,
2.  rada pedagogiczna,
3.  rada rodziców
 
 
 
 
§ 10.
1.  Dyrektor Ośrodka jest przełożonym wszystkich pracowników, w tym pozostałych członków kadry kierowniczej Ośrodka, określa zakres ich zadań, odpowiedzialności i uprawnień zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami.
2.  Dyrektor Ośrodka kieruje działalnością ośrodka oraz reprezentuje go na zewnątrz, sprawuje nadzór pedagogiczny, realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców.
3.  Dyrektor ośrodka odpowiada za stan organizacyjny ośrodka, za realizację planu i programu nauczania oraz pracę wychowawczą i rehabilitacyjną Ośrodka. Nadaje kierunek działalności Ośrodka, ponosi odpowiedzialność za właściwy przebieg zajęć. Czuwa nad przestrzeganiem dyscypliny pracy.
4.  Dyrektor Ośrodka przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców , związkami zawodowymi.
§ 11.
1.  Rada pedagogiczna Ośrodka jest stałym organem wewnętrznym placówki, powołanym do opracowywania i rozwiązywania w granicach swoich kompetencji spraw pedagogicznych, organizacyjnych i administracyjno-gospodarczych.
2.  W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni ośrodka jako członkowie stali.
3.  Skład rady pedagogicznej, w zależności od tematyki posiedzeń, może być poszerzony o pracowników służby zdrowia, przedstawicieli rady rodziców lub inne osoby zaproszone na radę.
4.  Szczegółowe sprawy szkół , a w szczególności:
a.  przydziału nauczycielom przedmiotów nauczania i wychowawstwa klas,
b.  oceny realizacji programu nauczania i rehabilitacji oraz przesunięć uczniów może rozstrzygać odrębna rada pedagogiczna złożona z nauczycieli i wicedyrektora Ośrodka.
5.  W zależności od potrzeb powoływana jest rada pedagogiczna internatu, której członkami stałymi są wychowawcy internatu.
6.  Zakres działalności rady pedagogicznej określa .
§ 12.
1.  Rada Rodziców jest reprezentantem rodziców uczniów.
2.  Działalność Rady Rodziców reguluje "Regulamin Rady Rodziców".
 
III. Organizacja
§ 13.
Ośrodek jest placówką koedukacyjną.
§ 14.
Ośrodek jest czynny cały rok i zapewnia całodobową opiekę, naukę i wychowanie oraz warunki do prowadzenia rehabilitacji psychofizycznej .
§ 15.
Ośrodek zapewnia opiekę całkowitą wychowankom pozbawionym opieki rodzicielskiej., wychowankom w  stosunku  do  których  opieka  rodzicielska  jest  ograniczona  oraz  wychowankom  posiadającym  trudne  warunki materialne i mieszkaniowe a  także  tym ,którzy  mają znaczną  odległość  z  miejsca  zamieszkania  do  szkoły .
§ 16.
Ośrodek przygotowuje wychowanków do udziału w życiu społecznym i kulturalnym.
§ 17.
Szczegółowe cele i zadania pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej ośrodka wynikają z zasad pedagogiki specjalnej i oligofrenopedagogiki.
§ 18.
Zadania rehabilitacyjne Ośrodka realizują pracownicy pedagogiczni oraz personel administracyjno-obsługowy we współdziałaniu z bliższym i dalszym środowiskiem.
§ 19.
Ośrodek utrzymuje ścisły kontakt z rodzicami i opiekunami wychowanków. W celu ujednolicenia postępowania pedagogicznego i oddziaływań rehabilitacyjnych prowadzi systematyczną pedagogizację środowiska rodzinnego.
§ 20.
Do realizacji celów statutowych ośrodek posiada: klasy lekcyjne, pracownie , salę gimnastyczną , salę do gimnastyki , świetlice, sypialnie, jadalnię, pokój badań lekarskich , sanitariaty, pomieszczenia administracyjno-gospodarcze (kuchnia, magazyny, itp.),boisko szkolne.
§ 21.
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Tucholi realizuje zadania opiekuńczo- wychowawcze w oparciu o program wychowawczy, którego celem jest uświadomienie obszarów oddziaływań wychowawczych nauczycielom, wychowankom i rodzicom.
 
 
§ 22.
SOSW realizuje program profilaktyki w stosunku do wychowanków i uczniów poprzez promocję wartości pozytywnych. Celem profilaktyki jest promocja zdrowego stylu życia, wolnego od negatywnych uwarunkowań nastawionego na funkcjonowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie zgodnie z ogólnie przyjętymi normami życia społecznego.
§ 23.
Określa się prawa ucznia z uwzględnieniem praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka, uczeń ma prawo do:
1.  bezpiecznych warunków do nauki i wypoczynku,
2.  rozwijania swoich zainteresowań (sport, muzyka itp.) w ramach klubów oraz innych zajęć,
3.  zgłaszania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły, innym nauczycielom swoich trudności, kłopotów oraz uzyskania od nich pomocy,
4.  uczestniczenia w uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę,
5.  reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach, olimpiadach itp.,
6.  korzystania z dodatkowej pomocy nauczyciela w ramach zajęć rewalidacji indywidualnej,
7.  otrzymywania nagród, pochwał i wyróżnień.
§ 24.
1.  Swoje obowiązki uczeń wykonuje zgodnie z własnymi możliwościami i umiejętnościami.
2.  Do nich należy:
a.  kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
b.  okazywanie szacunku wszystkim pracownikom zatrudnionym w ośrodku,
c.   godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz,
d.  punktualne i systematyczne uczestniczenie w zajęciach szkolnych,
e.  pomaganie młodszym i mniej sprawnym kolegom,
f.     szanowanie mienia własnego i społecznego,
g.  sumienne wykonywanie powierzonych prac,
h.   dbanie o estetyczny wygląd zewnętrzny i higienę osobistą,
i.     noszenie stroju organizacyjnego w wyznaczonym dniu.
§ 25.
Uczeń może być nagradzany bądź wyróżniany:
1.  pochwałą wychowawcy w klasie lub na apelu,
2.  pochwałą dyrektora szkoły,
3.  dyplomem lub nagrodą rzeczową.
§ 26.
Nagrody i wyróżnienia przyznaje wychowawca klasy lub opiekunowie poszczególnych organizacji.
§ 27.
Dla szczególnie wyróżniających się uczniów przyznawane są nagrody rzeczowe uchwalane przez radę pedagogiczną.
§ 28.
Za szczególne wyróżnienia ucznia wysyłane są listy pochwalne z gratulacjami do rodziców.
 
§ 29.
Za naruszenie regulaminu szkoły uczeń może być ukarany. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia:
1.  upomnieniem przez nauczyciela, wychowawcę,
2.  upomnieniem lub naganą przez dyrektora szkoły,
3.  powiadomieniem rodziców - opiekunów o nagannym zachowaniu,
4.  zawieszeniem przywilejów ucznia.
§ 30.
Karę dla ucznia ustala nauczyciel - wychowawca klasy.
§ 31.
W przypadkach szczególnego naruszenia regulaminu szkoły o zastosowaniu kary decyduje rada pedagogiczna.
 
 
 
 
IV. Pracownicy
§ 32.
1.  W Ośrodku zatrudnia się pracowników pedagogicznych,  administracyjnych i obsługi.
2.  Pracownikami pedagogicznymi w ośrodku są:
o     dyrektor ośrodka,
o     kierownik internatu,
o     nauczyciele szkoły podstawowej,
o     nauczyciele gimnazjum,
o     nauczyciele  szkoły  zawodowej
o     wychowawcy internatu,
o     psycholog,
o     logopeda,
3.  Pracownikami administracyjnymi w ośrodku są:
 
o     Sekretarz  szkoły
o     Intendent
o     Pielęgniarka  szkolna
4.  Pracownikami obsługi w ośrodku są:
o     dozorcy nocni,
o     pomoc nauczyciela szkoły podstawowej,
o     woźna,
o     konserwator,
o     sprzątaczka,
o     kucharka,
o     pomoc kuchenna,
§ 33.
Zasady zatrudniania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy.
 
 
§ 34.
Kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy.
§ 35.
Zakres zadań, odpowiedzialności i uprawnień pracowników administracyjnych i obsługi określa dyrektor Ośrodka.
§ 36.
Ogólny zakres obowiązków pracowników pedagogicznych określa Karta Nauczyciela .
§ 37.
Kwalifikacje dyrektora Ośrodka , kierownika internatu regulują odrębne przepisy .
§ 38.
Kadra kierownicza Ośrodka jest zobowiązana do prowadzenia zajęć lekcyjnych lub wychowawczych w wymiarze godzin określonych odrębnymi przepisami.
§ 39.
W czasie nieobecności dyrektora Ośrodka zastępuje go kierownik internatu lub wyznaczony przez dyrektora członek rady pedagogicznej.
§ 40.
Kierownik internatu organizuje i odpowiada za całokształt pracy wychowawczo-opiekuńczej i rehabilitacyjnej internatu , odpowiada za poziom i wyniki zajęć wychowawczych .
 
 
§ 41.
Wszyscy pracownicy pedagogiczni zobowiązani są do organizowania i prowadzenia pracy dydaktyczno -wychowawczo-opiekuńczej i rehabilitacyjnej zgodnie z przydzielonym zakresem zadań, odpowiedzialności i uprawnień.
V. Wychowankowie internatu
§ 42.
Wychowankami internatu są uczniowie szkół , funkcjonujących w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego , przyjęci na podstawie skierowania organu prowadzącego .
 
 
§ 43.
Do skierowania winne być dołączone:
·      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim , umiarkowanym , znacznym i głębokim
·      dokumenty szkolne ,
·      wywiad środowiskowy ,
·      karta zdrowia i szczepień ,
·      odpis aktu urodzenia .
§ 44.
W miarę posiadanych miejsc dopuszcza się przyjmowanie wychowanków bez skierowania organu prowadzącego na podstawie wniosku rodziców ( opiekunów prawnych) lub w szczególnych przypadkach samych dzieci - po powiadomieniu organu prowadzącego Ośrodek . Liczba wychowanków przyjętych do placówki na powyższej zasadzie nie powinna przekraczać 15 % miejsc w placówce.
§ 45.
Ciąża nie może być powodem odmowy przyjęcia kierowanej do Ośrodka wychowanki ani nie może wykluczyć jej dalszego pobytu w placówce .
§ 46.
Jeżeli w Ośrodku przebywać będzie wychowanka w ciąży, Ośrodek zapewni jej w okresie ciąży i porodu stosowaną opiekę, przygotowując ją do macierzyństwa.
§ 47.
O stanie ciąży wychowanki korzystającej z opieki całkowitej dyrektor Ośrodka, stosownie do sytuacji prawnej, powiadamia jej rodziców (opiekunów prawnych) lub sąd rodzinny.
 
 
§ 48.
Wychowanka objęta opieką całkowitą ma zapewnioną pomoc w okresie ciąży i po porodzie.
§ 49.
Ośrodek jest zobowiązany do umieszczenia wychowanki , objętej opieką całkowitą , po porodzie w placówce opiekuńczej dla matek samotnych z dziećmi .
 
 
§ 50.
Wychowankom zapewnia się:
·      zajęcia wychowawcze,
·      zajęcia terapeutyczne,
·      naukę własną w dostępnych dla nich zakresach,
·      warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego,
·      udział w życiu społecznym i kulturalnym środowiska,
·      możliwość udziału w życiu religijnym,
·      wypoczynek, rekreację i rozrywkę,
·      zajęcia przygotowujące do samodzielnego życia
§ 51.
Wychowankowie przebywający w internacie podzieleni są na  grupy wychowawcze zgodnie  z  odrębnymi  przepisami .
§ 52.
Grupę wychowawczą może stanowić 10 – 16  wychowanków z upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  lekkim  oraz  6 – 8 wychowanków  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  umiarkowanym  i  znacznym .
§ 53.
1.  Wychowankowie internatu mogą wyjeżdżać do domów rodzinnych na okres ferii i dni wolnych od nauki szkolnej.
2.  Wyjazd do domu rodzinnego i powrót do ośrodka odbywa się pod opieką rodziców, opiekunów lub innych upoważnionych osób, wychowankowie pełnoletni samodzielnie za pisemną zgodą rodziców.
3.  Wychowankowie umieszczeni w internacie na mocy postanowienia sądowego mogą wyjeżdżać do domu rodzinnego zgodnie z zarządzeniami określonymi w odrębnych przepisach.
§ 54.
Pobyt wychowanków w internacie jest bezpłatny.
§ 55.
Rodzice lub opiekunowie dziecka zobowiązani są do pokrywania kosztów wyżywienia według odrębnych przepisów (zarządzeń).
§ 56.
Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do wyposażenia dziecka w odpowiednią bieliznę, odzież, obuwie, środki czystości i inne przedmioty codziennego użytku.
§ 57.
Wychowankowie przebywający w internacie na mocy postanowienia sądowego korzystają z pełnych świadczeń placówki, otrzymują odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku oraz kieszonkowe w wysokości ustalonej przepisami.
§ 58.
Rada Pedagogiczna w uzasadnionych przypadkach, na podstawie wywiadów środowiskowych, w miarę posiadanych środków, może przyznać wyposażenie wychowankom nie objętym opieką całkowitą oraz kieszonkowe w wysokości ustalonej przepisami.
§ 59.
Wychowankowie są współgospodarzami w ośrodku.
§ 60.
Obowiązki i uprawnienia wychowanków określa regulamin internatu.
§ 61.
Usamodzielnianie wychowanków przebywających w internacie na mocy postanowienia sądowego odbywa się według odrębnych przepisów dotyczących wychowanków domów dziecka.
§ 62.
Skreślenie z listy uczniów następuje w przypadku:
a.  ukończenia szkoły i powrotu do domu rodzinnego, a w przypadku dziecka podsądnego umieszczenia w placówce opiekuńczej dla dorosłych,
b.  otrzymania przez dziecko orzeczenia o innej formie kształcenia specjalnego ,
c.   nie usprawiedliwionej nieobecności trwającej 6 tygodni od daty powiadomienia rodziców lub opiekunów prawnych,
d.  rezygnacji rodziców.
§ 63.
O skreśleniu z listy wychowanków powiadomieni zostają rodzice lub opiekunowie prawni oraz szkoła macierzysta.
 
 
 
 
 
 
VI. Działalność administracyjno-finansowa
§ 64.
Ośrodek prowadzi dokładną ewidencję wychowanków.
 
§ 65.
W internacie prowadzona jest dokumentacja:
·      dziennik wychowawczy,
·      zeszyt obserwacji wychowanka,
·      semestralna informacja pedagogiczna o wychowankach,
·      miesięczne plany pracy.
§ 66.
Ośrodek prowadzi ewidencję zatrudnionych pracowników i ich akta osobowe.
§ 67.
Ośrodek jest jednostką podległą Starostwu Powiatowemu w Tucholi.
§ 68.
Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Ośrodka regulują przepisy o rachunkowości .
§ 69.
Dyrektor Ośrodka jest dysponentem funduszy przyznanych placówce i gospodaruje nimi zgodnie z potrzebami i preliminarzem budżetowym.
§ 70.
Dokumentację finansową Ośrodka prowadzi  Powiatowy  Zakład  Obsługi  w  Tucholi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
§ 71.
Majątek Ośrodka jest własnością Starostwa Powiatowego w Tucholi.
§ 72.
Likwidacja i przekazywanie majątku Ośrodka może odbywać się na zasadach i w trybie określonym odrębnymi przepisami.
§ 73.
Statut Ośrodka został zatwierdzony  na  posiedzeniu  Rady  Pedagogicznej  w  dniu  8  września  2004  r .
 
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Okrzyński (8 lipca 2009)
Opublikował: Tomasz Okrzyński (8 lipca 2009, 09:08:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7848