Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - REJA24

      Z dniem 1 sierpnia 2020 roku zmianie ulegają przepisy w zakresie rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym w części dotyczącej rejestracji łodzi i pontonów z tym dniem traci moc.

Od dnia 1 sierpnia 2020 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 roku o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, obowiązkowi rejestracji podlegają:
  • jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,
  • jednostka pływająca używana do połowów rybackich, jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Obowiązkowi rejestracji, o którym mowa w ust. 1, nie podlega:
1)   jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
2)   jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
3)   deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.
Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.
 
      Rejestracji jednostki pływającej dokonuje organ rejestrujący tj. starosta lub właściwy polski związek sportowy (Polski Związek Żeglarski, Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego).

     Wniosek o rejestrację jednostki pływającej należy składać bezpośrednio w systemie REJA24 na stronie internetowej: http://interesant.reja24.gov.pl lub osobiście w dowolnie wybranym organie rejestrującym oraz właściwych polskich związkach sportowych.

Rejestracji jednostki pływającej dokonuje się na podstawie:
1) dowodu własności, którym może być w szczególności:
a) faktura VAT,
b) umowa sprzedaży, zamiany, darowizny,
c) prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,
d) w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego;
2) wniosku o rejestrację zawierającego następujące informacje:
a) o właścicielu i współwłaścicielach oraz armatorze, jeżeli nie jest nim właściciel:
– imię i nazwisko albo nazwę,
– PESEL albo datę i wskazanie miejsca urodzenia, jeżeli numer PESEL nie został nadany – w przypadku osób fizycznych,
– NIP w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo inny odpowiedni identyfikator – w przypadku podmiotów zagranicznych,
– adres zamieszkania albo adres siedziby,
– adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) o rejestracji w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeżeli jednostka pływająca była zarejestrowana:
– wskazanie organu poprzedniej rejestracji,
– numer rejestracyjny,
– datę rejestracji i wykreślenia z rejestru,
c) o numerze identyfikacyjnym albo indywidualnym numerze identyfikacyjnym (INI), jeżeli został nadany,
d) o zamiarze eksploatowania jednostki pływającej na wodach: morskich albo śródlądowych, albo morskich i śródlądowych,
e) o zamiarze używania jednostki pływającej do celów rekreacyjnych lub komercyjnych,

f) o zamiarze używania jednostki pływającej do:
– amatorskiego połowu ryb,
– połowów rybackich,
– rybołówstwa rekreacyjnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim,
g) o nazwie jednostki pływającej, o ile została nadana przez właściciela,
h) o porcie macierzystym jednostki pływającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i tak dla: 1) śródlądowej jednostki pływającej – miejscowość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) morskiej jednostki pływającej – port morski na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
i) o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także o jego mocy,
j) o marce i modelu lub typie jednostki pływającej,
k) o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej,
l) o materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej,
m) o roku budowy i producencie jednostki pływającej,
n) o sygnale rozpoznawczym (Call Sign) i morskim radiowym numerze identyfikacyjnym MMSI, jeżeli zostały nadane,
o) o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, jeżeli została określona w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot,
p) o dopuszczalnej sile wiatru oraz znaczącej wysokości fali, jeżeli zostały określone w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot;
3) dokumentów lub materiałów potwierdzających informacje, o których mowa w pkt 2 lit. a–c oraz i–p;
4) dowodu wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego.

metryczka


Wytworzył: Beata Muzolf (27 maja 2011)
Opublikował: Beata Muzolf (27 maja 2011, 14:23:34)

Ostatnia zmiana: Jarosław Iwicki (3 marca 2021, 10:30:49)
Zmieniono: Aktulizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2367