.

Zdjęcie
Powiat Tucholski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 
„Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”

Projekt zakłada utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia, poprzez modernizację i rozbudowę budynku Domu Dziecka w Tucholi. Celem projektu jest poprawa dostępności do usług społecznych przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu powiatu tucholskiego. Wskazany cel będzie realizowany poprzez koncentrację świadczenia usług z zakresu pomocy i integracji społecznej w jednym, dostosowanym do tego celu budynku. W Powiatowym Centrum Wsparcia swoją siedzibę znajdą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, Powiatowy Zespół d.s. Orzekania o Niepełnosprawności, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tucholi oraz nowotworzone środowiskowy dom samopomocy, mieszkania wspierane, sale rehabilitacyjne. Ponadto budynek będzie wykorzystywany na potrzeby stowarzyszeń wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, poradnictwa specjalistycznego oraz organizacji konferencji z obszaru pomocy i integracji społecznej.
  
------------------------------------------ 
  
Celem projektu jest poprawa dostępności do usług społecznych przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu powiatu tucholskiego.
Planowane efekty: 
Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji  społeczno-zawodowej – 1 szt.
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt. 
Liczba wspartych obiektów przeznaczonych na mieszkania socjalne, wspomagane, chronione – 1 szt. 
Liczba osób korzystających z przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej – 1573 osoby (do 2023 r.)
Liczba osób korzystających ze wspartych obiektów przeznaczonych na mieszkania socjalne, wspomagane, chronione – 5 osób
Liczba osób korzystających z nowych lub zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności – 415 osób

  
Wartość całkowita projektu – 12.789.904,41 zł 
w tym dofinansowanie UE (EFRR) – 10.827.551,94  zł 
  
  
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 
działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020

metryczka


Wytworzył: Magdalena Kurpinowicz (14 stycznia 2019)
Opublikował: Magdalena Kurpinowicz (14 stycznia 2019, 12:56:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4087