.

Zdjęcie
Powiat Tucholski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 
„Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie”

Projekt zakłada budowę 2 obiektów w Żalnie i Gostycynie, w których prowadzone będą placówki opiekuńczo – wychowawcze, dla 14 dzieci każda. Placówki te będą miały za zadanie zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania, a także zaspokojenie ich potrzeb (m.in. emocjonalnych, zdrowotnych, rozwojowych).  Powstałe placówki zastąpią istniejący Dom Dziecka w Tucholi, mieszczący się w dużym budynku, którego utrzymanie i dostosowanie do potrzeb placówki 14-osobowej jest zbyt kosztowne. Dzięki realizacji projektu powstaną palcówki, które będą spełniały wymogi wprowadzone przez ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  
------------------------------------------ 
  
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla mieszkańców powiatu tucholskiego poprzez budowę infrastruktury instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Planowane efekty: 
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 2 szt. 
Liczba nowych lub zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności – 2 szt.
Liczba osób korzystających z nowych lub zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności – 28 osób

  
Wartość całkowita projektu – 1.846.770,89 zł 
w tym dofinansowanie UE (EFRR) – 1.380.091,89 zł 
  
  
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020

metryczka


Wytworzył: Magdalena Kurpinowicz (14 stycznia 2019)
Opublikował: Magdalena Kurpinowicz (14 stycznia 2019, 15:46:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3599