zamówienie na:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400 Etap II”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-5-2019
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 25 kwietnia 2019  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (658kB) pdf


Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (391kB) pdf


Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 23 kwietnia 2019 r. (312kB) pdf


Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 19 kwietnia 2019 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 19.04.2019 r. (1705kB) pdf
Opis techniczny (171kB) pdf
Przekrój normalny (1038kB) pdf
Załącznik nr 8 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (2638kB) zip
Załącznik nr 9 Przedmiar robót (2765kB) zipZmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17 kwietnia 2019 r.
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17 kwietnia 2019 r. (560kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540075458-N-2019 z dnia 17.04.2019 r. (140kB) pdf

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 15 kwietnia 2019 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 15 kwietnia 2019 r. (497kB) pdf
Opinie dot. ZRiD (1667kB) pdf


Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400 Etap II” zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4 kwietnia 2019 r. pod numerem 533350-N-2019, wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 4 kwietnia 2019 r.
 treść ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu (9162kB) pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (409kB) pdf

Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (77kB) word
Załącznik nr 2  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (19kB) word
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (17kB) word
Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych (54kB) word
Załącznik nr 5 Wykaz osób (53kB) word
Załącznik nr 6 Projekt umowy (341kB) pdf
Załącznik nr 7 Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 8 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (2100kB) zip
Załącznik nr 9 Przedmiar robót (192kB) zip
Załącznik nr 10 Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (17kB) word
 

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (4 kwietnia 2019, 12:58:54)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (9 maja 2019, 11:43:48)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 845