zamówienie na:

„Remont drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Lubiewo – Bruchniewo od km 13+400 do km 16+348”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-11-2019
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 23 września 2019  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (852kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (212kB) pdf


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540195533-N-2019 z dnia 17.09.2019 r. (67kB) pdf

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17.09.2019 r. (2702kB) pdf
Załączniki (7611kB) zip


Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Lubiewo – Bruchniewo od km 13+400 do km 16+348” zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4 września 2019 r. pod numerem 592929-N-2019, wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 4 września 2019 r.
 treść ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu (2277kB) pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (530kB) pdf

Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (77kB) word
Załącznik nr 2  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (19kB) word
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (18kB) word
Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych (54kB) word
Załącznik nr 5 Wykaz osób (54kB) word
Załącznik nr 6 Projekt umowy (290kB) pdf
Załącznik nr 7 Dokumentacja techniczna (4953kB) zip
Załącznik nr 8 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (1484kB) pdf
Załącznik nr 9 Przedmiar robót (46kB) plik
 

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (4 września 2019, 13:41:40)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (2 października 2019, 12:57:53)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 748