Budżet na rok 2017


UCHWAŁA NR XXX/173/2016
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 19 GRUDNIA 2016 R.
 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017.
 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ((Dz. U. z 2016 r., poz. 814, poz. 1579) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 3 , art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1984).
 
Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Dochody budżetu w wysokości                                                          60.716.428,24 zł,
w tym:
dochody bieżące                                                                                   50.633.071,88 zł,
dochody majątkowe                                                                              10.083.356,36 zł,
Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
 
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości                                                          58.536.243,52 zł,
w tym:
wydatki bieżące                                                                                   46.016.708,00 zł,
wydatki majątkowe                                                                              12.519.535,52 zł,
Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.  
 
§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 2.180.184,72 zł, którą przeznacza się na finansowanie rozchodów roku bieżącego.
§ 4. W budżecie Powiatu Tucholskiego tworzy się rezerwy:
1)   ogólną w wysokości                                                                                       65.000,00 zł,
2)   celową w wysokości                                                                                       85.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
a)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
 
§ 5. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.
§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.
§ 7. Ustala się przychody w wysokości 1.725.000 zł, rozchody w wysokości 3.905.184,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.
§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.
 
§ 9. Określa się plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.
 
§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi”:
przychody 2.806.000,00 zł; koszty 2.806.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.
 
§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostki oświatowej:
dochody 460.350,00 zł; wydatki 460.350,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do Uchwały.
 
§ 12. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Tucholski w kwocie 375.000,00 zł.
 
§ 13. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tucholskiego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do Uchwały.
 
§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)        sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu            - w kwocie 5.000.000 zł,
2)        wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.095.015,50 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.
 
§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu Tucholskiego do:
1)   zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości
poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 14 Uchwały,
2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na
uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) dokonywani, zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji
budżetowej
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Tucholskiego.
 
§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.
§ 17. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
 
Uchwała została przyjęta 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.
 
 
                                                                            Przewodniczący Rady Powiatu
 
 
                                                                                   Małgorzata Oller

Załączniki do budżetu na 2017r. (430kB) excel

Wytworzył: Rada Powiatu (19 grudnia 2016)
Opublikował: Katarzyna Klinger (17 maja 2017, 08:26:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 668

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij