Budżet na rok 2018


 
UCHWAŁA NR XL/257/2017
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 20 GRUDNIA 2017 R.
 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018.

 
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 t.j.) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 3 , art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 t.j. ).
 
Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Dochody budżetu w wysokości                                                                            58.639.004,48 zł,
w tym:
dochody bieżące                                                                                     51.635.531,98 zł,
dochody majątkowe                                                                                  7.003.472,50 zł,
Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
 
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości                                                                          57.033.819,76 zł,
w tym:
wydatki bieżące                                                                                49.052.241,97 zł,
wydatki majątkowe                                                                            7.981.577,79 zł,
Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.
 
§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 1.605.184,72 zł, którą przeznacza się na finansowanie rozchodów roku bieżącego.
§ 4. W budżecie Powiatu Tucholskiego tworzy się rezerwy:
1)   ogólną w wysokości                                                                                                500.000,00 zł,
2)   celową w wysokości                                                                                                850.000,00 zł
z przeznaczeniem na:
a)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 100.000,00 zł,
b)      wydatki remontowe, w tym miedzy innymi na realizację zadań własnych związanych z usuwaniem skutków nawałnicy, która miała miejsce w Powiecie Tucholskim w sierpniu 2017 roku -750.000,00 zł.
 
§ 5. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.
§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.
§ 7. Ustala się przychody w wysokości 2.300.000 zł, rozchody w wysokości 3.905.184,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.
§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.
 
§ 9. Określa się plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.
 
§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi”:
przychody 2.997.600,00 zł; koszty 2.997.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.
 
§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostki oświatowej:
dochody 532.150,00 zł; wydatki 532.150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do Uchwały.
 
§ 12. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Tucholski w kwocie 375.000,00 zł.
 
§ 13. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tucholskiego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do Uchwały.
 
§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)        sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu             - w kwocie 5.000.000 zł,
2)        wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.061.667,50 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.
 
§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu Tucholskiego do:
1)   zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości
poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 14 Uchwały,
2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na
uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) dokonywania, zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji
budżetowej
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Tucholskiego.
 
§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.
§17.Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.
 
Uchwała została przyjęta 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.
 
 
 
                                                                          Przewodniczący Rady Powiatu
 
 
                                                                                Małgorzata Oller

Załączniki do budżetu na rok 2018 (1013kB) excel

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu (20 grudnia 2017)
Opublikował: Katarzyna Klinger (11 maja 2018, 10:51:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 992