Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi regulują:

 1. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.   
 2. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.      
 3. Statut Powiatu Tucholskiego.  
 4. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. Nr 182);
 5. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.); 
 6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.); 
 7. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.); 
 8. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.); 
 9. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 z późn. zm.); 
 10. Ustawy z dnia 29 lipiec 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493);
 11. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.); 
 12. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 z późn. zm.)
 13. Ustawy z dnia 5 stycznia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych ( Dz.U. z 2010 r. Nr.182, poz. 1228.);
 14. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr.101, poz. 926 z późn. zm.);
 15. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267);
 16. Aktów wykonawczych wydanych na podstawie powyższych ustaw.
metryczka


Wytworzył: Ewa Gierchowska (20 marca 2007)
Opublikował: Krzysztof Blas (20 marca 2007, 11:24:11)

Ostatnia zmiana: Alina Kowalska (11 czerwca 2013, 12:12:42)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7445