Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Informacje udzielane są  w  Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, przy ul. Pocztowej 7 A,
pokój 2, tel. 0-52 55-90-713

Ustawa z dnia  03 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (t.j. Dz. U.z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) stanowi, iż  każdy ma  prawo  do informacji
o środowisku i jego ochronie (art 4 w/w ustawy).
Udostępniane   informacje zostały  umieszczone    w  publicznie  dostępnym  wykazie  danych    o dokumentach zawierających  informację  o środowisku  i jego  ochronie na  kartach informacyjnych  o wzorach podanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 22 września 2010 r. r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu  publicznie  dostępnego wykazu  danych  o dokumentach  zawierających  informacje o środowisku i jego ochronie 
(Dz. U.  z 2010 r Nr 186, poz.1249).
Z katalogu udostępnianych społeczeństwu  informacji o  środowisku i jego ochronie  określonym art. 21 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, można  uzyskać  następujące informacje:
1 - o powiatowym  programie  ochrony  środowiska, planach urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
2 - o wnioskach na  wydanie  decyzji  oraz  wydanych decyzjach przy przedsięwzięciach dla  których  sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest fakultatywne w sprawach:
   - pozwolenia  wodnoprawne  dotyczące  wykonania  urządzeń  wodnych, poboru wód
     podziemnych , rolniczego wykorzystania  ścieków - wydane na podstawie Prawa
     wodnego;
    - postanowienia o obowiązku sporządzenia  i zakresu  raportu oddziaływania
      przedsięwzięcia na środowisko;
3- o wnioskach  na wydanie  pozwolenia  oraz  pozwolenia:
    - na wprowadzenie gazów  i pyłów  do powietrza;
    - wodnoprawne na wprowadzenie  ścieków do wód lub do ziemi;
    - na wytwarzanie odpadów;
    - na emitowanie  hałasu do środowiska;
    - na emitowanie  pól  elektromagnetycznych ;
    - na pobór  wody ;
4- o raportach o oddziaływaniu  przedsięwzięcia na   środowisko;
5- o przeglądach  ekologicznych;
6- o zgłoszeniach instalacji, z której  emisja  nie wymaga pozwolenia ale  może negatywnie wpływać na  środowisko;
7- o wnioskach  i decyzjach  dotyczących :
     - zatwierdzenia programu  gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
     - zezwolenia  na prowadzenie działalności w  zakresie zbierania, transportu, odzysku
       lub unieszkodliwiania  odpadów;
8- o informacjach o wytwarzanych odpadach oraz  o sposobach  gospodarowania odpadami;
9- o dokumentach  sporządzonych  na  potrzeby ewidencji odpadów;

Informacji  udziela się  z reguły  na pisemny wniosek (art 12 ust.1 w/w ustawy),lub  ustnie,  gdy  nie wymaga  ona  wyszukiwania  i udzielana jest na miejscu (art 12 ust. 2 ustawy) za wyjątkiem  spraw  objętych toczącym się  postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, będących  przedmiotem  praw autorskich oraz patentowych, dokumentów  dostarczonych  przez osoby  trzecie , jeżeli nie  miały tego  obowiązku, zastrzeżonych o ich  nieudostępnianiu jak dane  o wartości handlowej, dane technologiczne itp (art 16 w/w ustawy).
Odmowa  udostępniania  informacji  następuje w drodze decyzji (art. 16 ust. 2).

W/g   Generalnego  Insp. Ochrony Danych  Osobowych  istnieje pewna granica  poufności gdyż  przekazane przez  osoby   prywatne organowi dokumenty  zostały  przekazane
w pełnym zaufaniu i pod rygorem  niezałatwienia  spraw . Naczelny Sąd Administracyjny   orzekł, że  akta  indywidualnych spraw  z  zakresu  administracji publicznej  nie są  dokumentami urzędowymi  lecz sprawami  indywidualnymi   i znajdują się pod pieczą    ustawy  o ochronie  danych osobowych. Dokumentami urzędowymi są natomiast decyzje  kończące  takie sprawy  i należy je udostępniać (patrz  ustawa z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie  do informacji publicznej - art 3 i art. 5 - t.j. Dz. U. z 2014 r.  poz.782 ze zm.)

Wyszukiwanie  informacji i przeglądanie  na  miejscu  przez zainteresowanego dokumentów wyszczególnionych w  publicznie dostępnym  wykazie danych  o środowisku  i  jego  ochronie  jest bezpłatne. Natomiast  za wyszukiwanie  informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych przez  pracowników  wydziału  oraz  ich  przesyłanie pobierane są  opłaty.
Opłaty za  udostępniania  informacji określa Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 12 listopada 2010 r.  w sprawie opłat  za udostępnianie informacji o środowisku  (Dz.U. z 2010 r. Nr 215  poz. 1415).

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie do pobrania

informacja publiczna (20kB) word


metryczka


Wytworzył: Starosta Tucholski (15 grudnia 2004)
Opublikował: Tomasz Skałecki (15 grudnia 2004, 12:05:15)

Ostatnia zmiana: Beata Muzolf (27 maja 2019, 12:31:39)
Zmieniono: ZMIANA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 25923