Przedmiot i stawki opłat

Przedmiot i stawki opłat

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne, gdy:
-          informacja nie wymaga wyszukiwania i może być przekazana ustnie,
-          informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych (art. 26 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji i środowisku i jego ochronie, dziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko), a dokumenty zostały wyszukane i przejrzane w siedzibie organu administracji,
-          wniosek o udostępnienie informacji złożony został przez organ administracji.

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie jest płatne, gdy:
-         informacji należało wyszukać,
-         sporządzone zostały kopie dokumentów lub danych,
-        przekształcono informacje w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie tj. skanowano, skopiowano na dyskietkę, przegrano na płytę CD, DVD itp. Tego typu forma udostępniania informacji jest możliwa, gdy organ administracji dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi do takiego udostępnienia informacji,
-          przesłano kopie dokumentów lub danych.

Sporządzenie kopii dokumentów lub danych na cele nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej oraz nauczycielom, uczniom i studentom objęte jest stawka niższą o 50 %. Obniżona stawka nie dotyczy wyszukiwania informacji, przekształcenia ich w formę wskazaną we wniosku ani za przesłanie kopii dokumentów lub danych.

Opłatę uiszcza się, po jej ustaleniu w terminie 14 dni licząc od dnia jej ustalenia, do kasy lub na rachunek bankowy danego organu. Wysłanie kopii dokumentów lub danych następuje po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu opłacenia stawek za wyszukanie informacji oraz sporządzenie ich kopii. Opłatę za przesyłkę uiszcza się przy jej odbiorze.
STAWKI OPŁAT:
WYSZUKIWANIE INFORMACJI
- 5 zł za informację wymagającą wyszukania do 10 dokumentów,
- 5 zł x liczba dodatkowych dokumentów x współczynnik różnicujący 0,1.

Opłata za przekształcenie informacji polegającej na skanowaniu dokumentów 0,10 zł za każdą stronę.

SPORZĄDZANIE KOPII DOKUMENTÓW LUB DANYCH:
Format A4 w formie wydruku lub kserokopii
- 0,15 zł za stronę kopii czarno – białej
- 1,50 zł za stronę kopii kolorowej
Format A3 w formie wydruku lub kserokopii
Opłata jak za kopię formatu A4, pomnożona przez współczynnik różnicujący 2
Format A2 w formie wydruku lub kserokopii
Opłata jak za kopię formatu A4, pomnożona przez współczynnik różnicujący 4
Format A1 w formie wydruku lub kserokopii
Opłata jak za kopię formatu A4, pomnożona przez współczynnik różnicujący 8
Format A0 w formie wydruku lub kserokopii
Opłata jak za kopię formatu A4, pomnożona przez współczynnik różnicujący 16

Jeśli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej, pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD.

PRZESŁANIE INFORMACJI:

Wg. obowiązującego cennika powszechnych usług pocztowych Poczty Polskiej za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej lub cennika usług kurierskich operatora.
- zwiększoną o nie więcej niż 4 zł w przypadku kopii dokumentów lub danych w formie wydruku lub kserokopii,
- zwiększoną o nie więcej niż 10 zł w przypadku kopii dokumentów lub danych na nośniku elektronicznym dostarczonym przez wnioskodawcę.

Przesłanie kopii dokumentów lub danych następuje po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu uiszczenia opłaty za udostępnienie informacji.

Wysokość opłat określona została w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415).

metryczka


Wytworzył: Starosta Tucholski (18 kwietnia 2007)
Opublikował: Żaneta Malendowicz (19 kwietnia 2007, 13:07:07)

Ostatnia zmiana: Żaneta Malendowicz (28 kwietnia 2015, 09:35:45)
Zmieniono: aktualizacja podstawy prawnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9472