Finanse

Wydział Budżetu i Finansów "FN"

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
ul. Pocztowa 7
89-500 Tuchola

e-mail: finanse@tuchola.pl

telefony:
(52) 55-90-735 (Skarbnik powiatu)
(52) 55-90-723 (Z-ca Naczelnika, sprawozdawczość,zmiany budżetowe, płace)

(52) 55-90-734 (Księgowość)
(52) 55-90-724 (Księgowość, geodezja)
(52) 55-90-725 (Księgowość, użytkowanie wieczyste, FV)
(52) 55-90-726 (Kasa)
(52) 55-90-727 (Fax)
      
Skarbnik Powiatu - Naczelnik Wydziału  - Zofia Łącka
Z-ca Naczelnika Wydziału - Alicja Rosentreter Zakrzewska

Wydział Budżetu i Finansów prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową Starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez powiatowe jednostki organizacyjne, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1) opracowywanie projektów uchwał związanych z trybem opracowania budżetu powiatu oraz aktów prawnych, normujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym,
2) nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych i funduszy pomocowych,
3) koordynacja prac w trakcie przygotowania projektu budżetu powiatu,
4) opracowywanie i przedkładanie Zarządowi Powiatu projektów uchwał budżetowych, projektów zmian budżetu, projektów uchwał w sprawie zaciągania kredytów i pożyczek lub innych zobowiązań,
5) opracowywanie układów wykonawczych budżetu powiatu i przekazywanie podległym jednostkom informacji o poziomie dochodów i wydatków wynikających z podjętych uchwał,
6) prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków powiatu w układzie klasyfikacji budżetowej oraz jednostek budżetowych objętych budżetem powiatu,
7) prowadzenie wyodrębnionych rachunków bankowych oraz wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby współfinansowania projektów z funduszy strukturalnych,
8) analizowanie wniosków składanych przez jednostki organizacyjne powiatu  do Zarządu o dokonanie zmian w budżecie,
9) ustalanie niezbędnych wielkości środków finansowych dla poszczególnych jednostek i wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi oraz prowadzenie ewidencji przekazanych środków budżetowych i otrzymanych dochodów,
10) współpraca z dysponentami środków budżetowych w zakresie prawidłowej realizacji budżetu, organizacji rachunkowości i statystyki budżetowej,
11) opracowywanie planu finansowego Starostwa,
12) sprawowanie ogólnej kontroli nad prawidłowością wykonywania budżetu powiatu,
13) przedkładanie propozycji do projektu kontroli w zakresie kontroli finansowej w podległych jednostkach,
14) przeprowadzanie kontroli finansowej zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli,
15) analiza ustaleń kontroli i przygotowanie na podstawie protokołu kontroli wniosków i zaleceń pokontrolnych,
16) prowadzenie rachunkowości Starostwa Powiatowego i budżetu powiatu poprzez:
a) dokonywanie wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych;
b) prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
c) dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z klasyfikacją budżetową i obowiązującym Zakładowym Planem Kont;
d) prowadzenia kartotek dochodów i wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej;
e) prowadzenie kartotek zaangażowania wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej;
f) rozliczanie i kontrola kwitariuszy przychodowych, między innymi z tytułu opłat komunikacyjnych;
g) prowadzenie ewidencji wartościowej i ilościowo wartościowej środków trwałych i naliczanie umorzenia środków trwałych;
h) rozliczanie inwentaryzacji majątku Starostwa Powiatowego i Powiatu oraz rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych;
i) rozliczanie udzielonych dotacji;
j) wystawianie faktur VAT dotyczących czynszów i innych obciążeń,  dokonywanie rozliczeń związanych z podatkiem VAT;
17) rozliczanie i windykacja należności Skarbu Państwa i Starostwa Powiatowego,
18) prowadzenie ewidencji i zmian należności Skarbu Państwa,
19) rozliczanie i wypłata ekwiwalentów,
20) naliczanie i wypłata wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów zleceń, honorariów, diet radnych, oraz prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
21) rozliczanie poleceń wyjazdów służbowych,
22) prowadzenie obsługi kasowej Starostwa Powiatowego,
23) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
24) administrowanie i obsługa systemu teleinformatycznego ESOBIG,
25) sporządzanie miesięcznych, okresowych i rocznych statystycznych sprawozdań jednostkowych z wykonania budżetu powiatu oraz sprawozdań dotyczących dochodów Skarbu Państwa,
26) przyjmowanie i weryfikacja miesięcznych, okresowych i rocznych składnych przez jednostki sprawozdań finansowych oraz bilansów,
27) sporządzanie zbiorczych sprawozdań okresowych i rocznych oraz bilansu,
28) opracowywanie półrocznych informacji o przebiegu realizacji budżetu powiatu oraz rocznych sprawozdań o wykonaniu budżetu powiatu przedkładanych Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
29) opiniowanie pod względem finansowym projektów, przedsięwzięć wywołujących skutki finansowe,
30) przesyłanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał budżetowych, uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu oraz innych uchwał objętych nadzorem izby,
31) współdziałanie z bankami i organami skarbowymi,
32) współdziałanie z organami kontrolnymi w zakresie wykonania budżetu,
33) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Tucholi,
34) przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji w sprawach należących do zakresu działania Wydziału.
 

metryczka


Wytworzył: Rafał Domeracki (26 marca 2004)
Opublikował: Rafał Domeracki (26 marca 2004, 08:27:18)

Ostatnia zmiana: Szymon Hoppe (4 kwietnia 2012, 12:29:10)
Zmieniono: powołano nowego Skarbnika Powiatu Tucholskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15001