Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności


Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności

ul. Kościuszki 16 (parter)
89-500 Tuchola

czynny: poniedziałek,wtorek, środa, czwartek, piątek 
w godz. 7:30 – 15:30

tel. (52) 5592041

fax (52) 5590701

Komunikat dotyczący ważności orzeczeń 
Informacja dotycząca wniosków o karty parkingowe

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności powołuje i odwołuje Starosta po uzyskaniu zgody właściwego Wojewody. Bezpośredni nadzór nad Zespołem pełni właściwy Wojewoda.

Zadania Zespołu:
1) przyjmowanie wniosków w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokonywanie szczegółowej analizy tej dokumentacji,
2) prowadzenie rejestru złożonych wniosków i wydanych orzeczeń związanych z działalnością Zespołu,
3) zawiadamianie członków Zespołu o terminach posiedzeń oraz protokołowanie ich przebiegu,
4) zawiadamianie stron o posiedzeniach składów orzekających, przesyłanie stronom orzeczeń o niepełnosprawności,
5) wydanie odpowiedniego orzeczenia o:
a) niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
b) stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia;
6) wydawanie  legitymacji osobom niepełnosprawnym,
7) wydawanie orzeczeń do ulg i uprawnień osobom posiadającym orzeczenie
o inwalidztwie lub  niezdolności do pracy,
8) opracowywanie niezbędnej informacji statystycznej związanej z działalnością merytoryczną Zespołu.KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodniczący Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą Tucholi przy ul. Kościuszki 16, 89-500 Tuchola.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@tucholski.pl oraz pod numerem telefonu 52 5590700 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c   RODO i będzie się odbywać w celu możliwości wykonywania przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z  Tucholi ustawowych zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych regulacjach w szczególności:
a) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
b) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
c) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych;
d) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia;
e) Ustawie Kodeks postępowania administracyjnego;
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
a) Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b) Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywanie do państwa trzeciego.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, na podstawie art. 15 RODO;
b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, na podstawie art. 16 RODO;
c)  prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
d)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
e)  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.
8.  Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustalenia prawa do wydania orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub prawa do ulg i uprawnień,  wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej bądź karty parkingowej. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
metryczka


Wytworzył: Jacek Lorczak (14 czerwca 2012)
Opublikował: Jacek Lorczak (14 czerwca 2012, 11:36:54)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (7 maja 2021, 10:48:52)
Zmieniono: dodanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 17584